Skip to content

MFE: Apel de 60 mil E pentru echipamente noi. Cum pot solicita firmele finanțarea

29 octombrie 2014

finantare IMM_fonduri nerambursabile_1 mil E_70 cheltuieli_linie de productieCompaniile își pot achiziționa echipamente și utilaje noi cu fonduri nerambursabile, dacă astfel își măresc capacitatea de producție, a anunțat Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Apelul de depunere a proiectelor pentru această operațiune a fost deschis la începutul săptămânii, urmând să fie închis peste aproximativ o lună.

MFE, în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), a lansat cererea de proiecte aferentă Axei Prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”; Domeniul Major de Intervenţie D 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri” – Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, la începutul acestei săptămâni.

Prin lansarea acestui apel în valoare de 60 milioane euro urmărim creşterea competitivităţii firmelor şi îmbunătăţirea potenţialului de export. Încurajăm acest tip de investiţii în mediul rural prin acordarea unui punctaj suplimentar proiectelor care vor fi implementate în aceste zone, a spus Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului de presă al MFE, finanţările acordate trebuie să vizeze, în principal:

 • achiziţii de echipamente şi utilaje pentru creşterea capacităţii de producţie şi diversificarea acesteia,
 • modernizarea instalaţiilor,
 • automatizarea procesului de fabricaţie,
 • introducerea de noi tehnologii de producţie.

În plus, aceste achiziții și modernizări trebuie să ducă la extinderea şi diversificarea activităţii de producţie, dar şi la demararea de noi unităţi de producţie.

Schema de ajutor de stat din cadrul acestei operațiuni a fost aprobată prin Ordinul MFE nr. 1056/2014 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari”, aferentă axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniului major de intervenţie 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor”, operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de IMM şi întreprinderi mari”, din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”. Acest act normativ a intrat în vigoare la 22 octombrie, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767.

Ce finanțări se pot obține

Bugetul total al acestei cereri de propuneri de proiecte este de 267 de milioane de lei, echivalentul a 60 de milioane de euro, conform „Ghidului solicitantului Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi”.

„Bugetul apelului de propunere de proiecte va fi alocat defalcat, dupa cum urmeaza: 2/3 pentru IMM şi 1/3 pentru întreprinderi mari. Cursul valutar va fi cel aferent momentului estimat pentru efectuarea cheltuielii, respectiv de 4,45 lei pentru un euro, conform previziunii de curs de schimb mediu anual al Comisiei Naţionale de Prognoză, valabil în 2015”, se menționează în Ghidul solicitantului.

Potrivit Ordinului MFE nr. 1056/2014, valoarea maximă cumulată a ajutoarelor de stat care vor fi acordate în bugetul total al schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 100 de milioane de euro, aproximativ 450 de milioane de lei, dintre care 86 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 387 de milioane de lei, şi 14 milioane de euro de la bugetul de stat, respectiv 63 de milioane de lei.

Sprijinul financiar nerambursabil acordat are următoarele valori:

 • 17,8 milioane de lei, aproximativ 4 milioane de euro, per proiect pentru investiţiile întreprinderilor mari;
 • 4,45 milioane de lei, aproximativ un milion de euro, per proiect pentru investiţiile IMM-urilor;
 • maximum 10% din valoarea pentru investiții, echivalent în lei, pe proiect pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor.

Important! Valoarea maximă a finanţării nerambursabile nu poate fi depăşită. În caz contrar proiectul devine neeligibil.

Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil va fi acordată astfel:

 • pentru întreprinderile mari:
  • 15% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în municipiul București,
  • 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în județul Ilfov și în regiunea Vest,
  • 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est și Centru;
 • pentru întreprinderile mijlocii:
  • 25% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în municipiul București,
  • 45% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în județul Ilfov,
  • 60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est și Centru;
 • pentru întreprinderile mici:
  • 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în municipiul București,
  • 55% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în județul Ilfov și în regiunea Vest,
  • 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est și Centru.

Cine poate accesa fonduri europene pentru echipamente

Numărul maxim estimat al beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat este de 400, conform Ordinului MFE nr. 1056/2014.

Potrivit Ghidului, solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt întreprinderile mici, mijlocii şi mari, înregistraţi legal în România în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi care îşi desfăşoară activitatea în România.

În plus, pentru a fi eligibil, un solicitant trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • demonstrează că deţine resursele financiare și operaționale necesare pentru implementarea proiectului;
 • nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, în niciuna din situaţiile de mai jos:
  • obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, conform certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF);
  • obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru, conform certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale;
 • nu se încadrează în una din următoarele situaţii:
  • se află în stare de faliment / insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
  • reprezentantul legal a suferit o condamnare definitivă ca urmare a încălcării conduitei profesionale, decizie formulată de o autoritate de judecată având forţă de res judicata;
  • reprezentantul legal a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene (UE);
 • nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ilegal şi incompatibil sau utilizat abuziv, cu excepţia cazului în care acesta a fost restituit în integralitate, împreună cu dobânzile aferente;
 • codul CAEN pentru care se solicită finanțarea este înregistrat ca obiect de activitate, conform CAEN rev. 2, și este eligibil;
 • înregistrează profit (conform bilanţ sau bilanţ consolidat) în ultimul exerciţiu financiar înainte de data depunerii Cererii de finanţare;
 • reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informaţii false.

De asemenea, solicitantul nu trebuie să fie considerat ca fiind „firmă în dificultate”, în conformitate cu definiţia de la art. 5 lit. d) din Ordinul MFE nr. 1056/2014. Mai exact, o întreprindere în dificultate se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:

 • în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăţi menţionate la art. 37 din anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
 • în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
 • atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
 • atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
 • în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
  • raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5;

şi

  • capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation – profitul înainte de cheltuiala cu dobânda, impozitul, deprecierea şi amortizarea) se situează sub valoarea 1.

Cine nu poate accesa finanțarea

În Ghidului solicitantului se scrie că, în conformitate cu regulile privitoare la ajutorul de stat, nu se acordă sprijin financiar pentru operatorii economici ce îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare:

 • ajutoarelor care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcţiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, din sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta;
 • ajutoarelor regionale sub formă de scheme care vizează un număr limitat de sectoare specifice de activitate economică. Schemele de ajutoare destinate activităţilor turistice, infrastructurilor de bandă largă sau prelucrării şi comercializării produselor agricole nu sunt considerate ca vizând sectoare specifice de activitate economică;
 • ajutoarelor regionale sub formă de scheme care compensează costurile de transport al mărfurilor produse în regiunile îndepărtate sau în zone slab populate şi care sunt acordate în favoarea:
  • activităţilor legate de producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor enumerate în anexa I la tratat;
  • activităţilor clasificate în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice CAEN a doua revizuire și de modificare a Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cum ar fi agricultura, silvicultura şi pescuitul din secţiunea A din CAEN Rev 2, activităţile de minerit şi exploatare în carieră din secţiunea B din CAEN Rev. 2 şi furnizarea de energie electrică, gaze naturale, abur şi aer condiţionat din secţiunea D din CAEN Rev 2; sau
  • transportului mărfurilor prin conducte;
 • ajutoarelor regionale individuale pentru investiţii acordate unui beneficiar care a închis aceeaşi activitate sau o activitate similară în Spaţiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiţii sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză;
 • ajutoarelor regionale de exploatare acordate întreprinderilor ale căror activităţi principale se încadrează în secţiunea K „Activităţi financiare şi de asigurări” din CAEN Rev. 2 sau întreprinderilor care desfăşoară activităţi în interiorul grupurilor şi ale căror activităţi principale se încadrează în categoriile 70.10 „Activităţi privind sediile sociale” sau 70.22 „Activităţi de consultanţă în afaceri şi management” din CAEN Rev. 2;
 • ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Întreprinderile mari trebuie să demonstreze efectul stimulativ al finanţării

Firmele mari trebui să demonstreze că finanţarea acordată intensifică activităţile de inovare. Mai exact, efectul direct al finanţării asupra activităţilor proiectului se va materializa în creşterea acestora în mărime, rază de acţiune, volum de cheltuieli şi viteză de implementare.

În plus, efectul stimulativ este demonstrat numai în cazul în care activităţile din cadrul proiectului nu au început înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare pentru obţinerea ajutorului. Totuși, efectul stimulativ nu este perturbat dacă înainte de depunerea cererii de finanţare beneficiarul a realizat pentru proiectul respectiv studii/documentaţii pentru care nu solicită ajutor de stat.

Astfel, cererea de finanţare şi documentele însoţitoare ale companiilor mari trebuie să conţină date suficiente din care să rezulte îndeplinirea a cel puţin unuia din următoarele criterii în condiţiile acordării finanţării:

 • o creştere substanţială a domeniului de aplicare al proiectului/activităţii ca urmare a finanţării:
  • creşterea numărului de rezultate obţinute pe proiect (brevete/tehnologii aplicate, produse, procese şi servicii noi/îmbunătaţite, etc),
  • realizarea unui proiect mai ambiţios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact economic, dar şi de o probabilitate mai mare de eşec; legată de riscuri mai mari asumate prin proiectul de investiţii, de desfăşurarea pe termen mai lung a proiectului, de incertitudinea privind rezultatele acestuia;
 • o creştere substanţială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a finanţării:
  • creşterea cheltuielilor totale de investiţii în echipamente/utilaje ale beneficiarului,
  • creşterea cheltuielilor investiţii ale beneficiarului ca procent din cifra totală de afaceri;
 • o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză o perioadă mai scurtă de timp pentru terminarea proiectului în comparaţie cu acelaşi proiect realizat fără finanţare nerambursabilă (îndeplinirea acestui criteriu trebuie însoţită de îndeplinirea a cel puţin unui alt criteriu dintre criteriile a, b şi c, pentru ca efectul stimulativ să fie demonstrat).

Ce tip de proiecte pot solicita finanțare

Conform Ghidului solicitantului, în cadrul acestui apel se finanţează următoarele tipuri de proiecte:

 • extinderea unei linii de producție existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achiziție de utilaje și echipamente și imobilizări necorporale;
 • diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achiziție de utilaje și echipamente si imobilizări necorporale;
 • modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randamentului prin dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie prin achiziție de utilaje și echipamente și imobilizări necorporale;
 • demararea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
 • achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie.

Important! Nu se finanţează proiecte care derivă sau care implică delocalizarea unor activităţi similare sau transferul unei capacităţi de producţie dintr-un alt stat membru UE.

„Echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale se finanţează numai în măsura în care sunt direct legate cu investiţiile menţionate anterior într-un flux tehnologic şi sunt destinate respectivului flux tehnologic. Nu se finanţează achiziţionarea de noi echipamente pentru înlocuirea celor uzate din cadrul unor linii de fabricaţie existente, cu excepţia cazului în care achiziţia de noi echipamente duce la completarea, modernizarea şi îmbunătăţirea procesului tehnologic aferent liniei respective contribuind la o modificare fundamentală a procesului de producţie”, se scrie în Ghidul solicitantului.

Fiecare solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte.

În plus, vor fi finanţate acele proiecte care solicită, de regulă, sprijin financiar pentru o singură activitate economică identificată printr-un singur cod CAEN. Prin activitate economică se înţelege un proces general de producţie având ca rezultat obţinerea unui singur produs sau a mai multor produse identificate printr-un singur cod CAEN care se desfăşoară în aceeaşi locaţie.

Important! Pot fi finanțate în cadrul 1.1.1 proiectele care implică în mod justificat achiziţionarea de echipamente/utilaje incluse într-un singur flux tehnologic complet, conţinînd subansamble/elemente care pot corespunde mai multor coduri CAEN pentru activităţile economice auxiliare. Acestea din urmă sunt acele activităţi prin intermediul cărora se asigură producerea şi realizarea bunurilor şi serviciilor consumabile folosite în fluxul de producţie aferent activităţii economice pentru care se solicită finanţare. Dacă se solicită finanţare nerambursabilă pentru echipamente sau utilaje grupate într-un flux tehnologic, toate codurile CAEN corespunzătoare trebuie să fie înscrise în certificatul constatator și să fie eligibile.

Pentru ca proiectele să fie eligibile, infrastructura pe care se face investiţia trebuie să îndeplinească, la data semnării contractului de finanţare, următoarele condiţii cumulativ:

 • sunt deţinute în proprietate/concesiune/închirire/comodat de către solicitant;
 • concesiunea/închirierea/comodatul acoperă o perioadă de minimum 4 ani sau 6 ani de la data semnării contractului, sau contractul să conţină o prevedere expresă de reînnoire automată, în funcție de tipul de beneficiar;
 • nu fac obiectul niciunui litigiu/revendicare potrivit unor legi speciale sau dreptului comun.

Durata de implementare a proiectului este cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data ultimei plăţi efectuate de beneficiar, dar nu va depăși 31 decembrie 2015 și nu mai mult de 11 luni.

Important! Activele achiziţionate trebuie să fie noi. Nu sunt eligibile proiectele care reprezintă, în fapt, simple investiţii de înlocuire sau reabilitare a unor active fixe existente, iar lucrările de modernizare trebuie să conducă la îmbunătățirea performanțelor tehnice inițiale ale echipamentului/fluxului tehnologic. În plus, nu se finanţează acele proiecte a căror implementare a fost deja demarată de beneficiar, înainte de semnarea contractului de finanţare.

Ce activități sunt permise 

Potrivit Ghidului solicitantului, toate activităţile realizate în cadrul proiectelor trebuie să respecte simultan următoarele condiţii:

 • scopul şi obiectivele propunerii sunt în conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, domeniului major de intervenţie şi operaţiunii;
 • proiectul este implementat pe teritoriul României;
 • dimensiunea finanţării solicitate se încadrează în limitele menţionate în Ghidului; proiectul trebuie să conţină rezultate clar definite şi măsurabile/cuantificabile;
 • cheltuielile eligibile pentru care se solicită finanţare, corespunzătoare unui anumit cod CAEN – rev. 2, nu au mai fost finanţate şi nu sunt finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din fonduri nerambursabile comunitare sau din alte surse publice;
 • activitatea principală a proiectului o constituie achiziţia de echipamente/utilaje;
 • proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind egalitatea de şanse, protecţia mediului, ajutorul de stat şi informarea şi publicitatea;
 • proiectul nu derivă din sau nu implică delocalizarea unei activităţi similare din alte state membre ale UE;
 • intervenţia publică în finanţarea proiectului este justificată;
 • proiectul respectă legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor.

În plus, proiectul trebuie să conţină activităţi eligibile încadrate (conform CAEN – rev. 2), după cum urmează:

 • B – Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051 – Extracţia cărbunelui superior, 052 – Extracţia cărbunelui inferior, 061 – Extracţia petrolului brut, 062 – Extracţia gazelor naturale, 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu, 0892 – Extracţia turbei, 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale, 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor);
 • C – Industria prelucrătoare (cu excepţia codurilor 101 – Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne, 102 – Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor, 103 – Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, 104 – Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale, 105 – Fabricarea produselor lactate, 106 – Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon, 107 – Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, 108 – Fabricarea altor produse alimentare, 109 – Fabricarea preparatelor pentru hrană animalelor, 110 – Fabricarea băuturilor, 120 – Fabricarea produselor din tutun, 191 – Fabricarea produselor de cocserie, 192 Fabricarea produselor obţinute prin prelucrarea ţiţeiului, 2051 – Fabricarea explozivilor, 206 – Fabricare fibrelor sintetice şi artificiale, 241 – Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, 242 – Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oţel, 243 – Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului, 2451 – Turnarea fontei, 2452 – Turnarea oţelului, 254 – Fabricarea armamentului şi muniţiei, 2591 – Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel, 301 – Construcţia de nave şi bărci, 304 – Fabricarea vehiculelor militare de luptă, 331 – Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor, 332 – Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale);
 • E – Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu excepţia codurilor 360 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei, 370 – Colectarea şi epurarea apelor uzate, 381 – Colectarea deşeurilor, 382 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor, 390 – Activităţi şi servicii de decontaminare).

Ce cheltuieli sunt eligibile

În cadrul acestei operaţiuni sunt eligibile următoarele cheltuieli, fără TVA:

 • pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum:
  • achiziţia de instalaţii şi echipamente, cu excepţia leasing-ului financiar,
  • achiziţia, cu excepţia leasing-ului financiar, de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codul CAEN B – Industria extractivă – produse neenergetice);
 • pentru achiziţia de imobilizări necorporale, cu excepţia leasing-ului financiar (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile), precum:
  • aplicaţii informatice strict legate de proiect,
  • brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software pentru procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii, toate legate direct de procesul de producţie aferent proiectului;
 • pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, numai pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
Cheltuielile cu auditul, informarea și publicitatea sunt neeligibile, deși aceste activitățile sunt obligatorii în cadrul proiectului.

O cheltuială poate fi considerată eligibilă pentru cofinanţare (rambursare în limita stabilită) în cadrul acestei operaţiuni, doar dacă este efectuată cu respectarea strictă a prevederilor Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 184/21.01.2008.

Pentru a fi incluse în investiţia iniţială, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie utilizate în exclusivitate în cadrul obiectivului de investiţii care a beneficiat de ajutor de stat regional;
 • să fie considerate active amortizabile;
 • să fi fost achiziţionate de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul, în condiţii de piaţă;
 • să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să rămână asociate proiectului de investiții pentru care s-a acordat ajutorul de stat, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, calculată din momentul în care investiția a fost finalizată, cu excepția IMM-urilor, minimum 3 ani, și să fie utilizate pentru derularea operațiunii finanțate.

Pentru IMM-uri, cheltuielile de asigurare a serviciilor de consultanţă sunt eligibile numai pentru serviciile furnizate de consultanţii externi și care vizează pregatirea și/sau implemetarea proiectului şi doar în măsura în care serviciile în cauză nu sunt o activitate continuă sau periodică şi nici nu sunt legate de cheltuielile de exploatare obişnuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile normale de consultanţă fiscală, serviciile juridice cu caracter periodic sau publicitatea.

Important! Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea respectivei activităţi.

Dosarul se transmite on-line

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte a început pe 27 octombrie, la ora 9, și se va încheia pe 25 noiembrie, la ora 14.

Transmiterea dosarului cererii de finanţare se face on-line, platforma pentru depunerea aplicaţiei fiind disponibilă pe pagina web a MSI (Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale) OIPSI (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale), la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

Pentru a aplica la această operațiune, solicitanții trebuie să transmită obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de finanţare,
 • declaraţia de eligibilitate în formatul solicitat,
 • declaraţia de angajament în formatul solicitat,
 • planul de afaceri,
 • scrisoarea de înaintare,
 • bilanţul firmei şi bilanţul consolidat auditat, dacă este cazul, aferent ultimului exerciţiu financiar, inclusiv Contul de profit şi pierdere, Datele informative (copie simplă) – cu menţiunea „conform cu originalul” şi dovada depunerii acestuia însoţit de documentele justificative (extras Revisal şi dovada restrângerii activităţi, dacă este cazul) prin care se atestă numărul de locuri de muncă la data depunerii cererii de finanţare (copie),
 • actul constitutiv /certificat constatator ONRC de înfiinţare a societăţii (copie simplă),
 • hotarârea AGA/CA de aprobare a investiţiei, inclusiv nominalizarea reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite să semneze contractul de finanţare,
 • autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu în formatul solicitat,
 • formularul completat (şi în format complet) conform Anexei 2 – „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” din Legea 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii – numai în cazul întreprinderilor legate sau partenere (obligatoriu completat pentru ultimele două exerciţii financiare anterioare depunerii cererii de finanţare),
 • CV-urile persoanelor implicate în echipa de proiect.

În descrierea modului în care solicitantul va asigura sustenabilitatea proiectului din punct de vedere al resurselor umane, solicitantul are obligaţia de a prezenta în detaliu şi măsurile luate sau în curs de realizare privind modul în care va asigura specializarea personalului implicat în implementarea şi exploatarea investiţiei realizate prin proiect, cu descrierea corespunzătoare a programului de calificare profesională a personalului, în planul de afaceri).

Cererile de finanţare trebuie să fie tehnoredactate în limba română, utilizând fontul Times New Roman, dimensiunea fontului de 12, spaţierea la un rând şi jumătate. Nu sunt acceptate cereri de finanţare completate de mână.

Pentru toate documentele solicitate, în cazul în care nu sunt redactate în limba româna, se vor anexa traducerile legalizate, însoţite de copia documentului original (inclusiv oferta/oferte de preţ care stau la fundamentarea bugetului).

Solicitantul va scana şi va transmite on-line, în format pdf, la o rezoluţie de 300 dpi, dosarul original al cererii de finaţare.

„Pentru a permite verificarea corectitudinii calculelor, toate tabelele referitoare la bugetul proiectului/surse de finaţare şi proiecţiile financiare, precum şi indicatorii financiari trebuie să fie transmise în format neprotejat la editare”, se scrie în Ghidul solicitantului.

Evaluarea proiectelor va cuprinde:

 • verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare;
 • verificarea eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;
 • evaluarea tehnică şi financiară.

Faza de selecţie se va finaliza cu întocmirea şi aprobarea listei sau a listelor de proiecte ce vor fi finanţate în cadrul apelului.

Proiectele vor fi aprobate pentru finanţare, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, în cadrul bugetului alocat cererii de propuneri de proiecte.

Mai exact, proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 80 puncte vor fi acceptate pentru finanţare fără a se mai aştepta evaluarea tuturor proiectelor depuse în cadrul apelului şi fără a se aştepta publicarea listei de proiecte propuse la finanţare. În plus, pentru a fi acceptat la finanţare sau introdus pe lista de rezervă, proiectul trebuie să obţină minimum 60 puncte.

Alte informații despre modul în care se poate aplica și finanța un proiect prin operaţiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” se găsesc în:

Ghidul Solicitantului pentru investitii in intreprinderi.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: