Skip to content

România Start-up. Ce vor trebuie să facă antreprenorii de maximum 25 ca să obțină finanțare de la stat

3 noiembrie 2014

Romania Start-up_finantare tineri_25.000 de euroPersoanele între 18 ani și 25 de ani vor putea obține o finanțare de 25.000 de euro pentru afacerile lor prin intermediul proiectelor europene. Procedura prin care ei vor putea face acest lucru a intrat în vigoare la sfârșitul lunii octombrie, dar aplicarea acesteia urmează să fie anunțată de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în noiembrie.

Prin intermediul inițiativei „România Start-up”, antreprenorii de maximum 25 de ani, care sunt încă studenți, își vor putea finanța planul de afaceri cu 25.000 de euro. Această inițiativă a fost reglementată prin Ordinul nr. 1063/2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 174 “Dezvoltarea carierei didactice” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 1.3., a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 “Firme de exerciţiu pentru elevi” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1., a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 “România Start-up” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1., şi a schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori” finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1. Acest act normativ a intrat în vigoare pe 23 octombrie, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 773.

Sesiunea de depunere de proiecte pentru această inițiativă ar trebui deschisă în jurul datei de 7 noiembrie și să fie închisă după aproximativ o lună. Datele exacte va fi anunțată de MFE, iar proiectele vor fi depuse prin sistemul informatic ActionWeb.

Cine va putea obține finanțări

Categoriile de beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt următorii:

 • firmele, indiferent de natura capitalului şi forma de organizare;
 • furnizorii de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
 • organizaţiile sindicale şi patronate;
 • membrii Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • autorităţile administraţiei publice locale (unităţile administrativ-teritoriale);
 • asociaţiile profesionale;
 • camerele de comerţ şi industrie;
 • organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri);
 • Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţii/agenţii/organizaţii subordonate/coordonate de acesta.

Solicitantul poate implementa proiectul în parteneriat, compus din una sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România.

Pentru a beneficia de finanțări, o firmă solicitant trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • este legal constituită în România și își desfășoară activitatea în România;
 • nu este în stare de insolvenţă, nu are afacerile administrate de un judecător sindic, nu are nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
 • nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • reprezentantul legal nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
 • reprezentantul legal nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene ;
 • reprezentantul legal nu furnizează informaţii false;
 • este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
 • nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat firmă unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul celor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost); aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.

Grupul ţintă care va putea obține finanțări îl reprezintă persoanele cu vârsta de peste 18 de ani, care înființează o firmă.

Proiectele pot avea valori între 0,5 și 2 mil E

Bugetul pentru acest program este de 100 de milioane de euro, din care Fondul Social European (contribuţia comunitară la finanţarea acordată) reprezintă 100% pentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora și 94% pentru celelalte categorii de beneficiari eligibili.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect poate fi între 0,5 şi 2 milioane de euro, echivalentul în lei. Bugetul proiectului va fi exprimat doar în lei, iar cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestuia este cel al Inforeuro aferent lunii octombrie 2014, disponibil pe pagina web: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

În cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 176 “România Start-up” vor fi promovate proiecte ale căror activităţi vor fi implementate la nivel multi-regional, în cel puţin două regiuni de dezvoltare.

Ariile de implementare a proiectelor depuse de solicitanți sunt organizate astfel:

 • Regiunea de Dezvoltare Vest – Regiunea de Dezvoltare Nord Vest,
 • Regiunea de Dezvoltare Centru- Regiunea de Dezvoltare Nord Est,
 • Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia – Regiunea de Dezvoltare Bucuresti – Ilfov,
 • Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia- Regiunea de Dezvoltare Sud Est.

Dacă aria de implementare cuprinde alte asocieri de regiuni decât cele menționate mai sus, proiectul va fi declarat neeligibil.

Bugetul maxim pentru fiecare arie de implementare constituită din asocierea a două regiuni de dezvoltare este de 25 de milioane de euro.

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile trebuie să fie de:

 • 6%, pentru ordonatorii de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora;
 • 2%, pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale; ordonatorii de credite ai bugetului local şi beneficiari entităţi finanţate integral din bugetele acestora; entităţile publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale; persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial;
 • 5%, pentru persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.

Contribuţia proprie a solicitantului trebuie să fie realizată sub formă financiară, cea în natură nefiind eligibilă. Cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, precum şi orice cheltuială suplimentară ce va apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de către beneficiar.

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minim 6 luni şi maxim 10 luni.

Ce prevede schema de minimis

Inițiativa include schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori”, prin care solicitantul fondurilor nerambursabile va acorda finanțări antreprenorilor. Mai exact, solicitantul va stabili criteriile de selecție a planurilor de afaceri și le va alege pe cele care vor beneficia de subvenții pentru înființarea firmei.

Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.

Această schemă se aplică de la data lansării până la 30 noiembrie 2015, în limita fondurilor alocate pentru ea, urmând ca plățile să fie efectuate până la 31 decembrie 2015.

Ce activități pot fi desfășurate

În conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a POSDRU 2007-2013, în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile următoarele activităţi:

 • dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare privind oportunităţile existente în vederea încurajării antreprenoriatului;
 • dezvoltarea schemelor de ajutoare şi stimulente pentru a sprijini demararea activităţilor unei afaceri, antreprenoriatul şi ocuparea pe cont propriu;
 • promovarea activităţilor dedicate implementării intervenţiilor pilot privind schemele de ajutoare şi stimulente financiare, precum vouchere tehnologice şi pentru formare profesională pentru persoanele care iniţiază o afacere şi pentru antreprenori;
 • activităţi integrate cuprinzând consiliere, sprijin pentru iniţierea afacerilor, formare profesională, activităţi de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul iniţierii afacerilor şi a ocupării pe cont propriu;
 • activități de formare profesională în vederea dezvoltării şi consolidării noilor domenii de ocupare şi antreprenoriat (mediu, cultură, societate informaţională, servicii personale/individualizate etc.);
 • activităţi de asistenţă pentru crearea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off;
 • activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale în vederea promovării culturii antreprenoriale.

Important! Solicitantul finanțării va fi obligat să implementeze un program de formare în domeniul antreprenoriatului pentru un grup ţintă participant la programul de formare de minim 400 de persoane din care cel puţin 50% trebuie să fie studenți de 18-25 ani.

Alte activități eligibile în cadrul schemei de ajutor de minimis sunt următoarele:

 • activităţi de formare profesională şi asistenţă pentru crearea şi consolidarea noilor firme;
 • activităţi de formare profesională în vederea dezvoltării şi consolidării noilor domenii de ocupare şi antreprenoriat (mediu, cultură, societate informaţională, servicii personale/individualizate etc.) pentru managerii/angajații noilor firme;
 • activităţi de asistenţă pentru crearea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off;
 • înființarea și dezvoltarea de firme în scopul ocupării pe cont propriu.

Jumătate din finanțare este acordată celor care au peste 25 de ani

În cadrul fiecărui proiect selectat va fi finanţat un concurs de idei de afaceri. Competiţia de idei de afaceri va fi deschisă publicului larg, nu doar studenților de maximum 25 de ani care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului din cadrul proiectului.

În cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate cel puţin 40 de idei de afaceri, din care:

 • minimum 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare judeţ din aria de implementare a proiectului, inclusiv pentru municipiul București în cazul proiectelor implementate la nivel multi-regional în care aria de implementare include regiunea București-Ilfov;
 • minimum 50% din ideile de afaceri selectate trebuie să fie dezvoltate de persoane din grupul ţintă eligibil care aparţin categoriei de vârstă 18-25 de ani, înmatriculaţi în învăţămantul superior.
Prin Ordinul nr. 1063/2014, 50% dintre ideile de afaceri selectate, respectiv cel puțin 20, pot fi ale persoanelor de peste 25 de ani, care nu sunt studenți.

Fiecare plan de afaceri selectat va fi finanţat prin acordarea unei subvenţii în cuantum de maximum 25.000 euro, care va face obiectul schemei de ajutor de minimis.

În plus, fiecare firmă nou înfiinţată în cadrul schemei de ajutor de minimis va trebui să creeze cel puţin două locuri de muncă, pe care să le mențină cel puțin 6 luni după finalizarea proiectului.

De asemenea, vor fi finanţate planuri de afaceri dezvoltate în următoarele domenii:

 • turism şi ecoturism,
 • textile şi pielărie,
 • lemn şi mobilă,
 • industrii creative,
 • industria auto şi componente,
 • tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor,
 • procesarea alimentelor şi a băuturilor,
 • sănătate şi produse farmaceutice,
 • energie şi management de mediu,
 • bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii.

Totuși, prin schemă de minimis nu se pot acorda finanțări pentru:

 • ajutoarele acordate firmelor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
 • ajutoarele acordate firmelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
 • ajutoarele acordate companiilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:
  • atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de firmele în cauză;
  • atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari;
 • ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;
 • ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Ideile de afaceri vor fi selectate de către o comisie de selecţie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu.

Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri dintre care cel puţin trei vor fi reprezentanţi ai mediului de afaceri, mediului financiar – bancar și pantronatelor din aria de implementare a proiectului. În plus, în cadrul comisiei va fi invitat obligatoriu un observator din partea Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii și Cooperație din aria de implementare a proiectului.

Solicitantul va avea obligaţia să asigure în cadrul proiectului cel puţin:

 • dezvoltarea în implementarea proiectului a minim un centru de sprijin deja existente și înfiinţarea a minimum un centru de sprijin pentru iniţierea afacerilor;
 • dezvoltarea în implementarea proiectului a minimum două centre de sprijin deja existente;
 • înfiinţarea a minim două centre de sprijin pentru iniţierea afacerilor.

Selecția beneficiarilor de subvenții în cadrul schemei de ajutor de minimis se va finaliza la cel târziu 4 luni de la semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul. Firmele înființate vor deveni operaționale cel mai târziu la 2 luni de la semnarea acordului de finanțare între beneficiarul proiectului şi beneficiarul de ajutor de minimis.

Care sunt cheltuielile eligibile

Categoriile şi subcategoriile de cheltuieli eligibile pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 sunt următoarele:

 • cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului: salarii şi asimilate acestora, onorarii, contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii ale angajaţilor şi angajatorilor);
 • cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna: transport persoane (personal propriu, participanţi, alte persoane), transport materiale şi echipamente, cazare și diurnă (pentru personalul propriu);
 • cheltuieli pentru derularea proiectului: servicii de sonorizare, traducere şi interpretare, prelucrare date, întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice, achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic, concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, precum și materiale consumabile;
 • cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate):
  • cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară, inclusiv managementul proiectului şi consultanţa juridică;
  • cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii de organizarea de evenimente, pachete complete conţinând transportul, cazarea şi/sau hrana participanţilor/personalului propriu, auditul financiar extern, expertiza contabilă, editarea şi tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare, precum și editarea şi tipărirea de materialele publicitare;
 • taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale);
 • taxe de eliberare a certificatelor de calificare;
 • taxe pentru participarea la programe de formare/educaţie;
 • taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare;
 • cheltuieli pentru închirieri şi leasing, necesare derulării activităţilor proiectului: închiriere (locaţii, bunuri), rate de leasing (operaţional) plătite de utilizatorul de leasing;
 • subvenţii (ajutoare, premii) şi burse: subvenţii (ajutoare, premii) pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor, premii în cadrul unor concursuri și subvenții pentru înființarea de întreprinderi;
 • cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie: cheltuieli aferente personalului administrativ şi personalului auxiliar, utilităţi, servicii de administrare a clădirilor (servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport, arhivare documente, amortizare active), cheltuieli financiare şi juridice și notariale (multiplicare, cu excepţia materialelor de informare şi publicitate), conectare la reţele informatice (cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică, abonamente la publicaţii de specialitate, materiale consumabile);
 • cheltuieli de informare şi publicitate;
 • cheltuieli de tip FEDR: instalaţii tehnice; mobilier, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale, precum și alte cheltuieli pentru investiţii.

Decontarea costurilor salariale cu personalul, intern sau extern, implicat în managementul proiectului se va face în limita unui procent de maxim 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Valoarea cheltuielilor indirecte sau a cheltuielilor generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent de maximum 5% la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR.

În plus, în cadrul acestei inițiative, cheltuielile care intră sub incidența ajutorului de minimis, pentru firmele nou create, sunt:

 • taxele de înființare;
 • subvențiile pentru înființare:
  • cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat: salarii și contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi si angajatori);
  • cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna personalului firmelor nou înființate: transport persoane, transport materiale și echipamente, cazare și diurnă;
  • materiale consumabile și materii prime;
  • utilităţile;
  • servicii de administrare a clădirilor;
  • servicii de întreţinere si reparare echipamente și mijloace de transport;
  • arhivare documente;
  • amortizare active;
  • cheltuieli financiare si juridice (notariale);
  • conectare la reţele informatice;
  • cheltuieli de informare si publicitate;
  • cheltuieli de tip FEDR aferente funcționării întreprinderilor: amenajări de terenuri, construcţii, instalaţii tehnice, mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale, precum și alte cheltuieli pentru investiţii;
  • cheltuieli pentru derularea proiectului: prelucrare date; întreţinere, actualizare și dezvoltare aplicaţii informatice; achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic; concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi și active similare;
  • cheltuieli aferente activităţilor subcontractate (externalizate):
   • cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară;
   • cheltuieli aferente contractelor încheiate de întreprindere cu operatori economici (inclusiv PFA) în vederea furnizării unor servicii: organizarea de evenimente, pachete complete conţinând transport, cazarea si/sau hrana personalului structurilor de economie socială, editarea și tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare, precum și editarea și tipărirea de materialele publicitare;
  • taxe: de eliberare a certificatelor de calificare și pentru participarea la programe de formare / educaţie;
  • cheltuieli pentru închirieri si leasing, necesare derulării activităţilor proiectului: închiriere (locaţii, bunuri) și rate de leasing operațional plătite de utilizatorul de leasing.

Important! TVA nedeductibila este cheltuială eligibilă, astfel încât costurile care alcătuiesc bugetul proiectului conţin şi TVA aferent acestora.

Informații detaliate despre cum pot primi antreprenorii de maximum 25 de ani finanțare de 25.000 de euro găsiți în următoarele materiale:

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: