Skip to content

Regulile de declarare a contribuabililor inactivi de către Fisc au fost modificate: Când riscaţi să nu vă puteţi deduce cheltuielile?

21 Iulie 2014

cum puteti fi declarat inactiv din punct de vedere fiscalProcedura prin care Fiscul declară contribuabili inactivi a fost schimbată recent, conform unui Ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel, modificările în Registrul dedicat acestor contribuabili se fac în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei de inactivare.

Regulile de inactivare şi reactivare a contribuabililor au fost modificate prin Ordinul ANAF nr. 1847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală (CPF), precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Noile reguli au intrat în vigoare pe 18 iulie 2014, când actul menţionat a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr 535.

Prin acest act normativ au fost aprobate următoarele proceduri:

 • Procedura privind declararea contribuabililor inactivi,
 • Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi,
 • Procedura de îndreptare a erorilor materiale,
 • Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi.

Important! Începând cu 18 iulie 2014, au fost abrogate Ordinul ANAF nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78^1 alin. (1) din CPF, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 26 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ANAF nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 16 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este afişat pe site-ul ANAF, http://www.anaf.ro, la secţiunea „Informaţii publice„, respectiv la acest link http://www.anaf.ro/inactivi/.

Care instituţii declară contribuabilii inactivi

Ca urmare a modificării structurii ANAF, care a avut loc în acest an, prin Ordinul ANAF nr. 1847/2014 se stabileşte că, pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi îndreptarea erorilor, conform art. 78^1 din CPF, competenţa revine direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, respectiv:

 • Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii,
 • a organelor de inspecţie fiscală

sau

 • Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz.

„Contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se soluţionează de compartimentul cu atribuţii în gestionarea registrului contribuabililor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, pe baza documentaţiei şi a motivaţiei formulate de organul fiscal, de Direcţia generală antifraudă fiscală sau de organul de inspecţie fiscală care a formulat propunerea în baza căreia a fost emis respectivul act administrativ fiscal”, se subliniază în Ordinul ANAF nr. 1847/2014.

Care sunt regulile de declarare a inactivităţii pentru contribuabilii care NU îşi depun declaraţiile fiscale

Potrivit recentului Ordin ANAF, o categorie de contribuabilili care poate fi declarată inactivă o reprezintă cei care nu îşi depun declaraţiile fiscale.

Mai exact, între contribuabilii declaraţi inactivi sunt înscrise persoanele juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.

Concret, aceştia sunt acei contribuabili care nu depun următoarele formulare:

 • 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
 • 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;
 • 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;
 • 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
 • 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
 • 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri”;
 • 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.

„Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi”, se precizează în Ordinul ANAF nr. 1847/2014.

Când aflaţi dacă un contribuabil este inactiv, dacă nu şi-a transmis formularele fiscale

Lista contribuabililor declaraţi inactivi se întocmeşte semestrial, în următorul mod:

 • începând cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie – 25 iunie (declaraţii aferente lunilor decembrie an precedent – mai an curent);
 • începând cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie – 25 decembrie (declaraţii aferente lunilor iunie – noiembrie).

Totuşi, dintre contribuabilii inactivi, unii NU vor fi înscrişi în lista aferentă, chiar dacă primesc asemenea notificări.

Astfel, contribuabilii neînscrişi pe listă sunt cei declaraţi inactivi, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal, dar care depun declaraţiile fiscale aferente perioadei de referinţă până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în conţinutul notificării.

Lunar, organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii întocmeşte lista celor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, după care emite şi transmite notificări acestei categorii de contribuabili.

Semestrial, în termen de 15 zile de la transmiterea notificărilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, compartimentul de specialitate întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative acei contribuabili care au depus declaraţiile ca urmare a notificărilor primite.

Mai mult, în lista prevăzută mai sus sunt selectaţi doar contribuabilii care, în decursul unui semestru, nu au depus nicio declaraţie fiscală.

Pe această listă, despre contribuabilii inactivi vor fi menţionate următoarele informaţii:

 • denumirea contribuabilului;
 • codul de identificare fiscală;
 • domiciliul fiscal;
 • codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

De asemenea, în această listă nu sunt selectaţi:

 • contribuabilii cărora li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu);
 • contribuabilii care au obligaţiile fiscale stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală;
 • sediile secundare ale contribuabililor care sunt plătitoare de impozit pe venitul din salarii.

În maximum 5 zile de la expirarea termenului de 15 zile, compartimentul de specialitate transmite fiecărui contribuabil din listă, aflat în competenţa sa de administrare, o notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv.

Dacă, în termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor prevăzute privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, contribuabilii îşi îndeplinesc obligaţiile declarative, atunci ei sunt eliminaţi din lista celor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.

„După expirarea termenului de 15 zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă se întocmeşte câte o decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz”, se subliniază în recentul Ordin al ANAF.

Care este procedura de declarare inactivă a altor două categorii de contribuabili

Pe lângă contribuabilii care nu îşi depun formularele fiscale, mai există două tipuri de contribuabili care pot fi declaraţi inactivi, respectiv următorii:

 • cei care se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Organele de inspecţie fiscală din ANAF şi structurile sale subordonate, respectiv structurile de inspecţie fiscală din Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţilor subordonate, după caz, constată dacă un contribuabil a declarat date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal să-l identifice.

Direcţia generală antifraudă fiscală constată dacă un contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, numai pentru activităţile desfăşurate de aceasta.

În ce condiţii sunt declaraţi inactivi contribuabilii care nu şi-au declarat datele de identificare corecte

Dacă organul de inspecţie fiscală, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există, întocmeşte un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie.

Totodată, organul de inspecţie fiscală trimite, la adresa de domiciliu sau domiciliul fiscal al reprezentantului legal al contribuabilului, invitaţia prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situaţiei sale fiscale.

La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde:

 • procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control împreună cu invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale;
 • avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b) din CPF, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.

Cum sunt declaraţi inactivi contribuabilii care nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat

În situaţia în care se constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecţie fiscală sau inspectorii antifraudă vor solicita, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului, stabilind data şi ora de prezentare.

În plus, solicitarea se trimite şi la adresa de domiciliu sau domiciliul fiscal al reprezentanţilor legali ai contribuabilului.

„În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecţie fiscală sau de control trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează. Identificarea sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a ANAF”, se subliniază în Ordinul ANAF nr. 1847/2014.

De asemenea, organul de inspecţie fiscală sau de control poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acesta.

Dacă reprezentantul legal al contribuabilului nu se prezintă la sediul organului de inspecţie fiscală sau de control, atunci se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de organul de inspecţie fiscală pentru identificarea acestuia.

În plus, la procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control se anexează următoarele documente:

 • invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;
 • orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

De asemenea, la finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde:

 • procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control;
 • avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. c) din CPF, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.

În ambele cazuri de mai sus, acest dosar se întocmeşte în două exemplare, astfel:

 • un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b) sau c) din CPF, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil,
 • un exemplar rămâne la organul fiscal care l-a întocmit.

„Pe baza avizului primit de la organul de inspecţie fiscală competent sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz”, se mai scrie în Ordinul ANAF nr. 1847/2014.

Contribuabilii sunt inactivi de la data comunicării deciziei de inactivitate

Declararea contribuabililor inactivi se face începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

Decizia de declarare în inactivitate se emite în două exemplare, astfel:

 • un exemplar este comunicat contribuabilului,
 • un exemplar este arhivat la dosarul fiscal al acestuia.

În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date:

 • denumirea contribuabilului;
 • codul de identificare fiscală;
 • domiciliul fiscal;
 • data declarării inactivităţii fiscale, şi anume data comunicării către contribuabil a Deciziei de declarare în inactivitate;
 • denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi”, se menţionează în Ordinul ANAF nr. 1847/2014.

Dacă înainte de aprobarea de către directorul general a deciziei de declarare în inactivitate din cauza nedepunerii unor formulare fiscale, compartimentul de specialitate primeşte avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, din cauza datelor de identificare care nu permit identificarea domiciliului fiscal sau din cauză că organele fiscale au constatat că un contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat, atunci se sistează procedura de declarare în inactivitate în primul caz.

Mai exact, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de declarare a inactivităţii pentru prima situaţie şi continuarea procedurii de declarare în inactivitate fiscală pentru următoarele două situaţii.

„Referatul se avizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal”, se subliniază în recentul Ordin al ANAF.

La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal sistează procedura în derulare.

În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Ce obligaţii au contribuabilii cât timp sunt inactivi

Pe perioada cât sunt inactivi, contribuabilii trebuie să-şi declarare, să stabilească, să verifice şi să colecteze impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate statului.

Totuşi, contribuabilii inactivi nu vor fi supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor.

„Contribuabililor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate. Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA datorită declarării inactivităţii fiscale la reactivare sunt înregistrate din oficiu în scopuri de TVA de către organul fiscal competent. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării”, se mai scrie în Ordinul ANAF nr. 1847/2014.

Conform Codului fiscal (CF), contribuabilii, persoane impozabile stabilite în România, declaraţi inactivi conform art. 78^1 din CPF, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de prezenta lege.

Cu toate acestea, în acea perioadă, aceşti contribuabili nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferente achiziţiilor efectuate, se mai scrie în CF.

Pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art. 156^2 depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă:

 • bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării;
 • activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul înregistrării;
 • achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) şi b) înainte de data înregistrării şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

În plus, cei care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile stabilite în România, după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul aferent, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente achiziţiilor respective.

De la această situaţie există următoarea excepţie: achiziţiile de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei.

Cum puteţi verifica daca un contribuabil este inactiv

Pentru a verifica dacă un contribuabil este activ sau inactiv, puteţi accesa link-ul http://www.anaf.ro/inactivi/.

Pe pagina deschisă de acest link găsiţi „Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi”.

Aveţi două criterii după care puteţi face căutarea unui contribuabil:

 • codul fiscal al acestuia,
 • denumirea acestuia.

După ce introduceţi unul dintre aceste criterii, trebuie să mai completaţi un câmp de validare.

În acest câmp, trebuie să introduceţi nişte cifre şi litere care sunt prezentate într-o imagine generată automat la deschiderea paginii.

După ce faceţi toate operaţiunile de mai sus, veţi apăsa butonul „Caută”.

Rezultatul acestei accesări este generarea unei informaţii privind statutul contribuabilului căutat.

În cazul în care acel contribuabil este activ, atunci va apărea un mesaj prin care va fi furnizată informaţia că acel contribuabil nu este între cei inactivi.

Puteţi verifica şi prin SMS, dacă un contribuabil este inactiv din punct de vedere fiscal. Mai multe detalii despre cum puteţi face acest lucru puteţi citi în articolul „Cum puteţi verifica prin SMS dacă o firmă este inactivă fiscal”.

2 comentarii leave one →
 1. Lazarovici Gheorghe permalink
  22 Februarie 2015 11:58

  Ce se intimpla cu o firma care nu devine activa.Se radiaza din oficiu dupa un numar de ani?

Trackbacks

 1. Reactivarea contribuabilului de către Fisc: De la care dată îţi poţi deduce cheltuielile? | abotezatu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: