Skip to content

Ce contribuții sociale trebuie să achite PFA-urile și persoanele cu venituri din activități independente și alte venituri

8 August 2014

contributii sociale_PFA_activitati independenteNouă categorii de persoane au obligația de a plăti contribuțiile sociale altfel decât angajații obișnuiți. În plus, sumele achitate de ele variază în funcție de veniturile obținute, dar nu mai mult de 11490 de lei, în acest an.

În „Ghid privind declararea şi plata contribuțiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri”, publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), se scrie că persoanele fizice care, potrivit prevederilor Codului fiscal (CF) au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, după caz, sunt:

 • întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale (II);
 • membrii întreprinderii familiale (IF);
 • persoanele cu statut de persoană fizică autorizată (PFA) să desfăşoare activităţi economice;
 • persoanele care realizează venituri din profesii libere;
 • persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
 • persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, respectiv:
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
  • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent; fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit CC obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;
  • venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
  • venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1 din CF, „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”, care nu generează o persoană juridică;
  • venituri din asocierile fără personalitate juridică dintre persoane fizice rezidente şi persoane juridice române;
 • persoanele care realizează venituri din activităţile agricole, respectiv venituri din:
  • cultivarea produselor agricole vegetale,
  • exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea,
  • creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;
 • persoanele care realizează:
  • venituri din silvicultură şi piscicultură, reprezentând veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole;
  • venituri din activitățile agricole menționate mai sus pentru care nu au fost stabilite norme de venit şi care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II din Codul fiscal «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă; pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real;
 • persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

Plătitorii de venit calculează, rețin şi virează contribuțiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizează venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit sau din activităţile agricole, altele decât cele care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrate fiscal potrivit legislaţiei în materie.

Ce trebuie plătit

Cotele de contribuţie care trebuie plătite de persoanele menționate mai sus sunt:

 • cota integrală, pentru contribuţia de asigurări sociale (CAS), corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, potrivit legii;
 • cota individuală, pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Cota integrală pentru CAS, corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, este de 31,3%, cota individuală, pentru CASS este de 5,5%.

Contribuabilii cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit datorează CAS individuală.

Valoarea minimă și cea maximă a contribuțiilor la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate sunt calculate pe baza salariului minim brut garantat pe țară și a celui mediu.

În prezent, salariul minim brut este de 900 de lei.

Conform Legii nr 6/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, salariul mediu brut pentru anul fiscal trecut a fost stabilit la 2223 de lei.

Pentru acest an fiscal, prin Legea nr. 340/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, salariul mediu brut este de 2298 de lei.

Salariul mediu brut care va fi luat în calcul anul viitor ar putea fi mai mare decât cel de anul acesta.

Motivul este prognoza făcută de Comisia Națională de Prognoză (CNP), și preluată de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), că salariul mediu brut real în acest an va crește față de cel de anul trecut cu 5,2%, ajungând la 2279 de lei.

Veniturile realizate în sistemul real

În cazul impunerii în sistem real, obligaţiile anuale de plată a CASS se determină pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 5,5% pentru contribuţia individuală.

Această cotă se aplică asupra următoarelor baze de calcul:

 • pentru II, PFA, IF, persoanele care obțin venituri din profesii liberale, din activități agricole și din piscicultură, diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului; această diferență sau normă de venit trebuie să fie cel puțin un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia;
 • pentru persoanele care realizează venituri din silvicultură şi piscicultură, precum și  din activităţile agricole, pentru care nu au fost stabilite norme de venit şi care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II din CF „Venituri din activităţi independente”, diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, raportată la cele 12 luni ale anului.

Veniturile din agricultură pe baza normei de venit

În cazul contribuabililor care realizează venituri din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, precum creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, obligaţiile anuale de plată a CASS se determină pe baza declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formular D221) depusă la organul fiscal competent, prin aplicarea cotei de 5,5% pentru contribuţia individuală, asupra bazei de calcul reprezentând valoarea anuală a normei de venit, raportată la cele 12 luni ale anului.

În plus, în acest caz, baza de calcul al CASS se evidenţiază lunar în decizia de impunere, iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 octombrie, inclusiv şi 15 decembrie, inclusiv a anului curent.

Veniturile din cedarea folosinței bunurilor

Persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, baza lunară de calcul al CASS reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului.

Această diferență nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, de 900 de lei, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

În plus, în acest caz, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, de 11490 de lei.

Banii din arendarea bunurilor agricole

Pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, baza lunară de calcul al CASS reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, de 900 de lei, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

De asemenea, în acest caz, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, de 11490 de lei.

Câștigurile din proprietate intelectuală

Pentru persoanele  care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit (din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent,  din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară, de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, precum și din asocierile fără personalitate juridică dintre persoane fizice rezidente şi persoane juridice române), baza de calcul al contribuţiilor sociale este:

 • venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi;
 • venitul din asociere;
 • valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare;
 • orice alte venituri obţinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplică reţinerea la sursă a impozitului pe venit;
 • diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă egală cu:
  • 20% din venitul brut, în cazul veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală,
  • 25% din venitul brut în cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală.

În plus, și pentru aceste persoane, baza lunară de calcul al CASS nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, de 900 de lei, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

În cazul persoanelor care realizează numai venituri din activităţile agricole, din silvicultură şi piscicultură, precum și din activităţile agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit şi care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II din CF „Venituri din activităţi independente”, sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară lunar şi nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunară de calcul al CASS o reprezintă o treime din salariul de bază minim brut pe ţară, respectiv 300 de lei.

Care este CAS-ul plătit

Baza lunară de calcul al CAS nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, de 11.490 de lei, pentru persoanele care obţin venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit din:

 • drepturi de proprietate intelectuală;
 • activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit CC, precum şi a contractelor de agent; fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit CC obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrați fiscal potrivit legislaţiei în materie;
 • activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară.

Această încadrarea în plafon se efectuează de către plătitorul de venituri.

Pentru II, IF, PFA cu activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, baza lunară de calcul al CAS este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 804 lei, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig, 11490 de lei.

Contribuabilii al căror venit rămas, după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat nu datorează CAS.

De asemenea, contribuabilii care desfăşoară activităţi impuse în sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevăzut de lege, nu sunt obligaţi să se asigure şi nu datorează contribuţie de asigurări sociale, pentru anul fiscal următor. Contribuţiile de asigurări sociale plătite în anul fiscal în care au fost realizate venituri sub nivelul plafonului prevăzut de lege nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.

Nu se iau în considerare pierderile fiscale

Stabilirea obligaţiilor anuale de plată privind contribuţiile sociale se realizează de către organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

În cazul obligaţiilor anuale de plată a CASS, organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate şi efectuează încadrarea în plafoanele prevăzute de lege.

La determinarea venitului anual bază de calcul al CASS nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale.

Plata CASS stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Pentru stabilirea obligaţiilor privind plăţile anticipate a contribuţiilor sociale, se folosește formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”.

Cum se plătesc anticipat contribuţiile sociale

Contribuabilii, persoane fizice, care au II, IF, PFA cu activităţi economice, care realizează venituri din profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală, din silvicultură şi piscicultură, precum și din activităţile agricole, pentru care nu au fost stabilite norme de venit şi care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II din CF „Venituri din activităţi independente”, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale.

În cazul CASS, plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz.

În cazul CAS, obligaţiile lunare de plată se stabilesc pe baza venitului declarat. În decizia de impunere, pentru II, IF, PFA cu activităţi economice, care realizează venituri din profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală, baza de calcul al CAS se evidenţiază lunar, iar plata acestei contribuţii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Pentru II, IF, PFA cu activităţi economice, care realizează venituri din profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole şi a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic, în decizia de impunere, baza de calcul al CASS se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

În decizia de impunere, baza de calcul al CASS pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în sistem real, precum şi pentru cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiriat în locuinţe proprietate personală, se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează în 2 rate egale, până la data de 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.

Contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului datorează CASS individuală în cursul anului, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective.

Pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, încadrarea în plafonul maxim privind CASS individuale, respectiv de 5 ori câştigul salarial mediu brut, se face de către organul fiscal prin decizia de impunere.

Pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, încadrarea în plafonul maxim privind CASS individuale, respectiv de 5 ori câştigul salarial mediu brut, se face de către plătitorul de venit la momentul plăţii venitului, iar definitivarea anuală a obligaţiilor de plată a CASS, precum şi încadrarea finală în plafonul maxim se face de către organul fiscal competent.

Persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit datorează contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective.

Plătitorii de venit calculează, reţin şi virează contribuţiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizează venituri de natura celor menționate anterior, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrate fiscal potrivit legislaţiei în materie.

Prin excepție, plătitorii de venit calculează, rețin şi virează contribuțiile sociale pentru persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de agent.

Contribuţiile reţinute la sursă se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.

În situaţia în care II, IF, PFA cu activităţi economice, care realizează venituri din profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală nu depun declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, organul fiscal stabileşte prin estimare baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale la nivelul minim prevăzut, respectiv 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ce alte categorii de venituri trebuie să mai vireze CASS

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către persoanele care realizează venituri din:

 • investiţii;
 • premii şi câştiguri din jocuri de noroc;
 • operaţiunea de fiducie;
 • alte surse.

În plus, au obligaţia plăţii CASS asupra veniturilor menţionate anterior, persoanele care într-un an fiscal nu realizează şi:

 • venituri din salarii;
 • venituri asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj;
 • venituri realizate de către II, IF, PFA, din profesii liberale, din activităţile agricole și din silvicultură şi piscicultură;
 • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit CC, precum şi a contractelor de agent, cu excepția veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit CC obţinute de contribuabilii care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;
 • venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
 • venituri obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1 CF, care nu generează o persoană juridică;
 • venituri din asocieri cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

Baza lunară de calcul al CASS nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară.

Baza de calcul se stabileşte astfel:

 • pentru veniturile din investiţii, baza de calcul al contribuţiei este, după caz: diferenţa pozitivă dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori, diferenţa pozitivă între preţul de răscumpărare şi preţul de cumpărare/subscriere (în cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investiţii), diferenţa pozitivă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare (în cazul transferului dreptului de proprietate asupra părţilor sociale);
 • pentru veniturile din premii şi câştiguri din jocuri de noroc, baza de calcul al contribuţiei este diferenţa dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil (600 lei);
 • pentru veniturile din operaţiunea de fiducie, baza de calcul al contribuţiei este venitul brut realizat de beneficiar, cu excepţia cazului în care acesta este şi constitutorul;
 • pentru veniturile din alte surse, baza de calcul al contribuţiei este, venitul brut realizat.

CASS datorată de persoanele fizice care obţin veniturile menţionate anterior se stabileşte de către organul fiscal competent prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza altor informaţii din evidenţa fiscală, după caz.

CASS se calculează în anul următor celui de realizare a venitului, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazelor de calcul menţionate anterior, se comunică de organul fiscal prin decizia de impunere anuală şi se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Persoanele fără venituri se pot asigura în sistemul de sănătate

Pentru a dobândi calitatea de asigurat, persoanele care nu realizează venituri au obligaţia plăţii CASS individuale lunare.

Baza lunară de calcul al CASS o reprezintă valoarea salariului minim brut pe ţară, care este de 900 de lei, în prezent.

Plata CASS pentru această categorie de persoane fizice se efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia.

Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei, pentru a obţine calitatea de asigurat, sunt obligate:

 • să achite contribuţia legală lunară pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale, calculată la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, calculându-se majorări de întârziere;
 • să achite pe întreaga perioadă a termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale contribuţia legală lunară calculată asupra veniturilor impozabile realizate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii de plată prevăzute de Codul de procedură fiscală, dacă au realizat venituri impozabile pe toată această perioadă;
 • să achite atât contribuţia legală lunară şi obligaţiile fiscale accesorii menționate anterior pentru perioada în care au realizat venituri impozabile, cât şi contribuţia legală lunară, precum şi majorările de întârziere menționate mai sus sau, după caz, obligaţiile fiscale accesorii, pentru perioada în care nu au fost realizate venituri impozabile pe o perioadă mai mare de 6 luni.

Ultima prevedere se aplică situaţiilor în care în cadrul termenelor de prescripţie fiscală există atât perioade în care s-au realizat venituri impozabile, cât şi perioade în care nu s-au realizat astfel de venituri. Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mică de 6 luni, se achită contribuţia legală lunară proporţional cu perioada respectivă, inclusiv majorările de întârziere şi obligaţiile fiscale accesorii, după caz.

Cum se declară, se plătesc și se calculează contribuțiile sociale

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al CASS se realizează prin:

 • declaraţia de venit estimat/norma de venit, formular D220,
 • declaraţia privind venitul realizat, formular D200.

Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale  se realizează prin declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formularul 600.

Venitul declarat în formularul 600 constituie baza lunară de calcul pentru stabilirea obligaţiilor lunare de plată reprezentând contribuţie de asigurări sociale, pe care contribuabilii sunt obligaţi sa le efectueze în cursul anului.

„Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se depune anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează CAS.

În plus, următorii contribuabili au obligaţia completării şi depunerii declaraţiei 600 în termen de 15 zile de la data producerii înregistrării, dacă încep o activitate în cursul anului:

 • întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale (II);
 • membrii întreprinderii familiale (IF);
 • persoanele cu statut de persoană fizică autorizată (PFA) să desfăşoare activităţi economice;
 • persoanele care realizează venituri din profesii libere;
 • persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Formularul 600 se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță ca metodă alternativă de depunere a declarațiilor, în conformitate cu prevederile legale.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal, data depunerii la poştă, sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor, cu condiția validării conținutului declarațiilor, după caz.

Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, conform Codului de procedură fiscală.

Formularele trebuie trimise la organul fiscal competent, care este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Competenţa de administrare în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul în România, dar care obţin venituri în România, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit.

Unde se plătesc

Începând cu data de 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Conturile bugetare unde se virează contribuţiile sociale datorate de către persoanele fizice, pentru fiecare trezorerie, se găsesc pe site-ul ANAF, la următoarea adresă:

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Con_IBAN_pf.htm.

Cine nu trebuie să vireze către stat contribuțiile sociale

Potrivit Ghidului menționat, nu datorează CAS:

 • persoanele care realizează venituri din activităţile agricole, respectiv venituri din:
  • cultivarea produselor agricole vegetale,
  • exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea,
  • creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;
 • persoanele care realizează venituri din silvicultură şi piscicultură, reprezentând veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole;
 • persoanele care realizează venituri din activităţile agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit şi care se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II din CF „Venituri din activităţi independente”, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă;
 • persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 • persoanele care realizează venituri din activități independente, dar nu din cedarea folosinţei bunurilor, şi care realizează, în acelaşi timp, venituri din salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme;
 • persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1 din CF, care nu generează o persoană juridică;
 • persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate, atât în România, cât şi în străinătate din asocieri, fără personalitate juridică.

În plus, persoanele fizice nu datorează CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, dacă realizează şi venituri din:

 • salarii/asimilate salariilor,
 • indemnizaţii de şomaj,
 • pensii,
 • II, PFA, IF, persoanele care realizează venituri din profesii liberale, din activități agricole și din piscicultură,
 • activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit CC, precum și a contractelor de agent, cu excepția veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit CC obţinute de contribuabilii care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;
 • activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
 • asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1 din CF, care nu generează o persoană juridică;
 • asocierile fără personalitate juridică, respectiv asocierile dintre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate, atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

Totuși, persoanele fizice datorează CASS, dacă realizează într-un an fiscal următoarele venituri, asupra tuturor acestora:

 • venituri din salarii;
 • venituri asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj;
 • venituri ca II, PFA, IF și profesii liberale, precum și din activități agricole și din piscicultură;
 • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor sau convenţiilor civile încheiate potrivit CC, precum şi a contractelor de agent, cu excepția veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit CC obţinute de contribuabilii care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;
 • venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
 • venituri obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică;
 • venituri din asocieri cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate din asocieri fără personalitate juridică, atât în România, cât şi în străinătate.
Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: