Skip to content

Importul se poate face fără prezența în vamă. Declarația de intrare a mărfurilor poate fi semnată electronic

17 Septembrie 2014

semnatura electronica_declaratia sumara de intrare_import din afara UE_marfuri din ChinaPentru a depune declaraţia sumară de intrare (DSI) a produselor introduse în Uniunea Europeană (UE) prin birourile vamale din România, contribuabilii pot utiliza semnătura electronică extinsă, începând cu 15 septembrie, se menționează într-un Ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Pentru utilizarea acestei semnături, au fost aprobate noi Norme privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV), iar funcționarii Fiscului și lucrătorii vamali au fost instruiți, în ultimii doi ani, printr-un program finanțat din fonduri europene, cum să aplice noile reglementări.

Semnătura electronică extinsă poate fi utilizată la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din UE prin birourile vamale din România, începând cu 15 septembrie, când a intrat în vigoare Ordinul ANAF nr. 2781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România. Acest act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672 din 12 septembrie.

„Utilizarea semnăturii electronice extinse se implementează în fază-pilot pentru declaraţiile sumare de intrare depuse în aplicaţia ICS-RO (n.a. – este un sistem informatic bazat pe schimburi de mesaje electronice, care asigură gestiunea datelor din declaraţiile sumare de intrare şi contribuie la sporirea siguranţei şi securităţii lanţului logistic internaţional privind circulaţia mărfurilor care intră pe teritoriul vamal al Comunităţii Europene) pentru mărfurile ce urmează a fi introduse în Uniunea Europeană pe baza unei declaraţii sumare de intrare. Transmiterea de către declarant/reprezentant a declaraţiei sumare de intrare, a cererii de rectificare sau a cererii de rerutare, prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, la biroul vamal se realizează cu semnătură electronică extinsă”, se mai scrie în Ordinul ANAF nr. 2781/2014.

În plus, aplicaţia ICS-RO transmite mesaje de răspuns către declarant/reprezentant, având ataşată semnătura electronică extinsă.

De asemenea, dacă declaraţia sumară de intrare a fost selectată de unul sau mai multe criterii de risc comunitare/naţionale sau pentru control, mesajul „eliberare pentru intrare” transmis de către lucrătorul vamal are ataşată semnătura electronică extinsă.

Utilizarea semnăturii electronice extinse în aplicaţia ICS-RO este facultativă, până pe 15 martie 2015, dată de la care aceasta va deveni obligatorie.

Semnătura electronică extinsă trebuie să îndeplinească patru criterii

Potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, forma valabilă după republicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 2014, semnătură electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este legată în mod unic de semnatar;
 • asigură identificarea semnatarului;
 • este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
 • este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.

În plus, această semnătură trebuie obținută după achiziționarea unui certificat digital calificat de la unul dintre următorii furnizori de servicii de certificare pentru semnătura electronică: Alfatrust Certification, Centrul de Calcul, Trans Sped, Digisign și Certsign. Potrivit site-urilor acestor companii, un certificat digital calificat costă, în medie, 50 de euro+TVA, la prima achiziționare. Acest certificat trebuie reînnoit, anual, contra unei sume de aproximativ 30 de euro+TVA.

Noi norme SIIV au intrat în vigoare de pe 15 septembrie

Folosirea semnăturii electronice extinse a modificat și SIIV, conform Ordinului ANAF nr. 2782/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV). Acest act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672 din 12 septembrie, dar se aplică de la 15 septembrie.

Mai exact, acest act normativ a aprobat Normele privind accesul persoanelor, în înţelesul dispoziţiilor art. 4 pct. 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, la componentele SIIV aplicabil pe teritoriul României:

 • Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS – un sistem informatic care permite procesarea declaraţiilor vamale de import prin procedee informatice;
 • Sistemul de control al exportului ECS-RO – un sistem informatic care asigură managementul urmăririi mărfurilor exportate până la ieşirea din CE;
 • Sistemul de control al importului ICS-RO.

Accesul la componentele SIIV se realizează pe baza autorizaţiei eliberate de Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul ANAF (ANAF-DTICSV).

Soluţia tehnică pentru accesul la sistemele RCDPS şi ECS-RO se bazează pe conectarea securizată de tip „Secure Sockets Layer virtual private network” SSL VPN, folosind certificate digitale, la o interfaţă web a sistemelor RCDPS, respectiv ECS-RO, denumită soluţia de conectare DTI (Direct Trader Input).

Soluţiile tehnice pentru accesul la sistemul ICS-RO sunt următoarele:

 • conectarea securizată de tip SSL VPN, pe baza unui certificat calificat nesuspendat şi nerevocat în momentul conectării, folosind un dispozitiv securizat emis de un furnizor de servicii de certificare înscris în registrul furnizorilor (trusted list) în unul dintre statele membre ale UE, la o interfaţă web a sistemului ICS-RO, respectiv DTI, care permite:
  • introducerea/actualizarea datelor din declaraţia sumară de intrare;
  • încărcarea datelor privind declaraţia sumară de intrare în sistemul ICS-RO dintr-un fişier XML generat de aplicaţiile proprii ale persoanelor, cu respectarea formatului şi structurilor aferente mesajelor definite şi publicate pe site-ul Direcţiei Generale a Vămilor (DGV) din cadrul ANAF http://www.customs.ro, secţiunea „e-Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic”;
 • schimbul securizat de mesaje electronice între aplicaţiile proprii ale persoanelor şi sistemul ICS-RO, denumit EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului şi structurilor aferente mesajelor definite şi publicate pe site-ul DGV, www.customs.ro, secţiunea „e-Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic”.

Important! Autorizaţiile de acces la componentele SIIV emise înainte de 15 septembrie rămân valabile până cel târziu la data de 1 martie 2015.

Care sunt condițiile pentru a avea acces la SIIV

Potrivit Ordinului ANAF nr. 2782/2014, cerințele minimale pentru utilizarea componentelor SIIV sunt următoarele:

 • hardware (cerinţe minime):
  • procesor Pentium IV,
  • memorie RAM de minimum 1 GB,
  • HDD 150 GB,
  • USB;
 • conexiune internet stabilă (minimum 1 Mbps);
 • imprimantă laser;
 • software:
  • sistem de operare: Windows XP, Windows 7 sau superior;
  • Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioară;
  • Java Runtime Environment versiunea 1.6 sau superioară;
  • Acrobat Reader PDF – versiune 7.0 sau superioară.

Autorizaţia de acces la componentele SIIV se acordă pe baza unei cereri scrise, care se transmite la ANAF-DTICSV.

Pentru accesul la oricare dintre cele trei sisteme, cererea de autorizare trebuie însoțită de următoarele documente:

 • declaraţia-angajament,
 • copia de pe notificarea de atribuire a numărului EORI,
 • lista birourilor vamale pentru care se doreşte conectarea.

În plus, pentru accesul la sistemul RCDPS și la sistemul ECS-RO, pentru ambele folosind soluţia DTI, la cele trei documente, titularii autorizaţiilor de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată vor anexa copii de pe autorizaţiile aferente.

De asemenea, cererea de autorizare se depune împreună cu următoarele documente:

 • formular de înregistrare în RCDPS, pentru accesul la sistemul RCDPS  folosind soluţia DTI,
 • formular de înregistrare în ECS-RO, pentru accesul la sistemul ECS-RO folosind soluţia DTI.

Pentru accesul la sistemul ICS-RO folosind soluţia DTI, pe lângă cele trei documente menționate la început, cererea de autorizare se depune împreună cu următoarele acte:

 • formular de înregistrare în ICS-RO,
 • copie/traducere autorizată a contractului de reprezentare, în situaţia prevăzută la art. 36 b alin. (4) lit. c din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.

Importat! Pentru accesul la componentele SIIV, persoanele interesate depun un singur dosar de autorizare care cuprinde documentele menționate mai sus.

În 30 de zile de la înregistrarea dosarului de autorizare se emite un aviz 

După verificarea documentelor menţionate mai sus se întocmeşte, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării dosarului de autorizare, un aviz favorabil sau nefavorabil cu privire la autorizarea accesului la sistemele RCDPS, ECS-RO, ICS-RO- soluţia DTI, potrivit Ordinului ANAF nr. 2782/2014.

Dacă documentele depuse de solicitant sunt complete şi corecte se eliberează autorizaţia de acces la componentele SIIV, în două exemplare, şi se semnează de către directorul ANAF-DTICSV. Un exemplar al autorizaţiei se transmite solicitantului împreună cu Lista birourilor vamale pentru care se acordă accesul, iar celălalt este păstrat în evidenţa Serviciului gestiunea sistemelor electronice import export aplicaţii conexe şi calitatea datelor din cadrul ANAF-DTICSV.

Odată cu autorizaţia de acces, persoana va primi pe adresa de e-mail menţionată în formularul de înregistrare credenţialele necesare accesării aplicaţiei de gestionare a utilizatorilor de aplicaţie şi a certificatelor de conectare aferente.

Dacă documentele depuse de solicitant sunt incomplete sau incorect completate, ANAF-DTICSV va solicita corectarea sau completarea şi retransmiterea acestora. În lipsa unui răspuns din partea solicitantului se eliberează avizul nefavorabil. După primirea avizului nefavorabil, solicitantul poate depune un nou dosar de autorizare.

După obţinerea autorizaţiei de acces la componentele SIIV, titularul acesteia va depune o copie a acesteia la fiecare birou vamal pentru care a fost autorizat, împreună cu lista persoanelor pentru care se solicită crearea conturilor de utilizatori.

Persoanele desemnate din cadrul biroului vamal, în baza documentelor depuse, creează conturi de utilizatori şi atribuie roluri specifice utilizatorilor pentru accesul la componentele SIIV. Informaţiile necesare conectării la componentele SIIV vor fi transmise pe adresele de e-mail ale persoanelor desemnate de solicitant să utilizeze sistemul informatic.

Persoanele desemnate drept utilizatori au obligaţia să îşi schimbe parolele de acces după prima conectare la SIIV, ulterior, cu o periodicitate de maximum 30 de zile şi de câte ori este cazul, fiind direct răspunzătoare pentru toate operaţiunile realizate pe conturile de utilizator.

Cum se emite autorizația pentru sistemul ICS-RO- soluţia EDI

Pentru emiterea autorizaţiei de acces la sistemul ICS-RO-soluţia EDI, ANAF-DTICSV verifică documentele menţionate mai sus.

În termen de 15 zile de la data înregistrării dosarului de autorizare, între ANAF-DTICSV şi solicitant se va încheia protocolul de cooperare tehnică privind conectarea aplicaţiei solicitantului la ICS-RO.

Autorizaţia de acces se emite numai după îndeplinirea condiţiilor asumate de părţi prin protocolul de cooperare tehnică.

Autorizaţia de acces se eliberează în două exemplare şi se semnează de directorul ANAF-DTICSV.

Un exemplar al autorizaţiei se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidenţa Serviciului gestiunea sistemelor electronice import export aplicaţii conexe şi calitatea datelor din ANAF-DTICSV.

Autorizația de acces în SIIV poate fi suspendată, revocată și anulată

Potrivit Ordinului ANAF nr. 2782/2014, ANAF-DTICSV poate suspenda autorizaţia de acces pentru o perioadă de 30 de zile, dacă:

 • titularul solicită suspendarea;
 • una sau mai multe dintre condiţiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt îndeplinite;
 • titularul nu respectă obligaţiile ce revin utilizatorilor SIIV.

ANAF-DTICSV poate revoca autorizaţia de acces, dacă:

 • titularul solicită revocarea;
 • atunci când titularul autorizaţiei nu regularizează problemele semnalate prin decizia de suspendare, în termenul stabilit de ANAF-DTICSV.

În plus, ANAF-DTICSV poate anula autorizaţia de acces dacă emiterea ei s-a făcut pe baza unor date sau informaţii incorecte, iar solicitantul avea cunoştinţă ori trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt şi această decizie nu ar fi fost luată dacă informaţiile ar fi fost corecte şi complete.

Înainte de a dispune suspendarea autorizaţiei, ANAF-DTICSV pune în vedere titularului să îşi îndeplinească obligaţiile şi stabileşte un termen pentru aceasta. Dacă titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit, ANAF-DTICSV suspendă autorizaţia de acces la componentele SIIV pentru 30 de zile. Dacă în această perioadă titularul îşi îndeplineşte obligaţiile, ANAF-DTICSV comunică titularului încetarea măsurii suspendării. Dacă în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, ANAF-DTICSV revocă autorizaţia de acces la componentele SIIV.

În funcție de situație, decizia de suspendare a autorizaţiei, sau cea de revocare, sau cea de anulare este transmisă atât titularului, împreună cu autorizaţie actualizată, cât şi birourilor vamale pentru care s-a efectuat această măsură. În plus, în fiecare dintre aceste situații, birourile vamale vor bloca accesul la SIIV pentru utilizatorii persoanei a cărei autorizaţie a fost suspendată sau revocată sau anulată.

Numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la anularea celei iniţiale, prin reluarea procedurii de autorizare, o nouă autorizaţie poate de acces fi solicitată astfel:

 • în termen de 60 de zile de la data revocării,
 • în termen de 90 de zile de la data anulării.

Autorizația de acces poate fi extinsă

Pentru extinderea autorizaţiei de acces pentru alte birouri vamale, titularul transmite către ANAF-DTICSV o cerere, care cuprinde lista cu birourile vamale pentru care se solicită extinderea şi, după caz, copie/traducere autorizată a contractului de reprezentare, în situaţia prevăzută la art. 36 b alin. (4) lit. c din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992, copii de pe autorizaţiile de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată. În schimb, ANAF-DTICSV va transmite solicitantului autorizaţie actualizată.

Pentru extinderea autorizaţiei de acces la alte componente ale SIIV sau la alte modalităţi de declarare, titularul transmite către ANAF-DTICSV o cerere, aferentă aplicaţiei/aplicaţiilor pentru care se doreşte extinderea, actualizată şi, după caz, copie/traducere autorizată a contractului de reprezentare, în situaţia prevăzută la art. 36b alin. (4) lit. c din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992, copii de pe autorizaţiile de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată. În schimb, ANAF-DTICSV va transmite solicitantului autorizația actualizată.

Autorizaţia de acces se actualizează atunci când unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii acesteia au fost modificate. În acest caz, titularul autorizaţiei are obligaţia, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de acces, de a informa în scris, în termen de 3 zile lucrătoare, ANAF-DTICSV cu privire la modificările survenite. Și în această situaţie, ANAF-DTICSV întocmeşte şi transmite titularului autorizația actualizată.

Prin Ordinul ANAF nr. 2782/2014, începând cu 15 septembrie, au fost abrogate următoarele aceste normative:

 • Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr. 6.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2010;
 • Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr. 2.578/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia naţională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 7 octombrie 2009;
 • Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr. 1.627/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului ECS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2009.

Pentru implentarea semnăturii, ANAF a desfășurat un proiect de 11,6 milioane de lei

Pentru a implenta semnătura electronică extinsă la DSI, ANAF a făcut proiectul „Implementarea politicii de securitate IT în contextul Codului Vamal Modernizat European”, cod SMIS 38488, conform unui comunicat de presă al DGV.

Acest proiect a fost cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, Axa Prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.1. „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”.

Proiectul s-a desfăşurat în Bucureşti pe o perioadă de 28 luni şi a avut o valoare totală eligibilă (fără TVA) de aproape 11,6 milioane de lei, dintre care 9,85 de milioane de lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și aproape 1,74 de milioane de lei din cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Grupul ţintă al proiectului au fost specialiştii IT de la nivelul Direcţiei Tehnologia Informaţiei, Comunicaţii şi Statistică Vamală din cadrul ANAF şi de la nivelul Direcţiilor Regionale Vamale, cât şi lucrătorii vamali care utilizează SIIV.

Potrivit DGV, prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate:

 • Politica de Securitate IT în contextul Codului Vamal Modernizat European, elaborată şi aprobată;
 • Măsuri/Proceduri de Securitate IT în contextul Codului Vamal Modernizat European, elaborate şi aprobate;
 • Sistem informatic de monitorizare a securităţii IT în contextul Codului Vamal Modernizat European dezvoltat, testat, implementat şi integrat în SIIV;
 • Sistem informatic pentru semnătura electronică, pentru Declaraţia Sumară de Intrare (DSI), dezvoltat, testat si implementat la nivel de pilot şi integrat în SIIV;
 • Echipamente hardware/software achiziţionate, instalate şi configurate;
 • Licenţe achiziţionate;
 • Planul de instruire şi materialele de instruire elaborate, aprobate şi diseminate;
 • Programe de instruire a personalului organizate;
 • Manuale de Administrare şi de Utilizare a sistemului informatic de monitorizare a securităţii IT în contextul Codului Vamal Modernizat European; Manual de utilizare şi Metodologia de lucru pentru utilizarea semnăturii electronice pentru Declaraţia Sumară de Intrare (DSI) etc.

În plus, în cadrul acestui proiect, au fost organizate cursuri de instruire pentru 20 de specialişti IT şi pentru 150 de reprezentanţi ai personalului vamal.

De asemenea, pe parcursul derulării activităţilor a fost organizat un stagiu de schimb de experienţă şi bune practici la nivelul administraţiei vamale din Polonia, Varşovia.

No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: