Skip to content

Munca necalificată va fi retribuită cu salariul minim per oră: Cât îi vei plăti unui zilier

16 Iunie 2014

remuneratie zilieri - bani zilierRemunerația pe care o primește un zilier va crește de două ori în decurs de două săptămâni. Totuși, deși procentual creșterea este mare, în valoare ea este mică, respectiv cât salariul minim garantat pentru o oră de muncă. În plus, aceasta nu este singura prevedere care va fi schimbată în legislația legată de prestațiile zilierilor. Prevederile importante care intră în vigoare pe 17 iunie în ceea ce privește activitățile prestate de zilieri le puteți consulta în articolul următor. 

Începând de pe 17 iunie 2014, se aplică următoarele acte normative care modifica Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri:

 • Legea nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;  Legea nr. 18/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; OUG nr. 36/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 12 iunie 2014.

Astfel, potrivit reglementărilor, zilierul reprezintă persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii.

În plus, un zilier trebuie să aibă minimum 16 ani (15 ani doar cu acordul părinților) și să-și asume pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii îi permite să desfăşoare activităţile repartizate de beneficiar.

Beneficiarul muncii zilierilor poate fi persoana juridica, persoana fizică autorizată (PFA), întreprinderea individuală (II), întreprinderea familială (IF).

Raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se stabileşte prin acordul de voinţă al părţilor, fără să se încheie, în formă scrisă, un contract individual de muncă (CIM).

Care este valoarea remunerației

Cuantumul remunerației unui zilier se stabileşte prin negociere directă între părţi.

Totuși, cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi trebuie să fie minimum valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

De asemenea, chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă/zi.

În plus, zilierul trebuie să lucreze între minimum 8 și maximum 12 ore/zi.

În prezent, salariului de bază minim brut este de 850 de lei/lună, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră, conform Hotărârii de Guvern (HG) nr. 871/2013.

Concret, remunerația minimă care trebuie plătită unui zilier va fi, de mâine,  de aproximativ 40,5 de lei/zi, respectiv 9,1 euro la cursul de pe 16 iunie.

Până pe 16 iunie, renumerația unui zilier era între minimum 2 lei/oră și 10 lei/oră, iar beneficiarul activității lui trebuia să-i achite minimum salariul pentru 8 ore.

 Astfel, un zilier putea câștiga între minimum 16 și 80 de lei/zi.

Suma minimă care trebuie plătită unui zilier de la 17 iunie este de 2,5 ori mai mare decât înainte, fiind jumătate din maximul anterior.

În plus, peste valoarea minimă a remunerației, angajatorii pot plăti orice sumă doresc unui zilier, începând din 17 iunie.

Valoare minimă a remunerației unui zilier se va majora de la 1 iulie, când crește salariului de bază minim brut la 900 de lei/lună, reprezentând 5,357 lei/oră, potrivit HG nr. 871/2013.

Astfel, remunerația zilnică minimă va fi de aproape 43 de lei, de la începutul lunii iulie, respectiv 9,77 euro la cursul de pe 16 iunie.

Remunerația unui zilier va crește cu 2 covgiri, începând cu 1 iulie față de 17 iunie, care, pentru o categorie cu asemenea venituri poate înlocui o masă.

Un zilier poate fi angajat pentru minimum o zi și maximum 90 de zile.

Dacă angajatorul plătește o remunerație mai mică decât cea minimă per oră, el poate fi amendat cu 10.000 de lei.

În plus, pentru neplata remunerației, suma totală pe care beneficiarul trebuie să o achite zilierului, amenda pentru beneficiar este de 6.000 de lei.

Dovada plății se face prin semnătură

Remuneraţia brută orară se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar.

Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru.

De asemenea, remuneraţia cuvenită zilierului poate fi plătită prin orice mijloc de plată admis de lege, inclusiv prin card.

În plus, plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, doar dacă există un acord exprimat în scris de către zilier şi beneficiar.

Beneficiarii care nu respectă vârsta minimă a zilierului, numărul de ore pe care trebuie să-l execute acesta și perioada de angajare riscă amenzi de 6.000 lei.

Impozitul pe venit îl virează cel căruia zilierul îi prestează activiteatea

Pentru remunerația zilierilor, nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar.

În plus, pentru activitatea desfăşurată zilierul nu are calitatea de asigurat în sistemele de asigurări publice. Totuși, zilierul se poate asigura, opțional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi la sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Cu toate acestea, beneficiarul trebuie să vireze către stat impozitul pe venit, în valoarea de 16%, datorat de zilier pentru remunerația primită.

Potrivit Codului fiscal, plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

Totuși, există câteva excepţii de la această prevedere.

Mai exact, impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării plăţii acestor venituri, se virează, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor:

 • asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
 • persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
 • persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
 • persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

În cazul în care nu virează impozitul pe venit, angajatorul riscă o amendă de 20.000 de lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă.

„În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului”, se menționează în Legea nr 18/2014.

Cine poate angaja zilieri

Potrivit reglementărilor, zilierii pot presta activități în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN):

 • agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă – diviziunea 01, respectiv cultivarea plantelor și creșterea animalelor, iar în cazul vânătorii pentru activitatea în sine;
 • silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
 • pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 • colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811; se referă la strângerea gunoiului, sub toate forme și sortarea materialelor reciclabile;
 • recuperarea materialelor – grupa 383; se referă la demontarea (dezasamblarea) masinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor și recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462; aceste produse sunt flori, plante, cereale, semințe, furaje, tutun neprelucrat, blanuri, piei brute si pieilor prelucrate, precum și animale vii;
 • activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823; organizarea, promovarea și managementul unor evenimente;
 • publicitate – grupa 731; crearea și realizarea de campanii de publicitate, precum și servicii de marketing;
 • activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
 • activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice – cod 0141.

Totuși, insituțiile pot angaja zilieri doar astfel:

 • pentru serviciile de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice;
 • institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, precum şi al Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru agricultură, vânătoare şi pescuit;
 • unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru următoarele domenii:
  • hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
  • activităţi ale bazelor sportive – diviziunea 9311;
  • activităţi ale cluburilor sportive – diviziunea 9312.

Important! Beneficiarul nu poate angaja zilieri să desfăşoare activitate unui terţ.

Cei care folosesc zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate pot fi sancţionați cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei.

Registrul de evidență, schimbat de la mijlocul lunii iunie

Beneficiarul are obligaţia să înregistreze în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care are raporturi de muncă.

Acest Registru se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.

Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.

Transmiterea extrasului se poate face și pe suport electronic, după caz.

Important! Începând din 17 iunie, cei care angajează zilieri trebuie să folosească un nou Registru de evidenţă a zilierilor.

În plus, acest registru se achiziționează de la ITM-ul de care aparține beneficiarul. 

Costul unui astfel de Registru este de aproape 82 de lei.

Dacă nu înscrie toți zilierii în Registrul de evidență, atunci beneficiarul poate fi amendat cu 6.000 de lei.

Securitatea și sănătatea în muncă: Care sunt obligațiile părților

De la 17 iunie, au obligații privind securitatea şi sănătatea în muncă ambele categorii.

Astfel, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, beneficiarul are următoarele obligaţii:

 • să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
 • să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;
 • să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
 • să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;
 • să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
 • să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;
 • să înregistreze accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii.

Pe de altă parte, zilierul are următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;
 • să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar;
 • să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;
 • să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;
 • să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: