Skip to content

Update: Cum se poate schimba furnizorul de energie electrică

28 Octombrie 2014

ANRE_shimbarea furnizorului de energie electrica_consumator energie electricaConsumatorii își pot schimba furnizorul de energie electrică gratuit, în orice zi calendaristică, potrivit unui Ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), prin care a fost modificată toată această procedură. Pe lângă această reglementare, alte două acte normative, privind informarea în domeniul gazelor naturale, au fost adoptate de ANRE.

Ordinul ANRE nr. 105/2014 de aprobare a Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare a energiei electrice a intrat în vigoare pe 27 octombrie, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 781. Acest act normativ a primit votul final pozitiv din partea Comitetului de Reglementare al acestei Autorități, pe 22 octombrie. 

„Documentul reprezintă o îmbunătăţire a Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică aprobată prin Ordinul ANRE nr. 88/2009, cu modificările și completările ulterioare și a fost elaborat în scopul armonizării regulilor de schimbare a furnizorului aplicate în România cu legislaţia Uniunii Europene (UE), în special cu prevederile Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE, transpuse în legislația națională prin Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare”, se precizează într-un document de presă al ANRE, emis pe 22 octombrie.

La data intrării în vigoare a Ordinul ANRE nr. 105/2014 a fost abrogat Ordinul ANRE nr. 88/2009 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit

Conform unui comunicat de presă al ANRE, printre principalele modificări din acest act normativ, față de vechea procedură, sunt următoarele:

 • posibilitatea schimbării furnizorului în orice zi calendaristică,
 • scurtarea procesului de schimbare a furnizorului, creându-se condiţiile de încadrare în termenul de 21 de zile, impus de Directiva 72/2009/CE pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum,
 • dreptul clientului final de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu respectarea condiţiilor contractuale,
 • eliminarea posibilității suspendării procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică, ca urmare a neachitării facturilor de energie electrică,
 • prevederea explicită a faptului că procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea etapelor specifice.

„În procesul de schimbare a furnizorului de către un client final sunt implicaţi: clientul final, furnizorul actual, furnizorul nou, OR (operator de reţea la care este racordat locul de consum al clientului final), OM (operator de măsurare, altul decât OMEPA), OPE (operatorul pieţei de echilibrare) şi OMEPA (operatorul de măsurare a energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică, entitate din cadrul Companiei Naţionale „Transelectrica” – SA), care au obligaţia de a acţiona astfel încât clientul final să poată schimba furnizorul în termen de 21 de zile, cu respectarea condiţiilor contractuale”, se scrie în Ordinul ANRE nr. 105/2014.

În plus, clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale.

La aceeaşi dată cu transmiterea notificării către furnizorul actual, clientul final transmite câte un exemplar al notificării atât către OR la care este racordat locul de consum, cât şi către noul furnizor.

Această notificare trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent.

Ce date trebuie să îi transmită consumatorul noului furnizor

Potrivit actului normativ care a intrat în vigoare pe 27 octombrie, pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite noului furnizor cel puţin următoarele date:

 • adresa locului de consum,
 • denumirea furnizorului actual,
 • codul unic de identificare a punctului sau punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică,
 • valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul,
 • datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice
 • alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.

„După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, ei încheie contractul de furnizare a energiei electrice. Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual, dată care trebuie să coincidă cu cea a schimbării PRE (n.a. – partea responsabilă cu echilibrarea) sau a structurii PRE existente”, se menționează în Ordinul ANRE nr. 105/2014.

Important! Clientul final căruia i se furnizează energie electrică în condiţii de ultimă instanţă poate opta pentru schimbarea furnizorului conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014.

Pentru a încheia contractul de reţea, noul furnizor, respectiv clientul final, comunică OR, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea, respectiv transmiterea notificării, următoarele date/documente:
 • denumirea clientului final;
 • adresa locului/locurilor de consum;
 • codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris/înscrise pe factura de energie electrică;
 • data propusă pentru intrarea în vigoare a noului contract de furnizare;
 • perioada de valabilitate a contractului de furnizare încheiat cu clientul final;
 • datele de identificare ale furnizorului nou;
 • denumirea PRE la care va fi alocat locul/locurile de consum de la data propusă pentru intrarea în vigoare a noului contract de furnizare;
 • datele referitoare la puterile absorbite şi cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurat serviciul de reţea.

OR verifică şi validează corectitudinea datelor primite de la furnizorul final, în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora, şi transmite:

 • către clientul final şi noul furnizor confirmarea privind corectitudinea datelor, împreună cu informaţiile la zi privind măsurarea consumului de energie electrică, respectiv:
  • data şi intervalul de timp al citirii indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului, luat în considerare pentru determinarea consumului de energie electrică realizat în baza contractului cu furnizorul actual şi, respectiv, a consumului de energie electrică ce se va realiza în baza contractului cu furnizorul nou;
  • modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanţă sau la faţa locului;
  • seria şi tipul contorului existent, precum şi constanta generală a grupului de măsurare;
  • data programată pentru înlocuirea contorului, în cazul în care este necesară această operaţiune;
  • profilul de consum, dacă este cazul;
 • către furnizorul actual notificarea pentru încetarea contractului de reţea, dacă este cazul, împreună cu următoarele informaţii:
  • denumirea clientului final, adresa locului/locurilor de consum;
  • codul punctului/punctelor de măsurare;
  • data şi ora citirii indexului contorului, corespunzător datei schimbării furnizorului;
  • modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanţă sau la faţa locului.

În plus, OR are obligaţia să încheie cu furnizorul nou ori, după caz, în condiţiile legii, direct cu clientul final, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea datelor de mai sus, contractul de reţea pentru asigurarea serviciului de reţea la locul de consum.

„În cazul în care pentru locul de consum respectiv clientul final a fost titularul contractului de reţea şi nu solicită preluarea acestuia de către noul furnizor, contractul de reţea existent rămâne în vigoare. Noul contract de reţea produce efecte la data intrării în vigoare a noului contract de furnizare a energiei electrice”, se precizează în Ordinul ANRE nr. 105/2014.

Dacă operatorul de reţea are încheiat contract de reţea cu noul furnizor pentru alte locuri de consum, se poate încheia un act adiţional la contractul de reţea existent, conform recentului act normativ.

Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici NU este obligatorie citirea contorului

Potrivit recentului act normativ, după încheierea contractului de reţea, în termen de două zile lucrătoare, PRE-ul noului furnizor solicită OTS (n.a. – operator de transport şi de sistem) înregistrarea locului de consum în PRE-ul respectiv.

„OTS are obligaţia de a efectua toate operaţiunile necesare astfel încât data schimbării PRE sau a structurii PRE să coincidă cu data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor”, se menționează în Ordinul ANRE nr. 105/2014.

Responsabilitatea stabilirii/validării indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine OR la care este racordat locul de consum. După efectuarea citirii, părţile prezente semnează procesul-verbal în care sunt consemnaţi indecşii citiţi. OR este obligat să pună la dispoziţia clientului final, furnizorului actual şi furnizorului nou câte un exemplar al procesului-verbal de citire.

Dacă contorul este cu telecitire, integrat într-un sistem de transmitere la distanţă a indecşilor, OR preia indexul teletransmis aferent datei de schimbare a furnizorului.

„Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Dacă OR are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci OR determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiate de clientul final respectiv”, se subliniază în Ordinul ANRE nr. 105/2014.

Potrivit actului normativ care a intrat în vigoare la 27 octombrie, pentru clienţii noncasnici mari este obligatoriu ca OR la care este racordat locul de consum să citească indecşii contorului.

„Citirea se va efectua de către OR în prezenţa clientului final, furnizorului actual şi furnizorului nou, în ziua în care are loc schimbarea furnizorului; neprezentarea uneia sau a mai multor părţi, la data şi ora fixate pentru citire, nu împiedică derularea procesului de schimbare a furnizorului”, se mai scrie în Ordinul ANRE nr. 105/2014.

În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul/OR are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent, conform recentului act normativ.

AFEER propune ca, înainte de a-şi schimba furnizorul, un client final să plătească toate facturile, mai puţin pentru ultima lună de consum

Membrii Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) apreciază deciziile Parlamentului României, precum şi ale Comitetului de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) privind transpunerea în legislația românească a directivelor europene, dar, în acelaşi timp, îşi exprimă speranţa că acestea nu vor împieta asupra bunei funcţionării a pieţei de energie electrică, conform unui comunicat de presă al asociației.

„Legea 127/2014, care modifică Legea 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, şi Ordinul ANRE nr. 105/2014 de aprobare a Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final vin cu măsuri în favoarea consumatorilor, dar pot pune în dificultate furnizorii de energie. Avem în vedere, în special, prevederea privind eliminarea posibilităţii suspendării procesului de schimbare a furnizorului, ca urmare a neachitării facturilor de energie electrică. Constatăm că ANRE a reglementat foarte strict piața angro, cu termene de plată și penalități în cazul nerespectării contractelor, dar lasă foarte liberă piața cu amănuntul. AFEER susține orice măsură care vizează îmbunătățirea serviciilor la clienții corecți, dar nu înțelege acest <îndemn la neplată>”, se precizează în documentul de presă al AFEER.

În acest context, AFEER a reiterat propunerea lor, exprimată şi pe parcursul procesului de consultare publică, ca un client final să plătească toate facturile scadente, înainte de a-şi schimba furnizorul.

„Furnizorul își asumă deja un risc pentru ultima factură ce urmează a fi emisă. Reprezentati ai unor Asociații ale consumatorilor, prezenți la ultima întâlnire de la ANRE, au considerat aceasta ca o obligație elementară de partea consumatorilor, prevederea referitoare la plata facturilor scadente funcționând, fără probleme, în trecut. Noua măsură ar putea conduce la impunerea de către furnizori a unor garanții financiare, care, așa cum se știe măresc costurile, pentru unii consumatori fiind chiar foarte greu de constituit. Nu  este corect faţă de consumatorii buni platnici, să favorizăm neplata facturilor în cadrul procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică”, se subliniază în comunicatul de presă al AFEER.

În plus, asociația a atras atenţia că o asemenea măsură poate avea efecte nedorite asupra activităţii furnizorilor de energie, precum şi asupra comportamentului consumatorilor.

„Legea 123/2012, completată prin Legea 127/2014, prevede, la art. 62, pct. h10), că un client final are dreptul <să primească un decont final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului>. Pe de altă parte, conform legii 72/2013, contractele pot avea, în principiu, termene de plată de 60 de zile sau chiar mai mari”, se menționează în documentul de presă al asociației.

AFEER dă următorul exemplu: un furnizor cumpără energia de pe OPCOM (de exemplu, direct de la producător) şi o vinde consumatorului final. Pentru prima lună de consum a clientului final, furnizorul plăteşte producătorului în primele 7 zile ale lunii următoare, dar, conform contractului cu clientul final, va încasa banii de la acesta după 60 de zile de la emiterea facturii. În această perioadă, în care clientul poate plăti factura pentru prima lună de consum, furnizorul continuă să livreze energie clientului final şi să o plătească producătorului. Dacă acest client final se hotărăşte în ultima zi în care poate plăti factura aferentă primei luni de consum să-şi schimbe furnizorul, are la dispoziţie alte 42 de zile (conform legii 127/2014) să-i plătească vechiului furnizor toate facturile, pentru tot consumul înregistrat în toate cele trei luni în care a primit energie electrică.

„Astfel, furnizorul va avea de încasat energia livrată timp de 3 luni și apar probleme, în ce privește plata, de partea tuturor consumatorilor. În cazul consumatorilor mari , de exemplu – un lanţ de hipermarket-uri cu un consum de câteva milioane de euro – lucrurile se complică, furnizorul riscând să intre în incapacitate de plată, cu şanse reale de a intra în faliment! Nu credem că salvarea unui consumator pe seama unui furnizor  este o soluție”, se precizează în comunicatul de presă al AFEER.

Asociația susține că nici pentru clientul final nu este foarte bine, deoarece, în momentul în care se hotărăşte să părăsească un furnizor pentru un altul, trebuie să plătească, deodată, consumul pe câteva luni de zile, ceea ce l-ar putea conduce pe acesta în incapacitate de plată, iar noul furnizor ar putea rămâne fără client.

„În cazul în care un client final, care îşi schimbă furnizorul, nu plăteşte facturile, vechiul furnizor nu are decât o variantă: să apeleze la justiţie. În România însă, instanţele de judecată sunt supraaglomerate, existând posibilitatea ca un litigiu de neplată a facturilor să fie finalizat în ani de zile! Din păcate, aceste dificultăţi pot conduce la intrarea în incapacitate de plată, la insolvenţa şi chiar falimentarea unor furnizori. Mai mult, având în vedere specificul acestui business, falimentul unor furnizori ar putea determina chiar şi imposibilitatea asigurării serviciului public de alimentare cu energie electrică a clienţilor săi consumatori casnici şi instituţii publice şi sociale, precum şcoli, spitale, grădiniţe, primării, ministere. În consecință, <îndemnul la neplată> nu poate ajuta piața! Ne exprimăm speranţa că demersul nostru va fi luat în considerare şi autorităţile vor lua măsurile care se impun pentru a asigura corectitudinea pe piaţa de energie din punctul de vedere al plății energiei consumate”, se adaugă în documentul de presă al AFEER.

Clienții au dreptul la informaţii privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

Pe lângă Ordinul nr. 105/2014, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat încă două acte normative, şi anume:

 • Ordinul ANRE nr. 106/2014 privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către  furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale; acesta a intrat în vigoare pe 27 octombrie, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 781;

şi 

 • Ordinul ANRE nr. 107/2014  pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate; acesta a intrat în vigoare pe 27 octombrie, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 782.

Potrivit comunicatului de presă al Autorității, prin aceste ordine se instituie o serie de măsuri legislative care să asigure accesul clienţilor finali la informaţiile privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.

Aceste măsuri vor fi impuse, având în vedere procesul de liberalizare a pieţei interne de gaze naturale şi dezvoltarea concurenţei pe această piaţă, respectiv stabilirea măsurilor de informare ce se impun în vederea liberalizării pieţei interne a gazelor naturale, la data de 1 ianuarie 2015, pentru clienţii noncasnici, în scopul asigurării continuităţii în furnizarea gazelor naturale a clienţilor noncasnici aflaţi în prezent în segmentul reglementat.

Prin măsurile introduse de Ordinul ANRE nr. 106/2014 s-a urmărit stabilirea modalităţilor de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale, cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, în etapa precontractuală şi în etapa contractuală, conform documentului de presă al Autorității.

Prin aceste modalități, clienţii finali vor putea avea acces la cât mai multe informaţii, în vederea adoptării unei decizii informate la momentul încheierii unui contract privind furnizarea negociată a gazelor naturale, precum şi de a cunoaşte drepturile pe care le au în calitate de clienţi finali de gaze naturale.

„Astfel, reglementarea modalităţilor de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale va oferi posibilitatea clienţilor finali de a dispune de o imagine de ansamblu, obţinând prin intermediul acelor categorii de suporturi la care pot avea acces, informaţii clare, detaliate şi actualizate cu privire la serviciile şi preţurile oferite de către furnizorii de gaze naturale. Aceste modalităţi de informare permit clienţilor finali să beneficieze de un volum de informaţii corespunzător nevoilor lor, astfel încât să le fie asigurată posibilitatea de a alege în cunoştinţă de cauză furnizorul de gaze naturale, în contextul unei competiţii sporite între furnizori”, se subliniază în documentul de presă al ANRE.

De asemenea, având în vedere liberalizarea pieţei interne a gazelor naturale la data de 1 ianuarie 2015 pentru clienţii noncasnici, Ordinul ANRE nr. 107/2014 introduce o serie măsuri de informare.

Conform documentului de presă al Autorității, aceste măsuri au drept scop asigurarea continuităţii în furnizarea gazelor naturale a clienţilor noncasnici aflaţi în prezent în segmentul reglementat, prin stabilirea regulilor privitoare la derularea raporturilor contractuale în care sunt implicaţi clienţii noncasnici, pe fondul trecerii acestora de pe piaţa reglementată pe piaţa concurenţială.

Important! Știrea a fost publicată inițial pe 23 octombrie, după anunțul făcut de ANRE că a adoptat modificări ale legislației.

No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: