Skip to content

Sunt 82 de tipuri de creanțe fiscale în România. O firmă trebuie să le plătească doar pe unele

9 Iunie 2014

 

creante fiscale-obligatii de plata catre stat-firme

Contribuabilii trebuie să achite 82 de creanțe fiscale, conform „Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat”, care este publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Totuși, o companie nu este obligată să le plătească pe toate, ci doar pe unele, în funcție de domeniul în care activează. În plus, o parte dintre aceste obligații le revin persoanelor fizice.

În „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” se scrie că prin articolele 13 şi 34 din Codul fiscal (CF) sunt stabilite următoarele patru creanţe fiscale:

 • plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;
 • impozit pe profit/ plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual datorat/ datorate de persoane juridice române, altele decât cele de la punctul 1, precum şi de persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene;
 • impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;
 • impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la punctul 1 sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România.

În plus, articolul 36 din CF adaugă drept obligație de plată către bugetul de stat impozitul pe dividendele distribuite persoanelor juridice.

Impozitul pe profitul scutit îl reglementează articolul 38, alineatul 1 din CF, se precizează în „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat”. Astfel, în cazul persoanelor juridice care au obţinut, înainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor în zonă defavorizată, scutirea de impozit pe profitul aferent investiţiilor noi se aplică în continuare pe perioada existenţei zonei defavorizate, se subliniază în CF.

Important! Firmele vor putea solicita scutirea la plată a impozitului pe profit între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2016, dacă investesc în echipamente noi, conform reglementărilor din articolul 19^4 din CF. Mai exact, firmele vor putea primi această scutire pentru echipamentele pe care le achiziționează sau le produc.

Apoi, articolele 112şi 1129 din CF stabilesc că una dintre creanțele fiscale ale firmelor către bugetul de stat este impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Cea de-a șaptea obligație de plată către bugetul de stat o reprezintă impozitul la ţiţeiul din producţia internă, care este reglementat prin articolele 215 şi 217 din CF.

Prin articolele de la 20610 până la 20616, 20619 şi 20652 din CF sunt reglementate următoarele accize:

 • accize pentru bere;
 • accize pentru vinuri liniştite;
 • accize pentru vinuri spumoase;
 • accize pentru băuturi fermentate liniştite, altele decât bere şi vinuri;
 • accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere şi vinuri;
 • accize pentru produse intermediare;
 • accize pentru alcool etilic;
 • accize pentru ţigarete;
 • accize pentru ţigări şi ţigări de foi;
 • accize pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete;
 • accize pentru alte tutunuri de fumat;
 • accize pentru benzină cu plumb;
 • accize pentru benzină fără plumb şi bioetanol denaturat şi utilizat drept combustibil pentru motor;
 • accize pentru motorină şi biodiesel;
 • accize pentru păcură;
 • accize pentru gaz petrolier lichefiat;
 • accize pentru gaz natural;
 • accize pentru petrol lampant (kerosen);
 • accize pentru cărbune şi cocs;
 • accize pentru energie electrică.

În plus, accizele pentru alte produse accizabile, energetice, sunt reglementate prin articolele 206^16 şi 206^52 din CF.

De asemenea, conform „Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat”, în articolele 207 şi 214 din CF, mai sunt înscrise drept creanțe fiscale:

 • accize pentru cafea verde;
 • accize cafea prajită, inclusiv cea cu înlocuitori;
 • accize cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă;
 • accize pentru berea/ baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, la care ponderea gradelor Plato provenite din malţ, cereale malţificabile şi/ sau nemalţificabile este mai mică de 30% din numărul total de grade Plato;
 • accize pentru băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, la care ponderea de alcool absolut (100%) provenită din fermentarea exclusivă a fructelor, sucurilor de fructe şi sucurilor concentrate de fructe este mai mică de 50%;
 • accize pentru bijuterii din aur şi/ sau din platină, cu excepţia verighetelor;
 • accize pentru confecţii din blănuri naturale;
 • accize pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă;
 • accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3;
 • accize pentru arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv;
 • accize pentru cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv;
 • accize pentru motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave, precum şi ambarcaţiunilor pentru agrement.

Articolele 221^1 și 214 din CF prevăd accize pentru autoturismele care au făcut obiectul unor contracte de leasing iniţiate înainte de 1 ianuarie 2007.

Conform articolelor 29633 şi 29636 din CF, din acest an, firmele au de achitat impozitul pe construcţii de 1,5%, se mai scrie în Nomenclatorul menționat. 

Care sunt taxele și contribuțiile stabilite prin legi

În „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” se menționează că Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap le stabilește firmelor următoarea obligație către bugetul de stat: vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate.

Conform Legii petrolului nr. 238/2004, unele firme au de plătit redevenţe petroliere, se mai scrie în „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat”.

De asemenea, Legea minelor nr. 85/2003 stabilește următoarele obligații către stat:

 • taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare, exploatare a resurselor minerale;
 • redevenţe miniere.

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, societăţiile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome au următoarele obligații către bugetul de stat:

 • vărsăminte din profitul net al regiilor autonome;
 • dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale.

În plus, în „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” se menționează că prin Legea nr. 95/2006 şi Ordinul Ministerului Sanătăţii Publice şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 577/909/2006 firmele au următoarele creanțe fiscale:

 • contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate din activităţi publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcoolice;
 • contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producţia internă;
 • contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziţii intracomunitare/import;
 • contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producţia internă;
 • contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziţii intracomunitare/import.

Contribuţia trimestriala datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii este reglementată prin articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, se precizează în „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” .

De asemenea, articolele 14 și 16 din OUG nr. 77/2009 stabilesc următoarele taxe:

 • taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări;
 • taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc; această taxă este reglementată și prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2010 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
 • taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc; alte prevederi privind această taxă se găsesc în HG nr. 870/2009;
 • taxa de acces pentru jocurile de noroc; mențiuni despre această taxă se găsesc și în HG nr. 870/2009. 

În plus, Legea nr. 268/2001 cuprinde redevenţele rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, se mai scrie în „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” .

Conform OG nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, firmele au de achitat către stat următoarele obligații fiscale:

 • impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
 • impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
 • impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

Ce obligații au către stat persoanele fizice 

Potrivit „Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat”, articolele 67 şi 93 din CF prevăd că persoanele fizice au următoarele plăți obligatorii de făcut către stat:

 • impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice;
 • impozit pe veniturile din dobânzi;
 • impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;
 • impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF);
 • impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice.

De asemenea, articolele 77 şi 93 din CF reglementează că persoanele fizice trebuie să achite către buget următoarele creanțe fiscale:

 • impozit pe veniturile din premii;
 • impozit pe veniturile din jocuri de noroc.

Pe lângă acestea, articolele 771 şi 93 din CF reglementează că persoanele fizice trebuie să achite către buget impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

În plus, impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice din alte surse este prevăzut în articolele 78, 79 şi 93 din CF, se menționează în „Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat”.

Potrivit articolului 115 şi articolului 116 din CF, persoanele fizice mai au de achitat și următoarele creanțe fiscale:

 • impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente;
 • impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente;
 • impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente;
 • impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente;
 • impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment;
 • impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;
 • impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente;
 • impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România;
 • impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente;
 • impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente.
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: