Skip to content

Update 2: Noua procedură de restituire a accizei la carburanți a intrat în vigoare

28 Octombrie 2014

cum se returneaza acciza la motorina_cum se cereUnii transportatori își pot recupera o parte din acciza la carburanți introdusă de la începutul lunii aprilie, potrivit unei scheme de ajutor de stat. Ei au putut să aplice această schemă de la mijlocul lunii iulie, printr-o procedură introdusă de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). În practică, modul în care trebuia solicitată restituirea accizei nu a funcționat. Astfel, Finanțele au inițiat o nouă procedură, pe care transportatorii o pot folosi de la începutul acestei săptămâni.

Accizele la carburanţi au fost majorate, de la 1 aprilie, cu 7 eurocenţi/litru, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr 111/2013. Numai că, prin OUG nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, două categorii de transportatori au fost exceptate parțial de plata acesteia. Însă excepţia nu se aplică la pompă, ci după, prin depunerea unei solicitări prin care să le fie restituită această sumă.

Modul în care se face această restituire a fost reglementat prin Hotărârea de Guvern (HG) nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, care a intrat în vigoare pe 15 iulie 2014, dar care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 512 din 9 iulie 2014. Acest act normativ prevede condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

În practică, întreaga procedură s-a dovedit ineficientă, puțini transportatori depunând solicitări. Astfel, la începutul lunii octombrie, MFP a inițiat, pe site-ul instituției, spre dezbatere publică, o nouă procedură de restituire a acestei accize, printr-un proiect de OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 14/2014, publicat pe 3 octombrie, și printr-un proiect de HG de modificare și completarea a HG nr. 537/2014, publicat pe 14 octombrie.

Acest din urmă proiect a devenit HG nr. 906/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor. Noul act normativ a intrat în vigoare pe 27 octombrie, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 779.

Important! Cererile de restituire de accize depuse şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a HG nr. 906/2014 se soluţionează în termenul în vigoare la momentul depunerii acestora, respectiv cel din HG nr. 537/2014.

De asemenea, la data intrării în vigoare a HG nr. 906/2014, au rămas valabile următoarele documente depuse deja în forma reglementată de HG nr. 537/2014, la data depunerii cererii de restituire de accize sau, după caz, a cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea accizelor:

 • cererea de restituire,
 • decizia de aprobare a cererii de restituire,
 • decizia de respingere a cererii de restituire,
 • borderoul de alimentare.

Pentru restituirea acestei accize, MFP va fi autorizat, potrivit proiectului de OUG, să suplimenteze creditele de angajament si creditele bugetare ale programului nou creat, în acest an, cu suma de 40 de milioane de lei, la poziția distinctă, prin diminuarea prevederilor Programului „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții”, cod. 721 din Anexa nr. 3/65/27 din cadrul bugetului MFP – Acțiuni Generale.

Important! Proiectul de OUG trebuie publicat în Monitorul Oficial, pentru a putea fi aplicat.

Administratorul schemei de finanțare va fi ARR

Autoritatea Rutieră Română (ARR) este desemnată ca administrator al schemei de ajutor de stat, prin care se restituie acciza la carburanți, conform proiectului de OUG.

Important! Până la stabilirea acestei reglementări, ARR administra schema de ajutor de stat, conform HG nr. 537/2014, dar nu și prin OUG nr. 14/2014.

Mai exact, în această calitate, ARR emite decizii de aprobare a cererilor de restituire de accize și răspunde de realitatea, corectitudinea si legalitea datelor înscrise în acestea, potrivit HG nr. 537/2014.

Cheltuielile pentru finanțarea schemei de ajutor de stat instituită de noua OUG se consideră angajamente legale și angajamente bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu întreaga sumă a creditelor de angajament și respectiv a creditelor bugetare aprobate anual în bugetul MFP – Acțiuni generale cu această destinație, conform proiectului de act normativ publicat de Finanțe, pe 3 octombrie.

Deciziile de aprobare a cererilor de restituire reprezintă documente justificative aferente fazei de lichidare a cheltuielilor și se avizează pentru „bun de plată” de către conducătorul ARR sau de altă persoană căreia acesta îi deleagă atribuțiile de ordonator de credite.

Pe baza deciziilor de restituire aprobate, ministrul finanțelor publice, sau altă persoană căreia acesta îi deleagă atribuțiile de ordonator principal de credite, aprobă ordonanțarea de plată care stă la baza efectuării plaților din bugetul MFP – Acțiuni generale.

„Deciziile de restituire aprobate, care depășesc creditele bugetare aprobate anual în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale pentru finanțarea schemei de ajutor de stat instituită de prezenta ordonanță de urgență, inclusiv cele pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informații eronate, se restituie Autorității Rutiere Române”, se subliniază în proiectul de OUG.

Aceste măsuri de restituire vor fi aplicate cu respectarea procedurilor specifice în domeniul ajutorului de stat, pentru motorina achiziționată între 4 aprilie 2014 și 31 martie 2019, cu încadrarea în creditele de angajament și bugetare aprobate prin legea bugetului de stat prin bugetul MFP – Acţiuni generale la o poziție distinctă, prin crearea unui nou program în cadrul Anexei nr. 3/65/27.

O schemă de ajutor de stat pentru aproximativ 20.100 de operatori

HG nr. 537/2014 a instituit o schemă de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la articolului 176 alineatul (6) din Codul fiscal (CF).

Potrivit prevederilor din CF, acest ajutor de stat se referă la motorina utilizată drept combustibil pentru motor în următoarele situaţii:

 • transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone (n.a. – de la această limită încep camioanele mari);
 • transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective; autovehiculele din cele două categorii sunt concepute şi construite pentru transportul de persoane, care au, în afara scaunului conducătorului, mai mult de opt locuri pe scaune; diferența este că autovehiculele de tip M2 au o masă de maximum 5 tone, iar cele de tip M3 de peste 5 tone.

În plus, tipurile de transport reglementate prin HG nr. 537/2014 sunt cele din Ordonanţa Guvernului (OG) nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, respectiv următoarele:

 • transportul rutier de mărfuri;
 • transportul rutier de mărfuri şi/sau persoane efectuat contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii;
 • transportul rutier public și local de persoane realizat prin servicii regulate efectuat în interiorul unei localităţi, precum şi în limitele unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare;
 • transportul regulat de persoane efectuat prin serviciile regulate şi serviciile regulate speciale;
 • transportul ocazional de persoane.

De asemenea, prin greutate brută maximă autorizată se înţelege masa totală maximă autorizată, respectiv cea declarată de constructorul acestuia.

De noul ajutor de stat pot beneficia 20.114 de transportatori, anual, se precizează în actul normativ care a intrat în vigoare la mijlocul lunii iulie.

Potrivit HG nr. 537/2014, aplicarea nivelului diferenţiat de accize stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină se realizează prin restituirea către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană (UE) a sumelor care reprezintă diferenţa dintre nivelul standard al accizelor pentru motorină şi nivelul accizelor diferenţiat, pentru cantităţile de motorină aprovizionate de pe teritoriul României.

Plata ajutorului de stat se efectuează în limita bugetului alocat schemei, conform angajamentelor legale emise în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, potrivit HG nr. 906/2014, perioada fiind prelungită cu nouă luni, față de reglementările anterioare.

Conform HG nr. nr. 906/2014, bugetul total maxim estimat al schemei este de 3.021,6 milioane de lei, respectiv echivalentul a 637,73 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

 • credite de angajament pentru perioada 2014-2019 în vederea emiterii deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei pentru motorina achiziţionată între 4 aprilie 2014 și 31 martie 2019;
 • credite bugetare pentru perioada 2014-2019 în vederea restituirii accizei în baza deciziilor de aprobare a cererilor de restituire emise.

Actul normativ care a intrat în vigoare pe 27 octombrie prevede că bugetul anual al schemei, credite de angajament și bugetare, este prevăzut la o poziție distinctă în cadrul bugetului MFP – Acțiuni Generale, cu încadrarea în prevederile bugetare aferente Programului ,,Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții’’, după cum urmează:

 • pentru anul 2014, credite de angajament și bugetare în valoare de 40 de milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 8,44 de milioane de euro

și

 • pentru anii următori, credite de angajament și bugetare astfel cum vor fi aprobate prin legile bugetare anuale fără a depăși:
  • 626,5 milioane de lei pentru anul 2015,
  • 643,2 milioane de lei pentru anul 2016,
  • 661,7 milioane de lei pentru anul 2017,
  • 680,7 milioane de lei pentru anul 2018,
  • respectiv 369,5 milioane de lei pentru anul 2019.

Cine poate solicita să i se restituie acciza la motorină

Conform HG nr. 537/2014, sunt eligibili pentru restituirea de accize transportatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale UE;
 • deţin vehicule eligibile.

În plus, potrivit HG nr. 906/2014, transportatorii din țara noastră sunt obligați să respecte următoarele condiții, pentru a putea solicita restituirea accizei:

 • nu sunt declaraţi inactivi conform prevederilor art. 78^1 din CPF, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
 • nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile;
 • atât la momentul depunerii cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât şi la momentul depunerii cererii de restituire de accize, nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), precum și din certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorității administrației publice locale; această condiţie se consideră îndeplinită şi dacă:
  • operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, iar suma obligaţiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit; și/sau,
  • în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul ANAF, operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, dar are înscrise menţiuni cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare, și/sau după caz, în certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, operatorul economic are înscrise obligaţii de plată însă din conţinutul certificatului ori a altui document eliberat de organul fiscal competent din cadrul autorității administrației publice locale reiese că acestea sunt eşalonate, amânate la plată ori există un plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare; și/sau,
  • în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul ANAF, operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care acesta le are de încasat de la autorităţile contractante;
 • nu sunt emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea să nu fi fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
 • sunt înregistraţi în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, înainte de a efectua prima solicitare;
 • alimentează vehiculele eligibile, respectiv:
  • de la staţiile de distribuţie înregistrate în baza art. 206^69 alin. (6) din CF, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor;
  • din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;
 • nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei, definite conform art. 2, alin (18) din Regulament;
 • nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare.

Important! Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de înregistrare în Registru este comunicată transportatorului solicitant în termen de maximum 15 zile de la data depunerii acesteia, cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la ea.

„Operatorii economici trebuie să ţină în format electronic evidenţa intrărilor/ieşirilor de motorină aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantităţile de motorină cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, să deţină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie”, se subliniază în HG nr. 537/2014.

Conform actului normativ care a intrat în vigoare pe 27 octombrie, cardul de gestiune a alimentărilor cu carburant, respectiv inelul emiţător/receptor, reprezintă dispozitivul electronic personalizat pentru fiecare vehicul, utilizat ca modalitate de alimentare şi care este valabil doar pentru alimentarea vehiculului eligibil pentru care este utilizat.

Mai mult, pentru autovehiculele menţionate, transportatorii trebuie să deţină următoarele documente:

 • în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în România care acţionează în cont propriu, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu;
 • în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în alte state membre ale UE, care acţionează în cont propriu, declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conţină cel puţin numărul de înmatriculare al vehiculului şi statul membru în care este înmatriculat;
 • în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene care acţionează pentru alte persoane, copie conformă a licenţei comunitare.

În HG publicată pe 9 iulie 2014, sunt consideraţi transportatori licenţiaţi în România:

 • operatorii economici deţinători ai certificatului de transport în cont propriu, în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu pentru autobuz; în acest caz, autobuzul reprezintă autovehiculul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
 • operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare pentru transportul de mărfuri şi de persoane; licenţă comunitară reprezintă documentul care permite accesul operatorului de transport autorizat la piaţa transportului rutier.

De asemenea, prin HG nr. 537/2014, sunt consideraţi transportatori licenţiaţi în alte state membre ale UE:

 • în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu, operatorii care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum şi o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conţină cel puţin numărul de înmatriculare al vehiculului şi statul membru în care este înmatriculat;
 • în cazul transportului rutier de mărfuri pentru alte persoane, operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare;
 • în cazul transportului de persoane, operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare.

„În scopul restituirii de accize operatorii economici licenţiaţi în alt stat membru al Uniunii Europene pot să îşi desemneze un reprezentant în baza unei cereri depuse la Administratorul schemei (n.a. – Autoritatea Rutieră Română, ARR). Cererea trebuie însoţită de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, din care să reiasă îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conform prezentei proceduri de restituire a accizelor”, se precizează în actul normativ care a intrat în vigoare pe 15 iulie.

În acest caz, deţinătorul vehiculelor eligibile reprezintă proprietarul, respectiv locatarul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere/subînchiriere a unui vehicul.

Contractul de închiriere de vehicule rutiere este cel încheiat în formă autentică, prin care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite, contra cost, dreptul de folosinţă pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar, conform actului normativ care a fost publicat pe 9 iulie, în Monitorul Oficial.

Cum se calculează sumele restituite

Potrivit HG nr. 537/2014, perioada de restituire de accize este trimestrul calendaristic.

Baza pentru restituire reprezintă mii litri alimentaţi efectiv şi se exprimă sub forma unui număr cu 3 zecimale. Operatorii economici eligibili pot solicita restituirea de accize pentru toate vehiculele eligibile deţinute în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea şi care sunt înscrise în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize”, se subliniază în actul normativ de la începtul lunii iulie.

În cazul transportatorilor care îşi aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatorii economici înregistraţi la ARR, prin intermediul unui card de gestiune a alimentărilor, baza pentru restituirea de accize o reprezintă cantitatea totală de motorină obţinută prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte, conform HG nr. 537/2014.

Pentru transportatorii care alimentează vehiculele eligibile pe care le deţin din rezervoarele proprii de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină obţinută prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor, se menționează în actul normativ de la mijlocul lunii iulie.

În aceste condiţii, suma de restituit aferentă accizei reduse reprezintă valoarea exprimată în lei a rezultatului obţinut prin înmulţirea bazei de restituire cu 40 euro/1.000 litri.

Conversia în lei a sumei de restituit se face utilizând cursul de schimb prevăzut în CF, cel stabilit de MFP până la data de 20 octombrie a fiecărui an.

Important! Finanțele nu au stabilit încă acel curs de schimb, pe care ar fi trebuit să îl publice până pe 20 octombrie. În anii anteriori, acest curs de schimb a fost stabilit în funcție de cursul de schimb de la 1 octombrie. În condițiile în care în acest an, cursul de schimb de la 1 octombrie a fost mai mic decât cel de anul trecut de la aceeași dată, MFP a anunțat că, până la sfârșitul acestui, an va anunța cursul de schimb pe care trebuia să îl publice până la 20 octombrie. În plus, Finanțele au anunțat că sunt în căutarea unei noi formule de calcul pentru acest curs. Întârzierea și ezitarea MFP de a folosi cursul de la 1 octombrie este dată de faptul că acesta este folosit pentru calcularea accizelor (la carburanți, produse de lux, cafea). Dacă ar folosi cursul de schimb de la 1 octombrie și actuala formulă de calcul a acestuia, atunci valoarea accizelor pentru anul viitor s-ar reduce, ceea ce ar scădea nivelul veniturilor la bugetul de stat.

Această sumă se rotunjeşte în jos pentru sumele în bani mai mici de 50 şi în sus pentru fracţiunile în bani mai mari sau egale cu 50.

Suma de restituit nu poate depăşi suma solicitată prin cerere.

În plus, ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării.

Restituirea sumelor aprobate conform deciziei emise de ARR este efectuată de ordonatorul principal de credite în cel târziu 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de aprobare a restituirii.

Dacă transportatorii din România au obligaţii restante de plată la bugetul general consolidat la momentul restituirii de accize, restituirea sumelor aprobate se efectuează la data la care aceştia NU mai înregistrează astfel de obligaţii.

„Restituirea se efectuează în lei într-un cont bancar din România sau, la cererea solicitantului, într-un cont bancar din alt stat membru. În acest al doilea caz, eventualele comisioane bancare de transfer sunt reţinute din suma care urmează a fi plătită solicitantului”, se mai scrie în HG nr 537/2014.

Deciziile emise de ARR pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Dacă transportatorul constată că în cererea sa sunt inexactităţi care ar putea conduce la diminuarea ori majorarea sumelor de restituit, acesta depune la ARR o cerere rectificativă, la care anexează documentele justificative aferente.

Această cerere rectificativă se depune la maximum un an de la data încheierii trimestrului pentru care se solicită rectificarea cererii de restituire a accizei.

După aprobarea legilor bugetare anuale şi a celor de rectificare, MFP transmite ARR plafoanele trimestriale, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.

ARR emite decizii în limita plafoanelor trimestriale comunicate de MFP.

„Deciziile care nu se încadrează în plafonul trimestrial se reportează în trimestrele următoare, în limita bugetului anual alocat schemei. Plafonul trimestrial alocat şi neconsumat se reportează în trimestrul următor în cadrul aceluiaşi an calendaristic”, se subliniază în HG nr 537/2014.

Care este procedura de restituire

Pentru restituirea accizelor, transportatorii eligibili depun la RAR o cerere tipizată, în format electronic sau pe suport hârtie.

Această cerere se depune pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată. Pot fi depuse simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice.

Important! Cererea de restituirea a accizei la motorină pentru al doilea trimestru din acest an poate fi depusă până pe 30 iunie 2015.

Conform HG nr. 906/2014, o cerere de restituire de accize este însoţită de următoarele documente, prezentate în format electronic sau pe suport hârtie:

 • în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie înregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din CF, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, precum și copii de pe facturile de achiziţie a motorinei împreună cu anexele la facturi, emise de către staţiile de distribuţie sau de către terţi; borderoul se întocmeşte pe baza informaţiilor din facturile de achiziţie a motorinei şi din anexele la facturi;
 • în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, precum și copii de pe facturile de achiziţie a motorinei; acest borderou se întocmeşte pe baza informaţiilor stocate pe cardul de gestiune a alimentărilor și pe dispersoare electronice pentru distribuţie.

Potrivit Codului fiscal, facturile de achiziţie a motorinei trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii:

 • numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;
 • data emiterii facturii;
 • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, dacă aceasta este anterioară celei de emitere a facturii;
 • denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
 • denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale reprezentantului fiscal, conform art. 153 din CF;
 • denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;
 • denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare ale reprezentantului fiscal prevăzut la art. 153 din CF;
 • denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularitățile prevăzute la art. 125^1 alin. (3) din CF în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;
 • baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, prețul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preț, în cazul în care acestea nu sunt incluse în prețul unitar;
 • indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcție de cotele taxei;
 • în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului, menţiunea „autofactură”;
 • în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispozițiile aplicabile din HG nr. 537/2014 ori din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
 • în cazul în care clientul este persoană obligată la plata TVA, menţiunea „taxare inversă”;
 • în cazul în care se aplică regimul special pentru agențiile de turism, menţiunea „regimul marjei – agenții de turism”;
 • dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție şi antichităţi, una dintre mențiunile „regimul marjei – bunuri second-hand”, „regimul marjei – opere de artă” sau „regimul marjei – obiecte de colecție şi antichităţi”, după caz;
 • dacă exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri, ori a prestării de servicii, menţiunea „TVA la încasare”;
 • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeași operațiune.

În actul normativ intrat în vigoare pe 27 octombrie se menționează că facturile pentru alimentările de combustibil şi anexele acestora sunt emise, de regulă, de staţiile de distribuţie, în situaţia în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emițător/receptor sunt gestionate de către aceste staţii. În cazul în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emițător/receptor nu sunt gestionate de stațiile de distribuție, ci de către terţi, aceștia vor emite și facturile pentru alimentările de combustibil şi anexele acestora.

De asemenea, în HG nr. 906/2014 se scrie că, în cazul operatorilor economici care alimentează direct de la staţiile de distribuţie înregistrate potrivit art. 206^69 alin. (6) din CF, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii:

 • staţia de alimentare,
 • data alimentării,
 • numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat,
 • numărul de identificare al cardului de gestiune a alimentărilor ori, după caz, a inelului emiţător/receptor,
 • cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul,
 • numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării.

„În cazul operatorilor economici care deţin rezervoare proprii din care efectuează alimentarea vehiculelor eligibile pe care le deţin, facturile de achiziţie a motorinei care este depozitată în rezervoarele proprii nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru restituirea de accize”, se mai scrie în actul normativ care a intrat în vigoare pe 15 iulie.

Pentru a fi înregistrate, cererile de restituire trebuie să fie corect şi complet întocmite, să fie depuse în termenele stabilite, să fie semnate de către operatorul economic solicitant sau de reprezentantul acestuia şi să fie însoţite de documentele justificative menţionate mai sus.

Cererile care nu corespund condiţiilor de mai sus sunt returnate solicitanţilor pentru a fi completate corespunzător.

În plus, înregistrarea cererii de restituire angajează răspunderea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informaţiile prezentate în cerere şi în documentele anexate acesteia.

ARR trebuie să verifice documentele şi informaţiile, precum şi dacă:

 • baza de restituire este corect determinată, prin confruntarea datelor şi informaţiilor din borderouri cu celelalte documente şi informaţii;
 • suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului este corect determinată, potrivit algoritmului, şi se referă numai la alimentări efectuate în perioada în care operatorul economic, precum şi vehiculele sunt eligibile în Registru.

Cererile de aprobare sau de respingere se soluţionează în ordinea înregistrării acestora.

Plafonul trimestrial alocat şi neconsumat se reportează în trimestrul următor, conform HG nr. 537/2014.

Care sunt termenele

Potrivit actului noramtiv care a intrat în vigoare pe 27 octombrie, ARR trebuie să soluționeze cererile de restituire în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data depunerii.

„În cazul aprobării cererii se emite o decizie de aprobare a cererii de restituire, care se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la Administratorul schemei, un exemplar se comunică solicitantului şi un exemplar se transmite ordonatorului principal de credite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Emiterea deciziilor care nu se încadrează în plafonul trimestrial se amână pentru trimestrul următor în limita bugetului anual alocat schemei”, se explică în HG nr. 906/2014.

În cazul în care operatorul economic nu îndeplinește cerințele prevăzute în sarcina sa de prezenta hotărâre se emite o decizie de respingere a cererii de restituire, care se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la ARR şi unul se comunică solicitantului în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, conform noului HG.

„Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de către Administratorul schemei care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea și modul de determinare a cuantumului obligației de plată”, se detaliază în HG nr. 906/2014.

Conform actului normativ care a intrat în vigoare la 27 octombrie, plata se efectuează în lei, în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, astfel:

 • într-un cont bancar din România, în cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre ale UE;
 • într-un cont deschis la trezoreria statului, în cazul operatorilor economici stabiliți în România.

Important! ARR va informa prin site-ul său data de la care va pune la dispoziţia operatorilor economici un sistem informatizat de administrare a schemei, precum şi manualul de utilizare a acestuia. De la data respectivă operatorii economici nu vor mai transmite documentele pe suport hârtie, cu excepţia documentelor solicitate de ARR.

Documentele trebuie păstrate 10 ani

Potrivit HG nr. 537/2014, documentele prin care se restituie acciza şi cele pentru un eventual control din partea autorităţilor trebuie arhivate pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire, atât de către transportator, cât şi de către ARR.

Nerespectarea de către transportator a obligaţiilor de păstrare a documentelor este sancţionat cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

În actul normativ de la mijlocul lunii iulie se menţionează că în vederea efectuării controlului ulterior momentului restituirii de accize, transportatorii au obligaţia să păstreze documentele prin care au fost înregistraţi în Registrul aferent şi cele prin care au solicitat restituirea accizei la motorina utilizată drept combustibil.

Pe lângă aceste documente, transportatorii trebuie să arhiveze şi următoarele documente:

 • fişele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deţinut la punctele sale de alimentare, precum şi bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii:
  • data alimentării,
  • numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat,
  • cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul,
  • numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării;
 • înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de restituire;
 • documentele de transport, cum ar fi, dar fără a se limita, scrisoarea de transport CMR, avizele de transport, foile de parcurs, care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane;
 • documentele care atestă dreptul de deţinere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de restituire;
 • documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;
 • anexele la facturile de achiziţie a carburanţilor;
 • unităţile electronice de stocare.

Important! Știrea inițială a fost publicată pe 15 iulie 2014. Cea de-a doua variantă a știrii a fost publicată pe 15 octombrie, după ce Finanțele au publicat cele două proiect de acte normative.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: