Skip to content

Cheltuielile salariale cu absolvenții de liceu sau de facultate pot fi subvenționate, timp de un an

26 August 2014

schema de minimis_salariu absolvent de facultate_costuri_cheltuieli salariale_Locuri de muncă subventionateDacă angajează tineri care au terminat liceul sau facultatea, firmele pot primi, lunar, între 1575 de lei şi 2328 de lei, prin schema de ajutor de minimis „Locuri de muncă subvenţionate”. Mai exact, sumele le primesc angajații, prin intermediul firmelor, dar banii pot fi folosiți doar pentru a acoperi cheltuielile salariale. Solicitările se pot trimite de ieri, 25 august, prin email.

Schema de ajutor de minimisLocuri de muncă subvenţionate a început ieri, 25 august, conform unui anunț de pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism (DIMMMAT).

Solicitările se pot trimite până la epuizarea bugetelor alocate, neexistând niciun termen limită pentru încheierea acestui program.

Mai exact, potrivit schemei menționate, ajutorul de minimis li se acordă angajaţilor prin intermediul IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajaţii noi în limita a 1575 lei/lună pentru cei cu studii medii şi 2328 de lei/lună pentru cei cu studii superioare.

Valoarea maxima a subvenţiei este acordată pentru plata următoarelor salarii nete:

 • 900 lei/lună pentru studii medii,
 • 1300 lei/lună pentru studii superioare.

Important! Aceste două sume corespund cheltuielilor salariale prevăzute mai sus, respectiv de 1575 lei/lună pentru studii medii şi de 2328 lei/lună pentru studii superioare.

Subvenția se acordă pentru o perioadă minimă de 6 luni şi maximă de 12 luni. Perioada în care firmele primesc ajutorul pentru finanțarea locurilor de muncă începe cu prima zi de la semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele aprobate.

Important! Salariul minim brut este, lunar, de la 1 iulie 2014, de 900 de lei, pentru care cheltuielile salariale sunt de 1152 de lei, iar salariul minim net de 670 de lei. Salariul mediu brut este de circa 2378 de lei, reprezentând cheltuieli salariale de 3045 de lei și un salariu mediu net de 1680 de lei.

Conform presei centrale, Florin Nicolae Jianu, ministru pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, a spus că fondurile alocate acestei scheme de finanțare pot acoperi 6.400 de locuri de muncă nou create.

Numărul maxim orientativ de posturi subvenţionate, în funcţie de categoria în care se încadrează beneficiarul schemei de minimis, este următorul:

 • 3 locuri de muncă nou create, pentru microîntreprinderi;
 • 7 locuri de muncă nou create, pentru întreprinderile mijlocii;
 • 15 locuri de muncă nou create, pentru întreprinderile medii.

Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), la sfârșitul lunii iunie 2014, în țara noastră erau active aproape 734.900 de firme.

„Un IMM poate încheia un singur contract pe toată perioada de implementare a proiectului, care poate fi modificat prin acte adiţionale cu respectarea prevederilor ghidului solicitantului condiţii specifice. IMM-ul are obligaţia menţinerii posturilor subvenţionate după finalizarea perioadei de acordare a subvenţiei, pentru o durată cel puţin egală cu perioada de acordare a subvenţiei”, se scrie în Schema de ajutor de minimis „Locuri de muncă subvenţionate”.

Grupul ţintă eligibil în cadrul acestor proiecte include numai cetăţenii statelor membre UE cu domiciliul sau reședinţa legală în România.

Cine poate solicita finanțare

Conform schemei, pot beneficia de ajutor de minimis întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele condiţii:

 • sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;
 • nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
 • nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
 • reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
 • reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
 • este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
 • nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi si anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro sau 100.000 de euro, în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost; aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare;
 • sunt încadrate în categoria IMM conform legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • depune cererea de plată în numele absolvenţilor angajaţi, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile şi documentaţia aferentă fiecărui decont, respectiv copie certificată a contractului/contractelor de muncă cu normă întreagă pe o durată de minim 12 luni pentru noile locuri de muncă create prin proiect, extras REVISAL, adeverinţa care să ateste calitatea de absolvent, copie după cartea de identitate a angajatului, fişa postului, ştatul de plată al salariilor şi dovada plăţii contribuţiilor angajat-angajator;
 • prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea de noi locuri de muncă şi menţinerea celor nou create, după finalizarea perioadei de acordare a subvenţiei pe o perioadă de cel puţin cu perioada pentru care s-a acordat subvenţia;
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Ajutorul de minimis se acordă firmelor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.

Mai exact, nu pot solicita suvenționarea locurilor de muncă firmele cu următoarele activităţi:

 • pescuitul și acvacultura;
 •  producția primară de produse agricole;
 • exportul către țări terțe sau către alte state membre;
 • prelucrarea și comercializarea produselor agricole, atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective și atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;
 • utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

În plus, nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului IMM-urile din următoarele sectoare sau domenii:

 • intermedieri financiare şi asigurări,
 • tranzacţii imobiliare,
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri,
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili,
 • tutun,
 • alcool,
 • produse energetice definite potrivit Codului fiscal,
 • substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope,
 • activităţi de închiriere şi leasing,
 • activităţi de investigare şi protecţie.

Cum se fac înscrierile

Cererea de plată a ajutorului de minimis se depune după achitarea lunară a salariilor, conform contractului de finanţare semnat între firmă, absolvent şi DIMMMAT.

Plata ajutorului de minimis se face prin intermediul firmelor angajatoare, potrivit contractului de finanţare semnat între societate, absolvent şi DIMMMAT.

În plus, contractul individual de muncă (CIM) cu absolventul trebuie să fie încheiat pe o perioadă de minimum un an, iar data semnării trebuie să fie ulterioară datei de semnare a contractului de finanţare.

Deoarece până în prezent DIMMMAT nu are o aplicaţie informatică pentru această schemă, înscrierea în cadrul schemei nu se poate face online, iar, până la achiziţionarea acesteia, transmiterea documentelor necesare se face prin email.

Absolvenții și firmele pot aplica la schema de ajutor de minimis „Locuri de muncă subvenţionate” la următoarele link-uri:

Absolvenții trebuie să copieze Formularul nr. 2 existent la pagina nr. 6 din fişierul editabil „Metodologie şi Formulare Tip de înregistrare”.

Ei vor completa câmpurile libere cu propriile date, într-un fişier nou editabil. Formularul completat trebuie printat, semnat de către absolvent şi scanat în format pdf.

În plus, în fişiere separate pdf, vor fi scanate cartea de identitate, adeverinţa de absolvire şi CV-ul semnat pe fiecare pagină.

Cele 4 documente format pdf se trimit prin email la adresa atribuită Proiectului pentru care absolventul dorește să aplice.

Firmele trebuie să copieze Formularul nr. 1 existent la pagina nr. 3 din fişierul editabil „Metodologie şi Formulare Tip de înregistrare”. Acest fişier va fi completat în câmpurile libere cu datele firmei, într-un fişier nou editabil. Formularul completat trebuie printat, semnat, ştampilat de către reprezentantul legal al firmei şi scanat în format pdf.

În plus, vor mai fi scanate următoarele documente în fişiere separate pdf:

 • certificatul de înmatriculare,
 • anexele de la 1 la 4 completate, semnate şi ştampilate.

Cele 5 documente format pdf se trimit prin email la adresa atribuită Proiectului pentru care aplică.

Adresele de email atribuite proiectului pentru care aplică sunt următoarele:

 •  “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud Est”, ID 143357, Alexandru Rada – alexandru_rada@imm.gov.ro;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Centru Braşov”, ID 143358, Ovidiu Abutnarita – ovidiu_abutnarita@imm.gov.ro;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud”, ID 143464, Cosmin Teodorescu – cosmin_teodorescu@imm.gov.ro;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud Vest”, ID 143466, Elena Nitoi – elena_nitoi@imm.gov.ro;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în regiunile Bucureşti Ilfov şi Nord Est”, ID 143637, Nicoleta Rusu – nicoleta_rusu@imm.gov.ro;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti Ilfov şi Nord Vest”, ID 143639, Alexandru Vasilescu – alexandru_vasilescu@imm.gov.ro;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti Ilfov şi Vest”, ID 143640, Darius Voda – darius_voda@imm.gov.ro;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti Ilfov şi Centru – Târgu Mureş”, ID 143641, Lidia Barbu – lidia_barbu@imm.gov.ro.

Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în formularele de înscriere, inclusiv a condiţiilor impuse de către schema de ajutor de minimis şi de legislaţia în vigoare, se realizează de către Unităţile de Implementare Proiect din cadrul OTIMMC şi a DIMMMAT.

După finalizarea verificării, solicitanţii acceptaţi vor primi prin fax, e-mail sau poştă, notificarea privind semnarea în termen de 10 zile a contractului de finanţare între firmă, absolvent şi DIMMMAT.

În maximum alte 10 zile de la semnarea contractului de finanţare, angajatorul are obligaţia încheierii contractelor de muncă pentru noii angajaţi şi transmiterea unei copii a acestora la Unitatea de Implementare Proiect de care aparţine.

Experţii cu monitorizarea schemei de minimis din cadrul proiectelor vor verifica îndeplinirea obligaţiei de menţinere a posturilor subvenţionate, după finalizarea perioadei de acordare a subvenţiei, pentru o durată cel puţin egală cu perioada de acordare a subvenţiei. În caz contrar, sumele acordate vor fi recuperate conform legislaţiei în vigoare.

Important! Pe lângă documentele menționate, angajatorii și angajații vor pune la dispozitia experţilor din Unitaţile de Implementare Proiecte ale OTIMMC/DIMMMAT alte documente solicitate în vederea decontării ajutoarelor de minimis.

Rezilierea contractului conduce la excluderea angajatorului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la OTIMMC/DIMMMAT, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului, şi la restituirea de către angajator în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile şi penalităţile aferente, datorate de la data plăţii pânã la data recuperării sau a rambursării.

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

Schema de minimis este finanțată prin proiecte POS DRU

Schema de ajutor de minimisLocuri de muncă subvenţionate este derulată prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie (DMI) 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

Această schemă a fost instituită prin următoarele proiecte:

 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud Est”, ID 143357;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Centru Braşov”, ID 143358;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud”, ID 143464;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti şi regiunea Sud Vest”, ID 143466;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în regiunile Bucureşti Ilfov şi Nord Est”, ID 143637;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti Ilfov şi Nord Vest”, ID 143639;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti Ilfov şi Vest”, ID 143640;
 • “Locuri de muncă pentru TINEri în Bucureşti Ilfov şi Centru – Târgu Mureş”, ID 143641.

Documentele necesare pentru această schemă de finanțare se găsesc mai jos:

Angajament privind menţinerea numărului de locuri de muncă

Contract de finanțare

Declaraţie calcul ajutoare de stat

DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii

DECLARAŢIE privind respectarea prevederilor schemei de ajutor de stat.

Anunțuri
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: