Skip to content

Concurența neloială: amenzi versus cheltuieli salariale

1 septembrie 2014

amenzi_concurenta neloiala_denigrare_cheltuieli salarialeConcurența comercială necinstită va fi amendată cu sume între 1.000 de lei și 50.000 de lei, începând cu 5 septembrie, de către inspectorii Consiliului Concurenței, conform unei recente Ordonanțe de Guvern. Amenzile le pot primi o firmă concurentă care face reclamă necinstită sau un fost angajat care deturnează clientela unui fost angajator. În plus, refuzul de a furniza informații către inspectorii  acestui Consiliu poate fi amendată.  

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului (OG) nr. 12/2014, care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 586 din data de 6 august, dar unele reglementări din aceasta au intrat în vigoare de la 9 august, iar altele se vor aplica de la 5 septembrie.

Potrivit noilor reglementări, pentru concurență neloială, inspectorii de la Consiliul Concurenței vor aplica următoarele amenzi:

 • de la 5000 lei la 50000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoanele juridice;
 • de la 1000 lei la 5000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoanele fizice.

Cu aceste sume vor fi amendate următoarele practici de concurenţă neloială:

 • denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;
 • deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi.

În prezent, salariul minim brut pe economie este de 900 de lei. Astfel, o persoană fizică poate fi amendată cu sumele reprezentând de la un salariu minim brut până la cinci salarii minime brute și jumătate.

Pentru același venit, cheltuielile salariale sunt de circa 1150 de lei/lună. În aceste condiții, dacă și-ar denigra un concurent, o firmă n-ar mai putea plăti între patru și 43 de salarii minime, lunar.

Un salariu mediu este de circa 2300 de lei, conform Institutului Național de Statistică (INSSE). Astfel, amenzile pentru concurență neloială variază între 43% din acest salariu și aproape 22 de asemenea venituri salariale.

În plus, cheltuielile salariale sunt de 2945 de lei/lună. În aceste condiții, pentru concurența neloială pierderile variază între 30% din aceste cheltuieli și 17 asemenea costuri.

Astfel, dacă ar recurge la astfel de practici, o firmă nu și-ar mai putea plăti un angajat pentru circa un an și jumătate.

Concurența neloială reprezintă practicile care pot produce pagube participanţilor la piaţă

Conform noilor reglementări, pe lângă cele menționate mai sus, reprezintă concurență neloială orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Concurenţa loială constituie rivalitatea de piaţă, în care fiecare firmă încearcă să obţină simultan vânzări, profit şi/sau cotă de piaţă, oferind cea mai bună combinaţie practică de preţuri, calitate şi servicii conexe, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe.

Practicile comerciale includ orice comportament, respectiv acţiune, omisiune, demers sau comunicare comercială, inclusiv publicitatea şi comercializarea, efectuată de o întreprindere, în legătură directă cu promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs.

Uzanţele cinstite reprezintă ansamblul de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în relaţiile comerciale dintre firme, în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale acestora.

Secretul comercial constituie orice informaţie care, total sau parţial, nu este în general cunoscută sau nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obişnuit cu acest gen de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin faptul că este secretă, pentru care deţinătorul legitim a luat măsuri rezonabile ţinând seama de circumstanţe, pentru a fi menţinută în regim de secret.

Conform Legii nr. 11/1991, protecţia secretului comercial operează atât timp cât condiţiile enunţate anterior sunt îndeplinite în mod cumulativ.

Conform Codului civil, orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri. În plus, buna-credinţă se prezumă până la proba contrară.

Important! Practicile de concurență neloială constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, ci încălcarea cu vinovăţie a reglementărilor din Legea nr. 11/1991.

Pe lângă amenzile menționate, conform noilor reglementări, Consiliul Concurenţei poate decide, după caz:

 • încetarea practicilor de concurenţă neloială, pe durata soluţionării sesizării;
 • interzicerea practicilor de concurenţă neloială.

Cum vor fi soluționate sesizările de concurență neloială

Sesizările cu privire la practicile de concurenţă neloială trebuie depuse la Consiliul Concurenţei.

Autorii sesizărilor au obligaţia să furnizeze elemente de probă în legătură atât cu posibila practică de concurenţă neloială, interesul legitim, cât şi cu riscul producerii unui prejudiciu. La cererea scrisă a Consiliului Concurenţei, aceştia au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii de concurenţă toate informaţiile şi documentele solicitate.

Sesizarea va fi declarată completă la data depunerii tuturor documentelor şi informaţiilor solicitate.

Efectele unei practici de concurenţă neloială se determină cu luarea în considerare, dar fără a se limita la acestea, a gradului de pericol social, a împrejurărilor în care a fost săvârşită, precum şi a importanţei sectorului economic în care s-a produs fapta în ansamblul economiei naţionale.

Termenul de soluţionare a sesizărilor care îndeplinesc aceste condiţii este de 60 de zile de la data la care sesizarea este completă până la data depunerii tuturor documentelor şi informaţiilor solicitate.

Aceste decizii se comunică de îndată, sau în maximum 5 zile de la emitere, persoanelor fizice şi juridice în cauză, care au obligaţia de a se conforma imediat măsurilor dispuse.

În cazul în care Consiliul Concurenţei apreciază că efectele unei practici de concurenţă neloială sunt minore sau că sesizarea este neîntemeiată, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii va comunica autorilor un răspuns motivat.

În toate cazurile de concurență menționate mai sus, Consiliul Concurenţei adoptă o decizie de constatare şi, după caz, de sancţionare a practicilor de concurenţă neloială.

Deciziile Consiliului Concurenţei prin care se constată şi, după caz, se sancţionează practicile de concurenţă neloială rămase definitive trebuie probate cu privire la săvârşirea unei practici de concurenţă neloială.

Inspectorii de concurenţă pot solicita întreprinderilor, precum şi autorităţilor şi instituţiilor publice informaţiile şi documentele care le sunt necesare pentru soluţionarea sesizărilor privind practicile de concurenţă neloială, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute de lege.

Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei se publică pe pagina de internet a instituţiei, precum şi într-un ziar de largă circulaţie, cu respectarea datelor confidenţiale şi a secretelor comerciale. Cheltuielile de publicitate se suportă de către contravenient.

În scopul soluţionării sesizărilor privind practicile de concurenţă neloială, inspectorii de concurenţă pot efectua inspecţii inopinate, numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor.

Important! Consiliul Concurenței nu are atribuții în ceea ce privește următoarele reglementări:

 • protecţia comercianţilor împotriva publicităţii înşelătoare şi comparative; aceasta se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată;
 • protejarea intereselor economice ale consumatorilor; aceasta se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 363/2007, cu modificările ulterioare;
 • protejarea intereselor colective ale publicului în domeniul serviciilor media audiovizuale, care se realizează potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • protecţia drepturilor de proprietate industrială în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice, care se asigură potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare;
 • protecţia desenelor şi modelelor industriale se asigură potrivit Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată;
 • protecţia brevetelor de invenţii se asigură potrivit Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările ulterioare;
 • protecţia topografiilor şi produselor se asigură potrivit Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, republicată.

Furnizarea de informații inexacte este amendată cu sume de la 500 de lei la 10.000 de lei

Conform OG nr. 12/1991, constituie contravenţie, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni (n.a. – noul Cod penal și noul Cod de procedură penală au intrat în vigoare la 1 februarie 2014), următoarele fapte săvârşite cu vinovăţie de către persoane fizice sau juridice, în cazul procedurii de cercetare a practicilor de concurenţă neloială:

 • furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate de inspectorii de concurenţă întreprinderilor, precum şi autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidenţe într-o formă incompletă în timpul inspecţiilor desfăşurate;
 • refuzul nejustificat al întreprinderilor de a se supune unei inspecţii inopinate;
 • nerespectarea măsurilor impuse de către Consiliul Concurenţei, respectiv cele de încetare și de interzicere a practicilor de concurenţă neloială, pe durata soluţionării sesizării.

Săvârşirea contravențiilor menționate mai sus va fi amendată cu sume:

 • de la 1.000 lei la 10.000 lei, în cazul întreprinderilor, autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul persoanelor fizice.

Amenzile se prescriu în termen de 3 ani

Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile menționate anterior se face ţinându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum şi de sancţiunile primite în ultimii 2 ani de către persoana fizică sau juridică în cauză.

În plus, aplicarea amenzilor menționate se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii contravenţiilor.

Cuantumul amenzilor contravenţionale menționate poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, o dată la cel puţin 2 ani, în funcţie de rata inflaţiei.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: