Skip to content

Persoanele fizice primesc și trimit colete în străinătate pe baza CNP-ului. Întreaga procedură

14 august 2014

cosmetice_carnati_cozonaci_strainatate_declaratie_trimitere_mod de trimitere_valoarePersoanele fizice pot trimite și primi colete în și din străinătate, prin firmele de curierat, doar în baza CNP-ului (Codul Numeric Personal), menționat într-o declaraţie simplificată, conform unui comunicat de presă al Direcţiei Generale a Vămilor (DGV). Prevederea se aplică de la începutul lunii august, când a intrat în vigoare un Ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

„Pentru persoanele fizice care utilizează serviciile de curierat rapid ale operatorilor economici autorizaţi, nu mai există obligativitatea obţinerea numărului EORI. Conţinutul trimiterilor va fi declarat în baza CNP, printr-o declaraţie simplificată”, se scrie în comunicatul de presă al DGV.

Noua modalitate de declarare a coletelor trimise sau primite, prin curieri, în și din străinătate a fost adoptată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2323/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid, care a intrat în vigoare pe 4 august 2014, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 581.

Prevederile acestor norme se aplică pentru toate trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid care se prezintă la birourile vamale de frontieră şi de interior, trimiteri care sunt supuse vămuirii şi sunt expediate potrivit reglementărilor poştale internaţionale şi naţionale în materie.

În plus, serviciile de curierat rapid din recentul Ordin ANAF sunt cele poştale express și cele de livrare specială, aşa cum sunt acestea definite în anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ANRCTI) nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.

Astfel, serviciul poştal express presupune, în mod cumulativ:

 • eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data şi ora depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;
 • predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
 • răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii poştale;
 • predarea rapidă a trimiterii poştale.

Serviciul poştal livrare specială are ca obiect trimiteri poştale înregistrate, iar particularitatea constă în predarea trimiterii poştale potrivit indicaţiilor expeditorului privind data şi ora predării, la adresa indicată, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, sau ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari.

Trimiterile care intră sau ies din România, transportate prin serviciile de curierat rapid şi care sunt supuse formalităţilor vamale, se înscriu de către autoritatea vamală în Registrul simplificat de evidenţă pentru bunurile transportate prin servicii de curierat rapid, potrivit recentului act normativ al Fiscului. Pentru intrarea şi ieşirea în/din ţară se utilizează registre separate.

Când evidenţa se realizează electronic, situaţiile zilnice, conţinând aceleaşi date ca şi registrul menționat anterior, tipărite la imprimantă, vor fi clasate în dosare care vor avea caracter de regim special, arhivându-se conform normelor de arhivare, respectiv numerotare, şnuruire, proces-verbal pe ultima filă etc., la sfârşitul fiecărei luni.

Conform Ordinului ANAF nr. 2323/2014, firmele de curierat îndeplinesc formalităţile vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid.

Liderul pieței de curierat din țara noastră este FAN Curier, care va fi în curând urmat de o firmă formată din fuziunea dintre Urgent Curier și Cargus. La începutul lunii iunie 2014, fondul de investiţii Abris Capital Partners a cumpărat Urgent Curier. La acea dată, același investitor deținea deja Cargus.

Ce tip de colete pot fi trimise

Potrivit Ordinului Fiscului care se aplică de pe 4 august, trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid se grupează la sosirea sau expedierea în sau din România în 4 categorii astfel:

 • trimiteri ce au fiecare valoarea mai mică sau egală cu 10 euro şi cărora li se aplică declararea verbală, fără alte formalităţi suplimentare, indiferent de persoanele cărora le sunt destinate;
 • trimiteri destinate persoanelor fizice ce au fiecare valoarea mai mare de 10 euro, inclusiv pe lot şi pe declarant, pentru care se întocmeşte Declaraţia vamală – curierat rapid;
 • trimiteri destinate persoanelor, altele decât cele fizice, ce au fiecare valoarea cuprinsă între 10 euro şi 150 de euro, inclusiv pe lot şi pe declarant, pentru care se întocmeşte Declaraţia vamală – curierat rapid;
 • trimiteri destinate persoanelor, altele decât persoanele fizice, ce au fiecare valoarea mai mare de 150 de euro, inclusiv pe lot şi pe declarant, şi pentru care se depune declaraţia vamală în sistemul informatic de declarare a mărfurilor.

Important! Declaraţia vamală – curierat rapid o găsiți la sfârșitul articolului.

Cursul comunicat de Banca Națională a României în ultima săptîmână a fost între 4,44 de lei pentru un euro și 4,43 de lei pentru un euro.

Astfel, persoanele fizice pot trimite și primi colete, prin curier, cu o valoare de maximum 670 de lei, doar prin completarea Declaraţiei vamale – curierat rapid, în care au trecut CNP-ul, atât al expeditorului, cât și al destinatarului, datele de contact și alte informații despre colet.

Îndeplinirea formalităţilor vamale pentru categoriile de trimiteri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

 • se înscriu următoarele informaţii în Declaraţia vamală – curierat rapid:  numărul total al trimiterilor aferent fiecărui transport, expeditorul, destinatarul, felul bunurilor, numărul coletelor, valoarea, regimul vamal ce urmează a fi solicitat şi, după caz, calculul drepturilor datorate aferent fiecărei trimiteri sau fiecărui grupaj de trimiteri;
 • se realizează joncţiunea declaraţiei vamale cu trimiterea;
 • se anexează la declaraţia vamală documentele necesare acordării regimului vamal pentru care se declară mărfurile;
 • în baza rezultatelor analizei de risc se ia decizia de control al trimiterii;
 • se verifică corectitudinea calculului drepturilor de import, precum şi a altor taxe şi impozite datorate la importul bunurilor;
 • se încasează drepturile de import, precum şi alte taxe şi impozite datorate la importul bunurilor şi se acordă liberul de vamă.

Conform Ordinului ANAF nr. 2323/2014, este necesară depunerea declaraţiei vamale în sistemul informatic de declarare a mărfurilor în următoarele situații, indiferent de valoarea acestor trimiteri şi de persoanele cărora le sunt destinate:

 • pentru trimiterile care necesită prezentarea unei autorizaţii speciale pentru vămuire;
 • pentru trimiterile care conţin mărfuri pentru care se impun sau se solicită restituiri sau alte sume ori rambursarea drepturilor;
 • pentru trimiterile care fac obiectul plasării mărfurilor sub regimurile vamale de perfecţionare activă, perfecţionare pasivă, transformare sub control vamal;
 • alte categorii de mărfuri plasate temporar sub regimurile vamale de perfecţionare activă, perfecţionare pasivă, transformare sub control vamal.

Unele colete cu o valoare de maximum 45 de euro sunt scutite de taxe vamale

Conform site-ului DGV, secţiunea Călători, sunt scutite de taxele vamale bunurile expediate prin colete de o persoană fizică dintr-o ţară terţă la o altă persoană fizică care se află pe teritoriul vamal al României, dacă respectă următoarele condiţii:

 • nu sunt de natură comercială;
 • au o valoare globală de maximum 45 de euro/trimiterea, inclusiv produse din tutun, băuturi alcoolice şi parfumuri.

Nu sunt de natură comercială coletele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 • prezintă un caracter ocazional;
 • conţin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului şi al familiei sale;
 • conţin bunuri care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializării;
 • sunt trimise de expeditor către destinatar fără nici o obligaţie de plată.

„Dacă valoarea bunurilor din colet depăşeşte suma de 45 de euro, scutirea va fi acordată doar până la concurenţa acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire, ţinând seama de faptul că valoarea unui bun nu poate fi fracţionată”, se mai scrie pe site-ul DGV.

Pentru următoarele bunuri scutirea este limitată pe colet astfel:

 • produse din tutun:
  • 50 de ţigarete sau
  • 25 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare), sau
  • 10 trabucuri, sau
  • 50 de grame de tutun de fumat, sau
  • o combinaţie proporţională a acestor produse diferite;
 • alcool şi băuturi alcoolice:
  • 1 litru – băuturi distilate şi băuturi spirtoase, cu o tărie alcoolică mai mare de 22% volum; alcool etilic nedenaturat de 80% volum şi mai mult sau
  • 1 litru – băuturi distilate şi băuturi spirtoase, aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, saké sau băuturi similare cu o tărie alcoolică de 22% volum sau mai puţin, vinuri spumante, vinuri licoroase şi
  • 2 litri – vinuri uşoare;
 • parfumuri de 50 de ml sau apă de toaletă de 250 de ml.

„Determinarea valorii în vamă se face prin recunoaşterea preţului efectiv plătit pentru achiziţionarea bunurilor, care rezultă din preţurile înscrise în facturi sau alte documente fiscale echivalente”, se menționează pe site-ul DGV.

Bunurile aflate în trimiterile de la o personă fizică la alta pot fi importate cu achitarea taxelor vamale, a taxei pe valoarea adăugată, de 24%, şi a accizelor, după caz, cu excepţia produselor din tutun, băuturilor alcoolice şi parfumuri.

În cazul bunurilor aflate în trimiterile de la o personă fizică la alta, care nu au caracter comercial şi a căror valoare globală pe trimitere este de maximum 700 de euro, se aplică taxa vamală forfetară de 2,5%.

Important! Taxa vamală forfetară nu se aplică bunurilor care sunt în următoarele situații:

 • pentru care persoana interesată solicită aplicarea taxelor vamale care le sunt proprii în Tariful Vamal Comun de Import al UE;
 • pentru care în Tariful Vamal Comun de Import al UE figurează menţiunea „scutire”;
 • pentru produsele din tutun, băuturi alcoolice şi parfumuri atunci când acestea depăşesc cantităţile prevăzute pentru a fi admise cu scutire de la plata taxelor vamale.

Pentru coletele primite ca urmare a unei comenzi efectuată prin internet, corespondenţă, telefon sau telechat, eliberarea bunurilor se face cu:

 • scutirea de la plata taxelor vamale, dacă valoarea globală a bunurilor este mai mică de 150 de euro;
 • scutirea de la plata TVA-ului, dacă valoarea globală a bunurilor nu depăşeşte 10 euro/trimitere;
 • neaplicarea taxei vamale forfetare.

Important! Taxele vamale se datorează numai în situaţia în care mărfurile comandate provin din afara Comunităţii Europene.

În plus, nu se acordă scutiri de la plata taxelor vamale, TVA şi accize pentru următoarele categorii de bunuri:

 • produse alcoolice;
 • parfumuri şi ape de toaletă;
 • tutun şi produse din tutun.

Taxele vamale aplicabile la importul de bunuri aflate în trimiterile de la o persoană fizică la alta și cele la punerea în liberă circulaţie a mărfurilor din state terţe UE în România sunt cuprinse în Tariful Vamal Comun de Import al Uniunii Europene, adoptat prin Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.

Toate informațiile despre tarifele vamale menționate anterior pot fi obținute de pe site-ul customs.ro, la secțiunea „Agenți economici/ Taxe vamale și măsuri de politică comercială”.

În plus, valoarea în vamă la care se aplică taxele vamale este preţul efectiv plătit pentru achiziţionarea bunurilor, care rezultă din preţurile înscrise în facturi sau alte documente fiscale echivalente.

Important! Preţul plătit nu se ia în considerare, dacă autoritatea vamală are suspiciuni cu privire la subevaluarea bunurilor, devalorizarea monedei de tranzacţie sau perioada care s-a scurs de la achiziţie şi până la vămuirea bunurilor.

Prevederile de mai sus au la bază Regulamentul (CEE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri  de taxe vamale.

De ce a fost simplificată procedura

Noile prevederi privind modul în care persoanele fizice pot transmite și primi colete din străinătate au scopul de a simplifica fluxul de vămuire în procesul de declarare a coletelor neînsoţite care sosesc/sunt expediate în/din România prin serviciile de curierat rapid autorizate în România, se mai scrie în documentul de presă al DGV.

„Măsurile prevăzute au fost agreate şi susţinute, în cadrul întâlnirilor organizate la sediul Direcţiei Generale a Vămilor, de marii operatori economici care desfăşoară servicii de curierat rapid şi care vor utiliza formalităţi vamale simplificate (declaraţia vamală pentru curierat rapid). Implementarea ordinului menţionat anterior a fost reiterată şi de necesitatea limitării la maxim a riscurilor identificate ca urmare a acţiunilor comune derulate în cursul anul 2013 de Direcţia Naţională Anticorupţie din România şi Centrul Naţional Anticorupţie din Republica Moldova, în legătură cu persoanele care transportau colete spre şi dinspre Republica Moldova”, se precizează în comunicatul de presă al DGV.

Ordinul ANAF nr 2323/2014 are la bază prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, iar modul de aplicare al acestuia reprezintă o exigenţă a reglementărilor UE.

În plus, prin recentul act normativ al Fiscului, începând cu 4 august 2014, a fost abrogat Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr. 7.628/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de vămuire a trimiterilor transportate prin serviciile de curierat rapid, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 24 iulie 2006.

Document atașat articolului

DECLARAŢIE VAMALĂ – CURIERAT RAPID

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: