Skip to content

Reactivarea contribuabilului de către Fisc: De la care dată îţi poţi deduce cheltuielile?

22 Iulie 2014

reactivarea contribuabililorDacă un contribuabil a fost declarat inactiv fiscal, chiar şi din greşeală, atunci el trebuie să îndrepte motivele pentru care a apărut această situaţie. Toată procedura de reactivare fiscală este descrisă mai jos.

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 1847/2014 a schimbat procedura prin care pot fi reactivaţi fiscal contribuabilii, începând cu data de 18 iulie, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 535.

Prin acest ordin au fost aprobate procedurile de aplicare a articolului 78^1 din Codul de procedură fiscală (CPF), precum şi modelul şi conţinutul unor formulare.

Despre procedura de declarare a contribuabililor inactivi puteţi citi în articolul „Regulile de declarare a contribuabililor inactivi de către Fisc au fost modificate: Când riscaţi să nu vă puteţi deduce cheltuielile?”.

Contribuabilii riscă să fie declaraţi inactivi în următoarele situaţii:

 • dacă nu îşi depun declaraţiile fiscale obligatorii; prevederea vizează 7 formulare fiscale printre care 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” şi 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
 • dacă se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • dacă organele fiscale constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este afişat pe site-ul ANAF, http://www.anaf.ro, la secţiunea “Informaţii publice“, respectiv la acest link http://www.anaf.ro/inactivi/.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească un contribuabil pentru a fi reactivat fiscal

Conform actului normativ menţionat, pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 78^1 din CPF, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
 • să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;
 • organele fiscale să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

Condiţia privind obligaţiile declarative prevăzute de lege se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală.

„Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau cei pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative”, se subliniază în Ordinul ANAF nr. 1847/2014.

Care sunt etapele

Dacă un contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare, acesta o poate solicita, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat.

După primirea cererii, compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale proprii, dacă acel contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare.

„Verificarea îndeplinirii obligaţiilor declarative se realizează de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale”, se menţionează în recentul act normativ.

Dacă un contribuabil şi-a îndeplinit obligaţiile declarative pentru perioada în care a beneficiat de regimul derogatoriu de declarare sau pentru care obligaţiile fiscale au fost stabilite, atunci i se va emite o decizie, de către organele de inspecţie fiscală.

„Îndeplinirea obligaţiilor de plată se verifică de compartimentul cu atribuţii în organizarea evidenţei pe plătitori, la solicitarea compartimentului de specialitate”, se detaliază în Ordinul ANAF nr. 1847/2014.

Rezultatele analizei efectuate se înscriu într-un referat, care cuprinde, pentru fiecare contribuabil, următoarele informaţii:

 • datele de identificare ale acestuia (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);
 • numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
 • motivaţia propunerii de reactivare.

Referatul este avizat, după caz, de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, sau de conducătorul organului fiscal competent.

Referatul cuprinzând contribuabilii propuşi pentru reactivare se transmite organului de inspecţie fiscală competent, pentru a verifica dacă funcţionează la domiciliul fiscal declarat, numai pentru contribuabilii declaraţi inactivi pentru că nu şi-au depus toate declaraţiile fiscale sau pentru contribuabilii care au fost propuşi pentru declararea în inactivitate de către organele de inspecţie fiscală şi declaraţi inactivi.

Dacă propunerea de inactivare a contribuabilului a fost făcută de către Direcţia generală antifraudă fiscală, referatul i se transmite acesteia, în vederea verificării condiţiei de reactivare.

Ca urmare a controlului, organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală întocmeşte documentaţia specifică, precum şi avizul cuprinzând propunerea de reactivare sau respingerea cererii, pentru fiecare contribuabil.

În plus, după control, organul fiscal înscrie ca motivaţie dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare privind funcţionarea la domiciului fiscal declarat.

Avizul este semnat de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent sau al Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, şi se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

„Pe baza referatului aprobat şi a avizului, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz”, se subliniază în Ordinul ANAF nr. 1847/2014.

Decizia de reactivare se emite în două exemplare, dintre care unul i se comunică contribuabilului, iar unul este arhivat la dosarul fiscal.

Această procedură de mai sus se aplică şi în cazul reactivării, după îndeplinirea obligaţiilor declarative, a contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, a contribuabililor care au intrat în faliment sau a contribuabililor pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare.

Din cauza neconcordanţelor reactivarea poate fi respinsă

Dacă între datele şi documentele furnizate de contribuabil prin cerere şi datele din evidenţa fiscală există neconcordanţe privitoare la îndeplinirea obligaţiilor de declarare şi plată, atunci compartimentul de specialitate solicită prezenţa contribuabilului la sediul său.

Această solicitare se face prin transmiterea unei notificări şi are în vederea clarificarea situaţiei fiscale a contribuabilului.

Dacă un contribuabil notificat nu se prezintă pentru a clarifica situaţia fiscală în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, atunci solicitarea de reactivare se respinge.

„În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care cuprinde, în mod obligatoriu, motivaţia respingerii şi la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor”, se mai scrie în Ordinul ANAF nr. 1847/2014.

În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.

Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în două exemplare, unul pentru contribuabil, iar al doilea este arhivat la dosarul fiscal.

În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura de reactivare.

Cum se verifica domiciliul fiscal

În vederea verificării condiţiei de reactivare privind funcţionarea la domiciliul fiscal declarat, organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor transmite referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare:

 • organului de inspecţie fiscală competent

sau

 • Direcţiei generale antifraudă fiscală.

După primirea referatului, organul fiscal se va deplasa la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru efectuarea unui control în vederea constatării faptului că acesta funcţionează acolo.

În plus, organul fiscal verifică existenţa faptică a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat şi, după caz, a sediilor secundare declarate.

De asemenea, organul fiscal verifică dacă acel contribuabil desfăşoară activitatea comercială în limita obiectului înscris în autorizaţia de funcţionare şi dacă spaţiul folosit ca domiciliu fiscal/sediu secundar permite desfăşurarea activităţilor pentru care societatea este autorizată.

La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală va întocmi un dosar care va cuprinde:

 • procesul-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
 • avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare; acest aviz este semnat de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.

Acest dosar va fi întocmit în două exemplare, dintre care unul va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de reactivare sau a deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt va rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit.

De când este reactivat contribuabilul

Perioada supusă verificării cuprinde termenele de declarare aferente perioadei de prescripţie a dreptului organelor fiscale de a stabili obligaţii fiscale.

Această perioadă de verificare o include şi pe cea în care contribuabilul a fost declarat inactiv.

Reactivarea contribuabililor se face începând cu data comunicării deciziei de reactivare.

„Decizia de reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi”, se precizează în recentul act normativ.

În plus, sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivaţi sunt considerate active începând cu data reactivării contribuabililor care le-au înfiinţat.

În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de reactivare, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date:

 • denumirea contribuabilului;
 • codul de identificare fiscală;
 • domiciliul fiscal;
 • data reactivării, şi anume data comunicării deciziei de reactivare a contribuabilului;
 • denumirea organului fiscal care a emis decizia de reactivare, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

Care sunt consecinţele pentru reactivările respinse

Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul nu îndeplineşte condiţiile de reactivare, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii.

Această nota este supusă aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor.

„În baza notei aprobate sau a avizului privind respingerea cererii, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz”, se subliniază în Ordinul ANAF nr. 1847/2014.

Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în două exemplare, dintre care unul i se comunică contribuabilului, iar altul este arhivat la dosarul fiscal.

„Documentaţia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de reactivare se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului”, se menţionează în recentul act normativ.

La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal sistează procedura în derulare.

În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Cum puteţi verifica daca un contribuabil este inactiv fiscal

Pentru a verifica dacă un contribuabil este activ sau inactiv, puteţi accesa link-ul http://www.anaf.ro/inactivi/.

Pe pagina deschisă de acest link găsiţi “Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi”.

Aveţi două criterii după care puteţi face căutarea unui contribuabil:

 • codul fiscal al acestuia,
 • denumirea acestuia.

După ce introduceţi unul dintre aceste criterii, trebuie să mai completaţi un câmp de validare.

În acest câmp, trebuie să introduceţi nişte cifre şi litere care sunt prezentate într-o imagine generată automat la deschiderea paginii.

După ce faceţi toate operaţiunile de mai sus, veţi apăsa butonul “Caută”.

Rezultatul acestei accesări este generarea unei informaţii privind statutul contribuabilului căutat.

În cazul în care acel contribuabil este activ, atunci va apărea un mesaj prin care va fi furnizată informaţia că acel contribuabil nu este între cei inactivi.

Puteţi verifica şi prin SMS, dacă un contribuabil este inactiv din punct de vedere fiscal. Mai multe detalii despre cum puteţi face acest lucru puteţi citi în articolul “Cum puteţi verifica prin SMS dacă o firmă este inactivă fiscal”.

2 comentarii leave one →
 1. 25 Februarie 2015 19:23

  Trebuie să întrebați la organul fiscal care va face verificarea cât estimează ei că durează sau cum procedează de obicei.

 2. Ramona permalink
  25 Februarie 2015 15:25

  din momentul depunerii cererii pt reactivare si pana la controlul organele fiscal care să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarant, cat dureaza?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: