Skip to content

Pentru a dovedi că au cotizat la pensie, PFA-urile, persoanele fizice cu venituri din chirii și agricultorii trebuie să obțină o adeverință de la Fisc

22 octombrie 2014

adeverinta pensiiPersoanele fizice autorizate, profesiile liberale, persoanele care obțin venituri din chirii și agricultorii trebuie să solicite o adeverință de la Fisc, pentru a dovedi că au cotizat la fondul de pensii, respectiv au virat contribuția de asigurări sociale (CAS), conform unui Ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), care a intrat recent în vigoare.

Persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (CF), a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, respectiv contribuția la fondul de pensii, trebuie să certifice modul în care și-au îndeplinit această obligație printr-o nouă procedură.

Această procedură a fost aprobată prin Ordinul ANAF nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri care a intrat în vigoare pe 21 octombrie, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 761.

Cine trebuie să urmeze noua procedură 

Capitolul II din titlul IX^2 din CF prevede că următoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii (CAS):

 • întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • membrii întreprinderii familiale;
 • persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
 • persoanele care realizează venituri din profesii libere;
 • persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
 • persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 • persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) din CF, precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13  lit. e).

Conform art 52 alin. (1) din CF, pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au obligația de a calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate, din veniturile plătite:

 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent; fac excepție veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrați fiscal potrivit legislaţiei în materie;
 • venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;
 • venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică.

Potrivit art 13 din CF, sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:

 • persoanele juridice române;
 • persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în România;
 • persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
 • persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;
 • persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.
 • persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene;

În plus, trebuie să urmeze noua procedură, prin care să dovedească faptul că au contribuit la fondul de pensii, persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 alin. (1) din CF, respectiv cele care au obținut individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, venituri din:

 • cultivarea produselor agricole vegetale;
 • exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
 • creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

De asemenea, noua procedură trebuie urmată de către persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 71 alin. (2) şi (5) din CF, respectiv:

 • veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole;
 • veniturile din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, precum și creşterea şi exploatarea animalelor, pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente”, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

Conform Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), la 31 august, erau aproximativ 387.300 de persoane fizice autorizate active în România, cu aproape 13% mai multe față de aceeași dată de anul trecut.

Care este noua procedură

Certificarea modului de îndeplinire de către persoanele fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 din CF, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, se face pe baza unei cereri, conform actului normativ care a intrat în vigoare pe 21 octombrie.

Această cerere se depune de contribuabil la organul fiscal în a cărui rază teritorială acesta are domiciliul fiscal.

„Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidenţa fiscală a contribuabilului există obligaţii fiscale neachitate reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acesteia, atât comunicate, cât şi instituite şi necomunicate”, se subliniază în Ordinul ANAF nr. 3093/2014.

Dacă se constată că în evidenţa fiscală există obligaţiile fiscale neachitate, organul fiscal competent înmânează contribuabilului decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, împreună cu foaia de vărsământ, în care este individualizată suma datorată.

În aceeaşi zi, contribuabilul se prezintă cu foaia de vărsământ la unitatea Trezoreriei Statului, în vederea achitării obligaţiei de plată.

A doua zi, organul fiscal competent verifică înregistrarea sumelor achitate în evidenţa fiscală şi efectuează stingerea obligaţiilor fiscale neachitate.

După efectuarea stingerii, organul fiscal competent reverifică dacă în evidenţa fiscală mai există astfel de obligaţii fiscale. Dacă nu mai există asemenea obligații, organul fiscal eliberează adeverinţa.

Această adeverinţa este scutită de taxă extrajudiciară de timbru şi se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului și al doilea este arhivat de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

„Adeverinţa se eliberează în vederea stabilirii stagiului de cotizare de către organele competente din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice”, se precizează în Ordinul ANAF nr. 3093/2014.

Adeverința se editează din sistem informatic, fiind întocmită, în două exemplare, unul pentru contribuabil și altul pentru dosarul fiscal. În plus, aceasta este realizată de compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, în format hârtie pentru comunicare şi arhivare.

Această adeverinţa se emite în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii şi este valabilă 90 de zile de la data emiterii.

Potrivit noului act normativ, nu se eliberează adeverinţa în următoarele situaţii:

 • obligaţiile fiscale principale sunt neachitate şi obligaţiile fiscale accesorii sunt comunicate şi neachitate;
 • obligaţiile fiscale accesorii sunt instituite şi necomunicate.

Cât sunt contribuțiile la fondul de pensii

Conform CF, persoanele care realizează venituri din activități independente, PFA-urile, obțin venituri din chirii și agricultorii trebuie să achite următoarele contribuții de asigurări sociale, dacă nu au venituri din salariu:

 • 26,3% pentru condiții normale de muncă;
 • 31,3% pentru condiții deosebite de muncă;
 • 36,3% pentru conditii speciale de munca și pentru alte condiții de muncă.

Acești contribuabili achită, cumulat, atât contribuția individuală per angajat, cât și pe cea datorată de angajator.

Potrivit Legii nr. 123/2014, care a intrat în vigoare la 22 septembrie, cotele plătite de angajatori pentru CAS datorată sistemului public de pensii sunt următoarele, începând cu salariile lunii octombrie 2014:

 • 15,8% pentru condiţii normale de muncă;
 • 20,8% pentru condiţii deosebite de muncă;
 • 25,8% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă.

Pentru angajaţi, cota de CAS a rămas aceeaşi, respectiv 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

Conform CF, persoanele fizice care trebuie să urmeze noua procedură pot cotiza pentru pensie, lunar, între minimum 35% și maximum de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Acest câștig este de 2.298 lei, pentru acest an, conform Legii nr. 340/2013.

Astfel, acești contribuabili pot cotiza, lunar, la fondul de pensii între cel puțin 211,53 de lei și cel mult 3021,87 de lei, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie.

Anul viitor, acești contribuabili ar putea achita un CAS cu alte valori, deoarece câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este modificat anual, prin lege specială.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: