Skip to content

Ce informații vor include polițele RCA, din 2015

17 Noiembrie 2014

RCA 2015_tarifele_cat va costa RCAComisionul de intermediere și cheltuiala medie de achiziţie directă vor fi menţionate pe poliţa de asigurare RCA de anul viitor, conform unei recente Norme a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Aceasta nu este singura schimbare în ceea ce privește polițele RCA încheiate anul viitor, comparativ cu cele din acest an. 

Conform Normei RCA nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă, denumit asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto sau asigurarea obligatorie RCA, pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu valabilitate în România şi în statele cu care țara noastră a semnat Acordul multilateral (n.a. – acesta se aplică din 1 august 2007, fiind încheiat de România cu țările din Uniunea Europeană și cu cele din Spațiul Economic European, SEE – Islanda, Lichtenstein și Norvegia, precum şi Confederaţia Elveţienă), va conţine, de la 1 ianuarie 2015, obligatoriu, informaţii despre:

 • părţile implicate în contract,
 • perioada de valabilitate a asigurării,
 • limitele maxime de despăgubire stabilite de asigurător,
 • prima de asigurare,
 • comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achiziţie directă,
 • clasa bonus-malus (n.a. – sistemul prin care asiguratul sau utilizatorul se încadrează în una dintre clasele de bonus, ceea ce reduce prima de asigurare, sau în una dintre clasele de malus, ceea ce majorează prima de asigurare, în funcţie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat sau utilizator în perioada de referinţă),
 • numărul de înmatriculare/înregistrare ori numărul de identificare al vehiculului,
 • statele în care acest document are valabilitate.

Acest act normativ va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2015, dar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014. 

Important! Comisionul de intermediere va fi menţionat pe poliţa de asigurare RCA, atât în valoare absolută, cât şi ca procent aplicat primei de asigurare menţionate pe poliţă, fiind inclus ca valoare în prima de asigurare totală, de la începutul anului viitor, potrivit Normei RCA nr. 23/2014.

Cheltuiala medie de achiziţie directă va fi menţionată pe poliţa de asigurare RCA ca procent, fiind inclusă în prima de asigurare, începând cu 1 ianuarie 2015. În plus, aceasta va fi calculată de asigurătorul RCA pentru poliţele de asigurare emise prin personal propriu în luna calendaristică anterioară emiterii poliţei.

„Asigurătorul RCA va determina lunar cheltuiala medie de achiziţie directă aferentă lunii respective, ca procent dintre cheltuielile de achiziţie directă aplicabile la data emiterii poliţei RCA, fără a se lua în considerare remuneraţii de orice fel acordate în funcţie de performanţa portofoliului gestionat de salariaţii proprii, şi primele de asigurare brute subscrise în luna respectivă”, se detaliază în Norma RCA nr. 23/2014.

ASF va aloca fiecărui asigurător nou-autorizat o serie unică, care va fi menţionată pe poliţele RCA şi pe vinietă, din ianuarie 2015.

Poliţele RCA se emit în sistem electronic.

Conform recentului act normativ, RCA-ul va fi încheiată pe perioadă determinată astfel:

 • pentru vehiculele înmatriculate ori înregistrate în România, anual ori semestrial, după caz;
 • pentru vehiculele pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării permanente în România, anual ori semestrial, după caz, dacă proprietarul face dovada înregistrării fiscale a vehiculului respectiv pe numele său;
 • pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre, pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative;
 • pentru vehiculele care se înmatriculează temporar, respectiv:
  • pentru cele de provenienţă străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară, anual ori semestrial, în perioada înmatriculării temporare, dacă proprietarul face dovada înregistrării fiscale a vehiculului respectiv pe numele său, mai puţin în situaţiile în care vehiculul este exceptat de la plata acestor taxe,
  • pentru cele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile;
 • pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile;
 • pe perioada autorizaţiei de circulaţie pentru probe, anual.

Ce tarife vor fi plătite în 2015

Asigurătorii RCA vor stabili tarifele de primă pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate, de la începutul anului viitor, potrivit Normei RCA nr. 23/2014.

Important! Tarifele de primă vor trebuie să se acopere toate obligaţiile ce decurg din încheierea RCA, constituirea rezervelor tehnice prevăzute în legislaţia în vigoare şi plata contribuţiilor către fondurile stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi cheltuielile de achiziţie şi de administrare, conform recentului act normativ.

„Tarifele de primă stabilite de asigurători pot conţine reduceri comerciale până la un nivel de maximum 10%, cu excepţia reducerilor acordate pensionarilor şi persoanelor cu deficienţe locomotorii, precum şi a celor stabilite prin sistemul bonus-malus”, se explică în Norma RCA nr. 23/2014.

Limitele de despăgubire şi tarifele de primă vor trebui notificate către ASF cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care pot fi practicate, împreună cu o declaraţie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, însuşită şi semnată de conducătorul executiv al societăţii, potrivit recentului act normativ.

„Calculul actuarial trebuie să conţină prima de risc, incluzând estimarea frecvenţei daunei şi daunei medii, pentru fiecare categorie de risc pentru care este calculat tariful de primă”, se adaugă în Norma RCA nr. 23/2014.

Excepţie de la această prevedere va face indexarea tarifelor de primă, care va fi notificată cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei în care vor fi practicate.

Important! Tarifele de primă vor putea fi modificate după minimum un an de la ultima notificare, cu excepţia indexărilor sau a majorărilor pe anumite categorii de riscuri, începând cu 1 ianuarie 2015.

Asigurătorii vor fi obligaţi de anul viitor să transmită în format electronic către ASF ipotezele folosite, metodele actuariale şi justificarea aplicării acestora pentru calculul tarifelor, împreună cu baza de date utilizată pentru aceste calcule. În plus, tarifarea asigurărilor RCA va trebui să conţină sistemul bonus-malus.

Nerespectarea de către asigurătorii RCA a acestei prevederi va putea fi sancţionată cu retragerea autorizaţiei de a practica asigurarea obligatorie RCA, potrivit recentului act normativ.

Prima RCA va fi aceeași indiferent de canalul de vânzare

Asigurătorii RCA vor asigura accesul potenţialilor clienţi la tarifele de primă practicate pe site-ul fiecărui asigurător RCA, la sediul social al acestuia şi la unităţile teritoriale şi vor oferi toate informaţiile în legătură cu criteriile luate în calcul la stabilirea primei de asigurare, conform actului normativ care se va aplica de la 1 ianuarie 2015.

„Asigurătorii RCA/Intermediarii în asigurări nu pot oferta, promova şi comercializa asigurări RCA la alte prime de asigurare decât cele rezultate din aplicarea tarifelor de primă notificate Autorităţii de Supraveghere Financiară, înscrise în poliţa de asigurare şi în documentul de plată al primei de asigurare”, se mai scrie în Norma RCA nr. 23/2014.

Important! Indiferent de canalul de distribuţie utilizat, asigurătorul RCA va avea obligaţia de a practica aceeaşi primă de asigurare, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat, începând cu 1 ianuarie 2015.

Va fi interzisă asigurătorilor RCA/intermediarilor în asigurări acordarea oricăror avantaje colaterale asiguraţilor la încheierea unei poliţe RCA, cu excepţia asigurărilor facultative care acoperă riscuri asociate riscurilor acoperite prin poliţa RCA, din ianuarie 2015, conform recentului act normativ.

„Aplicaţia utilizată în punctele de vânzare pentru calculul primei de asigurare trebuie să ia în considerare toate criteriile stabilite de asigurător în tariful de primă. Oferta trebuie să conţină criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv răspunsurile oferite de către potenţialul asigurat”, se specifică în Norma RCA nr. 23/2014.

Potrivit recentului act normativ, oferta asigurătorului va trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minimum 3 zile şi să conţină următoarele informaţii:

 • prima de asigurare totală rezultată din aplicarea tarifului de primă, ce va fi menţionată pe poliţa de asigurare;
 • comisionul plătit de asigurător intermediarului, în valoare absolută şi ca procent din prima de asigurare totală; în ofertă se va menţiona faptul că valoarea absolută a comisionului se determină prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totală şi că acesta este inclus în prima totală;
 • cheltuiala medie de achiziţie directă, care va fi menţionată pe poliţa de asigurare RCA ca procent, cu menţiunea că este inclusă în prima de asigurare totală;
 • data până la care oferta este valabilă.

Important! Pentru vânzarea asigurărilor RCA, asigurătorii şi intermediarii vor trebuie să prezinte, de la 1 ianuarie 2015, și în aplicaţiile lor de pe site informații privind tarifele de primă, să ofere toate informaţiile în legătură cu criteriile luate în calcul la stabilirea primei de asigurare și oferta asigurătorului.

„Asigurătorii RCA nu pot încheia poliţe de asigurare RCA a căror dată de intrare în valabilitate depăşeşte 30 de zile de la data emiterii acesteia”, se subliniază în Norma RCA nr. 23/2014.

Cum se calculează prima de asigurare

Prima de asigurare va fi calculată pentru un an de subscriere, potrivit tarifelor de primă anuale practicate de asigurător, aferente perioadei de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, din ianuarie 2015, conform recentului act normativ.

„Prima anuală de asigurare se calculează prin însumarea primelor lunare aferente fiecărei luni de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, prima lunară fiind calculată ca raport de 1/12 din tariful anual de primă practicat. Perioada mai mare sau egală cu 15 zile calendaristice se consideră lună întreagă”, se completează în Norma RCA nr. 23/2014.

Asigurătorii RCA vor avea obligaţia să analizeze, trimestrial,  nivelul cheltuielilor de achiziţie înregistrate şi să adopte măsurile prin care să asigure concordanţa politicilor de achiziţie cu obligaţiile asumate prin poliţele încheiate, potrivit recentului act normativ.

Important! Pentru a proteja asiguraţii sau păgubiţii, pe baza analizei indicatorilor raportaţi, ASF va putea limita comisionul de intermediere.

„Asigurătorii RCA au obligaţia să prevadă în orice contract de intermediere obligaţia intermediarului de a încasa prima de asigurare aferentă poliţelor RCA integral în contul asigurătorului sau, în cazul plăţilor în numerar, de a vira prima de asigurare încasată integral în contul asigurătorului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării”, se detaliază în Norma RCA nr. 23/2014.

Limita de despăgubire va fi de 5 mil E

Asigurătorii RCA vor avea obligaţia de a stabili, de la începutul anului viitor, limite de despăgubire, care NU vor putea fi mai mici decât cele stabilite de către ASF, conform recentului act normativ.

Limitele ASF-ului vor fi următoarele:

 • un milion de euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României (BNR), pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, pentru accidentele produse începând cu anul 2012;
 • 5 milioane de euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR, pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, pentru accidentele produse începând cu anul 2012.

Aceste limite vor fi revizuite din 5 în 5 ani, în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizaţi ai preţurilor de consum.

Important! Dacă în unul şi acelaşi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane şi valoarea totală a prejudiciilor depăşeşte limitele RCA-ului, despăgubirea va fi stabilită în funcţie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecărei persoane îndreptăţite la despăgubire pentru prejudiciile suferite în acelaşi accident.

Care vor fi riscurile acoperite

Asigurătorul RCA va avea obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă, se scrie în Norma RCA nr. 23/2014.

Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei RCA, vor fi acordate despăgubiri în formă bănească pentru:

 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
 • pagube materiale;
 • pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
 • cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită.

Potrivit recentului act normativ, asigurătorul RCA va acorda despăgubiri până la limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA pentru:

 •  prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a ataşului tractat de vehicul;
 • prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat, inclusiv în cazurile în care la data accidentului conducătorul vehiculului:
  • a condus vehiculul fără consimţământul explicit sau implicit al asiguratului,
  • NU este titularul unui permis care să îi dea dreptul să conducă vehiculul respectiv,
  • NU a respectat obligaţiile legale de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa vehiculului respectiv;
 • prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
 • prejudiciile produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului membrilor familiei asiguratului sau membrilor familiei conducătorului auto, cu excepţia despăgubirilor solicitate de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului;
 • prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic.

Aceste despăgubiri vor fi acordate indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul – pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării vehiculului asigurat, conform actului normativ care se va aplica de la 1 ianuarie 2015.

„În situaţia în care persoana păgubită a contribuit din culpă la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, cel chemat să răspundă va fi ţinut răspunzător numai pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilă – culpa comună. În astfel de situaţii întinderea răspunderii fiecărei persoane va fi cea constatată prin orice mijloc de probă. În situaţia în care nu se poate stabili întinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident, fiecare parte având dreptul la despăgubire în proporţia în care nu s-a făcut răspunzătoare de producerea accidentului”, se explică în Norma RCA nr. 23/2014.

Ce riscuri NU vor fi acoperite

Potrivit recentului act normativ, asigurătorul NU va acorda despăgubiri pentru:

 • cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:
  • într-un caz de forţă majoră,
  • din culpa exclusivă a persoanei păgubite,
  • din culpa exclusivă a unei terţe persoane, cu excepţia prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic;
 • prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri;
 • următoarele situaţii:
  • prejudiciile au fost produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea ori utilizat de aceeaşi persoană fizică sau juridică şi care este condus de un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică, 
  • bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor, 
  • bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
 • prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării obligatorii RCA sau asigurătorul RCA nu are răspundere;
 • partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de despăgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului;
 • amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului;
 • cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă;
 • sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea prejudiciului este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a încredinţat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
 • prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi persoanele păgubite a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
 • prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul cu care s-a produs accidentul, dacă asigurătorul poate dovedi că persoanele păgubite ştiau că vehiculul respectiv era furat;
 • prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalaţiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt folosite ca utilaje ori instalaţii de lucru;
 • prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale;
 • prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
 • prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă legătură cu respectivul atac ori război;
 • pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie.

Când începe răspunderea asigurătorului

Conform Normei RCA nr. 23/2014, răspunderea asigurătorului RCA va începe:

 • din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea poliţei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;
 • din ziua următoare celei în care s-a încheiat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabilă la momentul încheierii asigurării;
 • din momentul eliberării documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate.

Când va fi vândută o mașină, pentru care există o asigurare RCA valabilă, această poliță va rămâne în vigoare până la data dobândirii calităţii de titular al înmatriculării/înregistrării vehiculului de către noul proprietar, potrivit noului act normativ.

„În cazul în care noul proprietar deţine o asigurare obligatorie RCA pe numele său, aceasta va fi considerată valabilă, chiar dacă nu s-a efectuat procedura de înmatriculare/înregistrare pe numele său”, se mai scrie în Norma RCA nr. 23/2014.

Răspunderea asigurătorului RCA va înceta la ora 24 a ultimei zile de valabilitate înscrise în poliţa de asigurare RCA sau anterior acestei date, în momentul radierii din evidenţa circulaţiei ori la data la care asiguratul depune la asigurător documente doveditoare privind transmiterea dreptului de proprietate pentru vehiculul asigurat.

Pentru vehiculele radiate din circulaţie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate în perioada de asigurare, prima de asigurare aferentă perioadei dintre data începerii şi cea a încetării răspunderii asigurătorului RCAva fi calculată prin însumarea primelor lunare stabilite în tariful de prime al asigurătorului RCA, corespunzător numărului de luni întregi de asigurare cuprinse în perioada de valabilitate a asigurării. Orice fracţiune de lună va fi considerată lună întreagă.

În cazul vehiculelor radiate sau al celor pentru care a fost transmis dreptul de proprietate în perioada de asigurare, asigurătorul va fi obligat să restituie asiguratului, în termen de maximum 10 zile de la cererea scrisă a acestuia, însoţită de documentele doveditoare, diferenţa dintre prima de asigurare plătită şi cea calculată. Excepție de la această situație se va face, dacă NU s-au plătit sau NU se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.

„În cazul în care asigurătorul RCA este obligat la plata unor despăgubiri pentru evenimente acoperite prin poliţa de asigurare, asigurătorul este îndreptăţit să recupereze de la asigurat prima de asigurare restituită acestuia, la cerere. În cazul în care asiguratul nu respectă obligaţia de a înştiinţa asigurătorul RCA cu privire la modificarea informaţiilor cuprinse în poliţa de asigurare, referitoare la vehicul şi la proprietarul sau utilizatorul acestuia, asigurătorul RCA nu va fi obligat să returneze diferenţa de primă plătită”, se precizează în Norma RCA nr. 23/2014.

Care vor fi obligațiile asiguratului

Asiguratul este obligat să înştiinţeze, în cel mai scurt timp, asigurătorul RCA cu privire la producerea evenimentului şi să precizeze împrejurările cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul investigaţiilor referitoare la acest eveniment să procedeze în conformitate cu instrucţiunile primite de la asigurător, conform recentului act normativ.

În plus, asiguratul este obligat să înştiinţeze, în cel mai scurt timp, asigurătorul RCA, în scris, cu privire la faptul că:

 • partea prejudiciată a solicitat despăgubirea de la acesta;
 • procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legătură cu evenimentul produs şi să informeze asigurătorul RCA imediat cu privire la demersul acestor proceduri, precum şi la rezultatul acestora;
 • partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către o instanţă judecătorească sau către o altă autoritate, în situaţia în care asiguratul află despre acest lucru;
 • informaţiile înscrise în poliţa de asigurare RCA au suferit modificări intervenite în timpul valabilităţii asigurării.

De asemenea, în Norma RCA nr. 23/2014  se mai scrie că asiguratul este obligat, în cel mai scurt timp, să ofere părţii prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea pretenţiilor de despăgubire, în special:

 • numele, prenumele şi locul de rezidenţă ale persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei;
 • numele, prenumele şi locul de rezidenţă sau denumirea, sediul proprietarului ori utilizatorului vehiculului;
 • denumirea, sediul asigurătorului care a emis poliţa RCA;
 • seria şi numărul poliţei RCA;
 • numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului asigurat ori numărul de identificare al acestuia.

Persoana păgubită va avea dreptul să înainteze avizarea de daună către asigurătorul RCA, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea obligatorie RCA sau către Asociaţia „Fondul de protecţie a victimelor străzii”, în cazul producerii unui risc acoperit din acest fond ori către Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), în calitatea sa de birou gestionar, potrivit recentului act normativ.

În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA va fi obligat:

 • fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;
 • fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.

„Dacă în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii”, se detaliază în Norma RCA nr. 23/2014.

În cele trei luni, asigurătorul RCA va putea desfăşura investigaţii privind producerea accidentului, în condiţiile în care acesta nu va face obiectul unor cercetări efectuate de către autorităţile publice competente, aflate în curs de desfăşurare.

„Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească”, se precizează în Norma RCA nr. 23/2014.

Potrivit recentului act normativ, asigurătorul RCA va fi obligat să elibereze asiguratului/utilizatorului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de relaţii contractuale, sau absenţa acestor daune.

„Certificatul privind daunele înregistrate trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii: numele/ denumirea asiguratului, CNP/CUI, datele vehiculului, numărul poliţei de asigurare, perioada de valabilitate, clasa bonus-malus aferentă, data producerii evenimentului înregistrat, data plăţii despăgubirii”, se adaugă în Norma RCA nr. 23/2014.

Dacă asigurătorul RCA nu îşi va îndeplini obligaţiile în termenele de mai sus sau şi le va îndeplini defectuos, inclusiv dacă va diminua nejustificat despăgubirea, i se aplica o penalizare de 0,2%, calculată pentru fiecare zi de întârziere, la întreaga sumă de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată, care se plăteşte de asigurător, conform actului normativ care se va aplică de la 1 ianuarie 2015.

Ce va garanta RCA-ul

La încheierea RCA, asigurătorul va fi obligat să emită, de la începutul anului viitor, asiguratului poliţa RCA, împreună cu vinieta şi documentul internaţional de asigurare, conform recentului act normativ. În baza unui act adiţional, contractul de asigurare RCA va putea cuprinde clauze suplimentare, dacă acestea NU reduc sau NU restricţionează drepturile unei părţi prejudiciate ce decurg din RCA ori nu contravin prevederilor legale.

„Asigurătorii RCA au obligaţia să solicite toate informaţiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă, şi să verifice corectitudinea informaţiilor privind datele de identificare şi tehnice ale vehiculului, datele proprietarului/utilizatorului acestuia, precum şi dovada înregistrării fiscale a vehiculului pe numele noului proprietar, pentru vehiculele pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării în România”, se menționează în Norma RCA nr. 23/2014.

RCA-ul plătit de proprietarul sau de utilizatorul unui vehicul va garanta, pentru perioada de valabilitate înscrisă, despăgubirea prejudiciilor provocate prin accidente de vehicule produse în limitele teritoriale de acoperire, în vigoare la data accidentului, potrivit recentului act normativ.

În plus, în limitele teritoriale de acoperire a RCA vor fi acoperite prejudiciile în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia respectivă şi cel prevăzut în contractul de asigurare.

„În cazul prejudiciului produs unui cetăţean al unui stat membru prin utilizarea unui vehicul staţionat în mod obişnuit pe teritoriul României, în timpul deplasării sale între două state membre în care este valabil Tratatul privind instituirea Comunităţii Economice Europene, dacă nu există birou naţional responsabil pentru teritoriul traversat şi pe care s-a produs prejudiciul, se vor aplica prevederile prezentei norme sau ale legislaţiei statului în care îşi are sediul asigurătorul emitent al poliţei de asigurare RCA”, se subliniază în Norma RCA nr. 23/2014.

Ce documente vor trebui prezentate la controlul poliției

Conform recentului act normativ, la controalele efectuate de autorităţile abilitate, respectiv de poliție, dovada existenţei RCA va fi constituită cu următoarele documente:

 • poliţa de asigurare RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă, precum şi vinieta aplicată pe parbrizul vehiculului în loc vizibil din exterior pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România;
 • documentul internaţional de asigurare;
 • documentele internaţionale de asigurare de răspundere civilă a vehiculelor, eliberate de asigurători RCA din străinătate, cu valabilitate pe teritoriul României şi numai pentru perioada menţionată în acestea, sau poliţa de asigurare de frontieră pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în afara SEE şi a Confederaţiei Elveţiene.

Pentru vehiculele care vor staţiona în mod obişnuit într-un stat membru al Uniunii Europene, plăcuţele de înmatriculare vor atesta că biroul naţional din statul membru este garant al plăţii despăgubirii către persoana păgubită într-un accident de vehicul, potrivit actului normativ care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2015.

„În cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, proprietarii sau utilizatorii vehiculelor înmatriculate ori înregistrate, care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul României, au obligaţia să prezinte poliţa RCA valabilă sau, în afara teritoriului României, documentul internaţional de asigurare”, se precizează în Norma RCA nr. 23/2014.

Asigurătorii RCA vor fi obligaţi să confirme valabilitatea poliţelor RCA şi să comunice copii ale acestor poliţe la solicitarea instanţelor de judecată şi a altor autorităţi publice, a regiilor autonome, la solicitarea asigurătorilor care s-au subrogat în drepturile persoanei păgubite, precum şi la solicitarea altor persoane fizice şi juridice.

Anunțuri
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: