Skip to content

Schema de ajutor de stat care s-ar putea aplica în curând: Cum s-ar putea reduce costurile cu angajații?

13 Iunie 2014

ajutor de stat pentru locuri de munca

Din vara aceasta sau din toamnă, firmele vor putea să-și reducă din costurile salariale, dacă solicită ajutoare de stat. Mai exact, autoritățile se pregătesc să pună în practică o schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care creează locuri de muncă. Această schemă a fost instituită printr-o hotărâre de Guvern, care este în vigoare de aproximativ o lună. Cu toate acestea, punerea ei în aplicare se va face de-abia după ce va fi adoptat „Ghidul Solicitantului” acestei măsuri. În prezent, acest ghid se află în dezbatere publică până la începului lunii iulie. Astfel, dacă vă interesează acestă măsură, mai aveți timp să vă trimiteți propunerile de a o îmbunătăți.

Firmele vor putea solicita rambursarea costurilor salariale pentru 2 ani, în perioada 2014 – 2020, dacă investesc, conform HG nr 322/2014, care a intrat în vigoare pe 8 mai 2014, când a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr 336.

Mai exact, această hotărâre instituie o schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. 

Totuși, ea nu este încă pusă în aplicare deoarece nu există norme metodologice.

Pentru a pune în practică schema de finanțare a locurilor de muncă, pe 11 iunie, Ministerul Finațelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de „Ghid al solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă”, pe paginile www.mbuget.gov.ro şi www.mfinante.gov.ro.

Acest proiect îl puteți consulta la sfârșitul articolului.

Față de acest proiect, reprezentanţii mediului de afaceri sunt invitaţi să îşi exprime părerea şi să transmită propuneri şi observaţii prin e-mail, la adresa publicinfo@mfinante.gov.ro, până la data de 1 iulie 2014, conform unui comunicat de presă al MFP.

În cel mai scurt timp după definitivarea Ghidului, va fi anunţată lansarea primei sesiuni de depunere a cererilor de acord pentru finanţare în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014, conform prevederilor legale în vigoare”, se scrie într-un comunicat de presă al MFP.

Potrivit HG-ului menționat, o sesiune de depunere a cererilor va avea o durată de 20 de zile lucrătoare.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.500, se precizează în HG nr 332/2014.

În ce condiții se acordă sumele nerambursabile

Cheltuielile eligibile prin schema de stat instituită de HG nr 332/2014 sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, aferente noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiţii, conform HG nr 332/2014.

Mai exact, costurile salariale cuprind toate cheltuielile cu salariul brut anual și contribuţiile angajator aferente.

Concret, cheltuielile cu salariul brut anual sunt cele de până la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare. În plus, acesta cuprinde contribuţiile angajatului şi impozitul pe venit plătit de angajat.

Locurile de muncă pentru care se acordă finanțarea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie create direct de un proiect de investiții;
 • să fie create după data primirii acordului pentru finanțare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.

În plus, locurile de muncă nou-create reprezintă cele în care între angajați și angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare.

De asemenea, firmele vor trebui să păstreze locurile de muncă create pentru o perioadă minimă de:

 •  5 ani în cazul întreprinderilor mari,
 • 3 ani în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

Ce finanțări se pot obține

Bugetul maxim al schemei instituite de HG nr 332/2014 este de 2.700 de milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 de milioane de euro, împărțit pe șase ani, între 2014 și 2020.

În plus, este prevăzută suplimentarea acestui buget, astfel:

 • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014 – 2020;
 • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015 – 2025.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere depinde de regiunea în care se află compania și de perioada în care accesează bani.

Mai exact, acest nivel maxim, echivalentul în lei, este următorul:

 • 11,25 milioane euro, în perioada 2014 – 2017, în Regiunea București;
 • 7,5 milioane euro, în perioada 2018 – 2020, în Regiunea București;
 • 26,25 milioane euro, între 2014 și 2020, în Regiunile Vest și Ilfov;
 • 37,5 milioane euro, între 2014 și 2020, în Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia.

Important! Pentru încadrarea în nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanțare.

Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la cheltuielile eligibile, nu poate depăși:

 • 15%, în perioada 2014 – 2017, în Regiunea București;
 • 10%, în perioada 2018 – 2020, în Regiunea București;
 • 35%, între 2014 și 2020, în Regiunile Vest și Ilfov;
 • 50%, între 2014 și 2020, în Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia.

Acordurile pentru finanțare în baza prezentei scheme pot fi emise până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

În plus, plata ajutorului de stat se va efectua în perioada 2015 – 2025, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Cine poate solicita sumele rambursabile pentru costurile salariale

Pentru a putea solicita finanțări în cadrul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, firmele trebuie să creeze minimum 20 de noi locuri de muncă pentru aceeași locație a realizării investiției, dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizați.

Conform HG nr 332/2014, firmele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990;
 • realizează o investiţie iniţială în România în unul din domeniile de activitate eligibile;
 • nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 • nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 • nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
 • nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 • nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
 • nu au închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale;
 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1% în ultimul exercițiu financiar încheiat;
 • au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

Pe lângă aceste condiții, firmele noi trebuie să le mai îndeplinească și pe următoarele:

 • au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 30.000 lei;
 • nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă firmă, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

În plus, firmele nu trebuie să-și desfășoare activitatea în următoarele sectoare:

 • agricultură;
 • industria extractivă;
 • industria prelucrătoare:
  • prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor,
  • distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice,
  • fabricarea vinurilor din struguri,
  • fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe,
  • fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare,
  • fabricarea berii,
  • fabricarea malțului,
  • fabricarea produselor din tutun,
  • pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile,
  • fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului,
  • fabricarea altor produse chimice organice de bază,
  • fabricarea explozivelor,
  • fabricarea fibrelor sintetice și artificiale,
  • industria metalurgică,
  • fabricarea armamentului și muniției,
  • fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel,
  • construcția de nave și bărci,
  • fabricarea vehiculelor militare de luptă,
  • repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat;
 • construcții speciale;
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și a motocicletelor;
 • transport și depozitare;
 • hoteluri și restaurante;
 • informații și comunicații;
 • intermedieri financiare și asigurări;
 • tranzacții imobiliare;
 • activității de servicii de administrare și de servicii suport;
 • administrație publică și apărare;
 • activități de spectacole, culturale și recreative;
 • activități asociative diverse;
 • activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic;
 • activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu;
 • activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale.

„Întreprinderea are obligația de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării acesteia, respectiv 3 ani în cazul IMM-urilor”, se menționează schema privind crearea locurilor de muncă prin investiții.

Ce tip de proiecte sunt eligibile

În actul normativ care a intrat în vigoare la începutul lunii mai se menționează că investițiile realizate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • să fie considerate investiții inițiale;
 • să conducă la crearea, pentru fiecare locație a realizării investiției, a cel puțin 20 de locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizați;
 • să fie viabile și să determine eficiența economică a întreprinderii.

Potrivit HG nr 332/2014, un proiect unic de investiții nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiții.

„Pentru a stabili dacă nivelul și intensitatea ajutorului de stat de care beneficiază o întreprindere se încadrează în limitele maxime, se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, proiectul sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat”, se subliniază în actul normativ care a intrat în vigoare pe 8 mai.

În plus, ajutoarele de stat acordate în baza schemei intrate în vigoare în mai 2014 pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat după cum urmează:

 • aferent unor costuri eligibile diferite;
 • în legătură cu aceleași costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depășirea limitelor maxime.

Conform HG-ului din mai, ajutoarele de stat, acordate în baza schemei, nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate și un nivel al ajutorului care depășește limitele intensității brute, stabilite.

În plus, sumele vor fi acordate numai pentru ajutoarele cu efect stimulativ, respectiv dacă îndeplinesc următoarele condiții:

 • firma adresează către MFP o cerere scrisă de acordare a ajutorului, înainte de demararea investiției;
 • proiectul nu ar fi profitabil pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi realizat în regiunea respectivă, în absența ajutorului;
 • proiectul de investiții nu demarează înaintea primirii acordului pentru finanțare.

Angajatorul trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finanțare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei, se subliniază în actul normativ publicat pe 8 mai.

Ghidul solicitantului pentru HG nr 332/2014

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: