Skip to content

Produsele agricole vor fi vândute și cumpărate doar printr-o filă specială, din mai 2015. Ce obligații vor avea cumpărătorii și producătorii?

8 decembrie 2014

Legea nr 1452014_atestat de producator_produse agricoleModul în care sunt vândute și cumpărate produsele agricole se va schimba din mai 2015, de când vor fi aplicate toate prevederile unei legi care a intrat în vigoare de la începutul lunii noiembrie. 

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol a intrat în vigoare de la 3 noiembrie 2014, după ce a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.  din 794 din 31 octombrie 2014. Totuși, acest act normativ va aplicat în totalitate începând din 2 mai 2015.

Important! Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale nu se aplică activităţilor reglementate de legea care a intrat în vigoare la începutul lunii noiembrie.

Producătorii vor trebuie să aibă un atestat

Conform actului normativ din noiembrie, atestatul de producător va cuprinde următoarele informaţii şi date:

 • numele şi prenumele producătorului agricol;
 • denumirea produselor
 • suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază se află terenul/ ferma/ gospodăria.

Acest atestat este valabil un an de la data emiterii. În plus, el va fi vizat semestrial de către primarul (comunei, sau oraşului, sau municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti), care îl va ştampila şi îl va semna.

„Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, după verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător”, se subliniază în Legea nr. 145/2014.

Aceste verificări vor fi făcute atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren, la fermele/ gospodăriile agricole deţinute de solicitanţi.

Verificările vor fi făcute de către reprezentanţi împuterniciţi, prin dispoziţie a primarului localității şi de către reprezentaţii oricăreia dintre următoarele entităţi: structurile asociative profesionale/ patronale/ sindicale din agricultură, o entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condiţiile legii de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) sau de către consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

În cazul în care verificările sunt efectuate de către asociațiile profesionale/patronale/sindicale din agricultură, rezultatul acestora se consemnează printr-un aviz consultativ. Acest aviz este eliberat gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al acestora. În plus, prin acest aviz se propune primarului emiterea atestatului de producător sau respingerea solicitării.

Atestatul de producător va fi eliberat în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al asociațiilor profesionale/patronale/sindicale din agricultură.

Aceste asociații, patronate sau sindicate trebuie să fie constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, fiind înregistrate la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi având nominalizate cel puţin un reprezentant în acest scop.

Pentru a se înregistra, asociațiile profesionale/patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la care fac solicitarea următoarele documente:

 • certificatul de identificare fiscală;
 • hotărârea judecătorească definitivă de constituire;
 • statutul, care să prevadă exercitarea de atribuţii privind furnizarea de servicii de consultanţă, informarea şi certificarea calităţii de producător a fermierilor;
 • situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar anterior înregistrării la primărie, depuse/transmise la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MFP), cu excepţia structurilor asociative constituite în cursul anului în care se solicită înregistrarea la primărie;
 • documentul care atestă afilierea la o organizaţie/federaţie/confederaţie reprezentativă la nivel naţional.

Important! Primarii au obligația de a informa care sunt asociațiile profesionale/ patronale/ sindicale din agricultură. Ei trebuie să afişeze şi să actualizeze listele cu acestea la primării, precum şi să le publice pe paginile de internet ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale respective.

Preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti transmit la MADR lista centralizatoare a asociațiilor profesionale/patronale/sindicale din agricultură, înregistrate pentru verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător. Această listă este întocmită pe baza listelor comunicate de primari de comune, municipii, oraşe, sectoare. MADR asigură accesul la informaţia publică, prin afişarea, pe site-ul oficial, a acestor liste.

Pentru autorităţile administraţiei publice locale la care nu s-a înregistrat nicio asemenea asociație, verificările cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător le va îndeplini o entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în acest scop, de către MADR sau de către consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Cât costă atestatul de producător agricol

Sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea atestatului de producător agricol vor fi stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive.

Costurile de tipărire a atestatului de producător agricol vor fi suportate de către consiliile judeţene/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Sumele cheltuite de acestea se recuperează de către primari din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora.

În plus, formularul atestatului de producător are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi va fi tipărit de către Imprimeria Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Modelul şi conţinutul atestatului de producător eliberat de primari persoanelor fizice care desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol a fost aprobat prin Ordinul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) și al Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, care a intrat în vigoare de la 4 decembrie 2014, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 881.

Atestatele de producător trebuie completate cu:

 • numele şi prenumele titularului – se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice care solicită atestat de producător;
 • datele de identificare ale titularului – se completează cu datele privind adresa de domiciliu, seria şi numărul CI/BI, CNP;
 • produsele pentru care se solicită emiterea atestatului de producător – se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe sau toate produsele zootehnice, piscicole, sericicole,
 • suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele de animale deţinute de titular.

La nivelul fiecărei primării va fi înfiinţat, organizat şi gestionat „Registrul pentru evidenţa atestatelor de producător”, pe suport hârtie şi în format electronic. Acesta va cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale titularului atestatului de producător, suprafaţa de teren agricol utilizată şi/sau efectivele de animale deţinute.

Atestatul de producător îşi încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

 • la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;
 • în caz de deces al titularului;
 • la solicitarea titularului.

Eliberarea atestatului de producător cu încălcarea Legii nr. 145/2014 anulează acest document.

În situaţia pierderii/distrugerii/furtului atestatului de producător, titularul acestuia este obligat să anunţe, în termen de 24 de ore, unitatea de poliţie cea mai apropiată, precum şi autoritatea emitentă. Aceasta din urmă poate emite, la cerere, un duplicat cu aceeaşi valabilitate cu a atestatului iniţial, operând menţiunea corespunzătoare în Registrul pentru evidenţa atestatelor de producător.

Certificatele de producător agricol emise în temeiul Hotărârii Guvernului (HG) nr. 661/2001 pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii nr. 145/2014, respectiv până la 2 mai 2015.

Produsele agricole vor putea fi vândute doar printr-o filă din carnetul de comercializare

Comerţul cu ridicata sau comerţul cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Legea nr. 145/2014 interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare. Astfel, produsele cumpărate de la țărani nu vor mai putea fi revândute.

Formularul carnetului de comercializare a produselor agricole are regim special, fiind prevăzut cu elemente de siguranţă. În plus, acesta va fi tipărit de către Imprimeria Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care le distribuie primarilor, la solicitarea acestora.

Sumele pentru obținerea carnetului de comercializare a produselor agricole vor fi stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive.

„Costurile generate de tipărire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suportă din bugetele locale ale judeţelor sau, după caz, din bugetul local al municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive”, se precizează în Legea nr. 145/2014.

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării.

Termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării.

„Autorităţile administraţiei publice locale ţin evidenţa carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol printr-un registru special deschis în acest sens şi condus, de regulă, de persoanele cărora le revine sarcina completării şi ţinerii la zi a registrului agricol”, se menționează în actul normativ care a intrat în vigoare la începutul lunii noiembrie.

Carnetul de comercializare a produselor agricole se utilizează exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum şi pentru produse apicole, potrivit Legii nr. 145/2014.

Prima filă din acest carnet este semnată de primar şi nu va putea fi nedetaşată de carnet. Această filă va conţine următoarele informații:

 • datele privind identitatea producătorului agricol ca titular şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I,
 • informaţiile privind suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de art. 72 alin. (2) din Codul fiscal,
 • producţiile estimate a fi destinate comercializării.

Filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol vor fi utilizate astfel:

 • primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
 • al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
 • al treilea exemplar se păstrează la carnet.

Această utilizare va fi aplicată pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice cantitate şi structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante.

Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

Important! Modelul și conținutul carnetului de comercializare a produselor agricole nu a fost încă emis. În aceste condiții, Legea nr. 145/2014 nu poate fi încă aplicată.

Refuzul de a elibera atestatul de producător şi/sau carnetul de comercializare a produselor agricole va fi motivat în scris şi va putea fi atacat la instanţa de contencios administrativ.

După 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, respectiv din 2 mai 2015, va fi interzisă utilizarea următoarelor documente la cumpărarea produselor agricole de la producătorii agricoli persoane fizice:

 • borderoul de achiziţie (de la producători individuali) (cod 14-4-13/b), prevăzut la nr. IV, nr. crt. 39 – Mijloace băneşti şi deconturi – din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 şi 870 bis din 23 decembrie 2008;
 • borderoul de achiziţie prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006.

De unde vor putea fi cumpărate produsele agricole

Conform actului normativ care a intrat în vigoare la 3 noiembrie, în cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinătoare ale unui atestat de producător şi ale unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie.

Aceste spaţii de vânzare distincte trebuie să reprezinte minimum 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente. În plus, aceste spații trebuie să respecte cerinţele legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

„Comercializarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate, a atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol”, se adaugă în Legea nr. 145/2014.

Producătorii agricoli, cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care comercializează produsele agricole proprii în spaţiile publice din România, sunt exceptaţi de la această obligație. Ei îşi desfăşoară activitatea în baza documentaţiei legale din statul de origine.

Important! Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare.

Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, producătorii agricoli au obligaţia să înscrie, la sfârşitul fiecărei zile, în fila din carnetul de comercializare, produsele agricole şi cantităţile totale vândute în ziua respectivă.

Cum vor fi transportate produsele achiziționate de la producătorii agricoli

Cât timp transportă produsele achiziţionate pe baza carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie să deţină fila din carnet care justifică provenienţa mărfii, cu excepţia achiziţiei acestor produse din pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante.

În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, aceştia completează o filă din carnetul de comercializare a produselor agricole, corespunzător cantităţilor transportate de producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate.

Această filă constituie documentul justificativ pe timpul transportului, al desfacerii mărfii, precum şi al eventualelor retururi ale produselor necomercializate. Totuși, această obligație nu se aplică transportului produselor agricole proprii de la locul de producţie/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. În acest caz, producătorii agricoli trebuie să deţină documentul de identitate şi atestatul de producător.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), trimestrial, informaţii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum şi datele cuprinse în acestea.

Care vor fi contravențiile

În cazul în care carnetul de comercializare a produselor agricole este utilizat necorespunzător, fapta este sancționată cu o amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice.

Dacă un cumpător transportă produsele achiziţionate de la producători agricoli, fără fila din carnet care justifică provenienţa mărfii, el poate fi amendat cu:

 • 200 – 1.000 de lei, persoanele fizice,
 • 6.000 – 10.000 de lei şi confiscarea cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, persoanele juridice.

În cazul în care producătorii agricoli persoane fizice transportă produsele agricole de la locul de deţinere la locul de comercializare, fără să completeze o filă în carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor transportate de producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate, el va fi amendat cu sume de la 3.000 de lei până la 4.000 de lei.

Dacă spaţiile de vânzare organizate în structurile de vânzare cu amănuntul din zonele publice nu reprezintă minimum 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente și nu respectă cerinţele legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, administratorii acestora pot primi amenzi de la 12.000 de lei până la 37.500 de lei.

Pentru neafişarea etichetei de produs, care conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare, amenzile variază de la 100 de lei până la 300 de lei.

Sunt amendate cu sume între 15.000 de lei și 22.500 de lei activităţile de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse în ferma proprie.

Primarul localității poate fi amendat cu 15.000 – 22.500 de lei, dacă eliberează atestatul de producător şi/sau carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea Legii nr. 145/2014.

Producătorii care vând alte produse agricole decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de comercializare, riscă amenzi de la 7.500 de lei la 15.000 de lei.

Sumele provenite din toate aceste amenzi vor deveni venit integral la bugetele locale.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor o realizează persoanele împuternicite de către MADR, ANAF şi de agenţii şi ofiţerii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către poliţia locală şi de către persoanele împuternicite de primar.

Ce acte normative a abrogat noua lege

La data intrării în vigoare a Legii nr. 145/2014 au fost abrogate următoarele acte normative:

 • HG nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001;
 • art. 3 alin. (3) din OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006;
 • Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009.
Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: