Skip to content

Firmele care oferă servicii electronice și de telecomunicații în UE au la dispoziție un nou serviciu online, pe site-ul ANAF

1 Octombrie 2014

M1SS_servicii electronice_TVA_telecomunicatiiAgenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat, de la începutul lunii octombrie, un serviciu online pentru firmele din telecomunicații, servicii electronice și radiodifuziune si televiziune, conform site-ului instituției. Prin intermediul acestuia, ele se vor putea înregistra, vor putea depune declaraţii şi vor putea plăti TVA-ul.

Pentru a aplica noile regulile de TVA din cadrul Uniunii Europene, ANAF a lansat un nou serviciu pentru furnizorii de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune si televiziune, începând de la 1 octombrie 2014, dar care va deveni operaţional de la 1 ianuarie 2015.

De ce a apărut noul serviciu

Potrivit site-ului ANAF, noi reguli de TVA în cadrul UE în ceea ce priveşte furnizarea de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune si televiziune vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2015.

Începând cu această dată, respectivele servicii furnizate de către o firmă către consumatorul final vor fi taxate în ţara în care consumatorul este stabilit sau are adresa permanentă sau reşedinţa obișnuiţă (numită „statul membru de consum”), indiferent unde este stabilită persoana impozabilă care furnizează serviciile respective.

Prevederile sunt incluse în Articolul 58 al Directivei TVA 2008/8/EC din 12 februarie 2008 care modifica Directiva Consiliului 2006/112/EC din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugată.

Transpunerea în legislaţia naţională a acestor prevederi a fost aprobată de către Guvernul României prin Ordonanţa de Urgenţă (OUG) nr 8 din 28 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

Înregistrarea se poate face de la 1 octombrie, dar schema va deveni funcțională de la 1 ianuarie 2015

Pentru sprijinirea companiilor furnizoare de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, o nouă schemă specială, denumită Mini One Stop Shop (M1SS), va deveni operaţională la 1 ianuarie 2015, dar aceasta a fost lansată la 1 octombrie, conform site-ului ANAF.

M1SS va permite companiilor să se înregistreze, să depună declaraţii şi să plăteasca TVA datorat statului membru de consum (SMC) prin intermediul portalului web pus la dispoziţie de către statul membru de identificare (SMI). De obicei, SMI este statul în care compania şi-a stabilit activitatea economică.

„Simplificarea constă în oportunitatea ca respectivele companii să nu se mai înregistreze în fiecare dintre statele în care datoreaza TVA, dar să beneficieze de servicii electronice prin intermediul Statului Membru de Identificare. De asemenea, companiile vor fi taxate la rata TVA aplicabilă în Statul Membru de Consum”, se subliniază pe site-ul ANAF.

Utilizarea M1SS va fi opţională şi se va adresa atât companiilor cu sediul activităţii în UE (schema UE) cât şi celor stabilite în afara UE (schema non-UE).

Important! Schema VOES (VAT on E-services) deja operaţională, pusă la dispoziţia furnizorilor de servicii electronice din afara UE va fi înlocuită cu M1SS.

Cum se face înregistrare în M1SS

Companiile se pot înregistra în schema M1SS începând cu data de 1 octombrie 2014, utilizând un certificat digital calificat, conform OUG nr. 40/2014.

În cazul schemei UE, SMI va fi cel în care persoana impozabilă şi-a stabilit activitatea economică.

„Dacă nu şi-a stabilit activitatea economică în UE, Statul Membru de Identificare va fi Statul Membru în care are un sediu fix. Dacă are mai multe sedii fixe în UE, persoana impozabila poate să-şi aleagă ca Stat Membru de Identificare unul din respectivele State Membre. Persoana impozabila este obligată să-şi menţină această decizie în cursul anului respectiv şi în următorii 2 ani calendaristici”, se menționează în Briefing Schema M1SS.

Persoana impozabilă se va identifica în M1SS cu acelaşi cod de înregistrare special în scopuri de TVA cu care este identificat în sistemul naţional de declarare TVA.

Pentru schema non-UE, persoana impozabilă (care nu are nici sediul activităţii, nici sediu fix, nici nu este obligat să se înregistreze în UE) poate alege orice stat membru ca SMI. În acest caz, statul membru va aloca persoanei impozabile un cod de înregistrare special în scopuri de TVA.

Pentru înregistrare, companiile trebuie să acceseze site-ul ANAF, Secțiunea „Info UE”, să opteze pentru 07 Mini One Stop Shop (M1SS) – versiunea în limba română sau 08 Mini One Stop Shop (M1SS) – english version.

Important! Cererile de înregistrare nu pot fi procesate până la data de 5 ianuarie 2015.

Mai multe informații se pot obține de la ANAF, la: m1ss.ANAF@mfinante.ro și/sau 021/305.70.81

Cum se depune declaraţia specială de TVA

Declaraţia specială de TVA este depusă în termen de 20 de zile de la încheierea perioadei fiscale acoperite de decont.

Datele de depunere a decontului TVA sunt următoarele:

 • 20 aprilie, pentru perioada fiscală 1 ianuarie – 31 martie; data transmiterii mesajului de reamintire este 30 aprilie;
 • 20 iulie, pentru perioada fiscală 1 aprilie – 30 iunie; data transmiterii mesajului de reamintire este 30 iulie;
 • 20 octombrie, pentru perioada fiscală 1 iulie – 30 septembrie; data transmiterii mesajului de reamintire este 30 octombrie;
 • 20 ianuarie, pentru perioada fiscală 1 octombrie – 31 decembrie; data transmiterii mesajului de reamintire este 30 ianuarie.

Important! În cazul în care nu se furnizează servicii către orice consumator UE în decursul unui trimestru, se va transmite o declaraţie nulă.

Moneda în care se va completa declaraţia este lei, similar cu plata datorată.

SMI împarte sumele din declaraţia TVA aferente statelor membre de consum şi transmite respectivele informaţii către statele membre de consum şi către statele membre de stabilire.

În plus, SMI generează un număr unic de referinţă pentru fiecare declaraţie şi transmite persoanei impozabile acest număr. Respectivul număr este important întrucât persoana impozabilă trebuie să facă referire la acest număr în momentul în care efectuează plata corespondentă.

M1SS nu poate fi utilizat în statul membru de stabilire. În acest caz, declaraţiile trebuie transmise prin intermediul sistemului naţional.

Modificarea declaraţiilor poate fi efectuată prin transmiterea unei corecţii la declaraţia iniţială. Aceste modificări pot fi realizate în termen de 3 ani de la sfârşitul perioadei relevante (Regulamentul 967/2012, Articolul 61 paragraful 2), dar regulile statului membru de consum vor prevala. În acest caz, dacă SMC permite perioade mai mari de transmitere a corecţiilor, acestea vor fi realizate în afara schemei UE, contactând direct acest stat.

Termenele limită pentru efectuarea plăţilor TVA sunt similare cu termenele privind transmiterea declaraţiilor TVA. Este obligatoriu a se menţiona în fişierul de plată numărul unic de referinţă al declaraţiei.

A se reţine că plata este considerată ca fiind efectuată în momentul în care este înregistrată în sistemul bancar al statului membru de identificare.

Dacă există o plată restantă, SMI are obligaţia de a transmite electronic către persoana impozabilă un mesaj de reamintire privind obligaţia de plată a sumei datorate, în cea de a zecea zi după ultima zi în care plata ar fi trebuit efectuată, respectiv la 30 de zile de la sfârşitul perioadei fiscale.

După ce SMI a reamintit persoanei impozabile asupra obligaţiei de plată, următorii paşi pentru recuperarea TVA vor fi aplicaţi de către SMC. Din acel moment, orice plată pentru respectivul trimestru trebuie efectuată direct către SMC şi nu către SMI. Mai mult, SMI nu va accepta plată datorata SMC pentru respectivul trimestru.

Moneda de plată pentru România este moneda naţionala, respectiv lei.

Aspectele privind rambursarea plăţilor în exces, precum şi dobânzile şi penalităţile vor fi tratate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare din statul de consum.

Pentru schema UE, statul de identificare are dreptul să reţină o parte a plăţii, dacă perioada corespunzătoare decontului este între 1 ianuarie 2015 şi 31 decembrie 2018, astfel:

 • de la 01.01.2015 la 31.12.2016 – 30%;
 • de la 01.01.2017 la 31.12.2018 – 15%;
 • de la 01.01.2019 – 0%.

Persoana impozabilă trebuie să ţină o evidenţă suficient de detaliată a serviciilor pentru care se aplică acest regim special, în conformitate cu regulamentul Consiliului nr. 967/2012. Acestea includ informaţii generale precum statul de consum în care s-au furnizat servicii, tipul serviciilor, data furnizării şi valoarea TVA de plată, dar şi informaţii mai specifice precum detalii ale oricăror plăţi în cont sau informaţii utilizate pentru determinarea locului în care consumatorul este stabilit, are adresa permanentă sau reşedinţa obişnuită.

Persoana impozabilă va păstra aceste evidenţe pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-au prestat serviciile, indiferent daca au renuntat sau nu la utilizarea schemei.

Aceste evidenţe trebuie transmise electronic, la cerere, fără întarziere, către statul de identificare sau statul de consum.

Dacă nu se depun aceste evidenţe la dispoziţia statului de consum, în termen de o lună de la primirea mesajului de reamintire din partea statului de identificare, acest lucru va fi considerat ca nerespectare a regulilor de utilizare a regimului special şi va determina excluderea din schema.

Cum se poate face radierea sau excluderea din M1SS

Persoana impozabilă poate fi exclusă sau radiată din M1SS din următoarele motive:

 • Persoana impozabilă notifică SMI faptul că nu mai furnizează servicii de telecomunicaţii, transmisiuni şi servcii electronice.
 • Se apreciază că activităţile impozabile ale PIN acoperite de schema specială au încetat, dacă PIN nu a furnizat serviciile acoperite de regimul special pentru o perioadă de 8 trimestre calendaristice.
 • PIN nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru utilizarea regimului special. De exemplu, unei persoane impozabile care utilizează schema non-UE i se solicită înregistrarea într-un SM.
 • PIN, în mod sistematic, nu respectă regulile privind regimul special, referitoare la cel puțin următoarele cazuri:
  • depunerea deconturilor TVA pentru o perioadă de trei trimestre calendaristice consecutive;
  • plata valorii totale a TVA pentru trei trimestre calendaristice consecutive, cu excepţia cazului în care suma de plată este mai mică de 100 de euro pentru fiecare trimestru calendaristic;
  • punerea la dispoziţia SMI sau a unui SMC, în format electronic, a înregistrărilor tranzacţiilor, pe o perioadă de 6 luni de la solicitarea acestora sau după cel puţin doua mesaje succesive de reamintire transmise de către unul dintre SM respective.

Cum sunt definite cele trei tipuri de servicii

 

Conform articolul 24(2) din Directiva TVA, „servicii de telecomunicații” înseamnă servicii care au ca obiect transmiterea, emiterea și recepția de semnale, înscrisuri, imagini și sunete sau de informații de orice natură prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmiteri, emiteri sau recepții, inclusiv furnizarea accesului la rețelele mondiale de informații.

Articolul 6b(1) din Regulamentul de Implementare TVA precizează că: serviciile de radiodifuziune şi televiziune includ servicii cu conţinut audio şi audio-vizual, precum programe de radio şi televiziune care sunt furnizate publicului prin intermeniul reţelelor de comunicaţii de către şi în responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, pentru ascultare sau vizualizare simultană, pe baza unui program de difuzare.

„Serviciile prestate pe cale electronică” prevăzute în Directiva 2006/112/CE includ serviciile furnizate prin internet sau printr-o rețea electronică si a căror natură determină prestarea lor automată, care implică intervenție umană minimă și imposibil de realizat în absența tehnologiei informației, potrivit articolului 7(1) Regulamentul de Implementare TVA.

Alte informaţii sunt disponibile despre M1SS în:

Anunțuri
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: