Skip to content

De la 1 octombrie, 80.000 de pensionari au fost scutiți de datorii. Cum vor primi bani? (Update 2)

10 decembrie 2014

amnistia fiscala_scutirea de la plata pensiilor suplimentare_pensionariAproape 80.000 de pensionari vor fi scutiți de plata unor datorii sau le vor fi restituite unele datorii recuperate, procedură numită în termeni contabili și fiscali amnistie fiscală, conform unei legi care a intrat în vigoare de la 1 octombrie. Totuși, ei vor primi scutirea sau restituirea de-abia în următoarea perioadă, deoarece normele de aplicare au apărut la începutul lunii decembrie.  

Pensionarii care au primit pensii mai mari decât li s-ar fi cuvenit vor fi scutiți de la plata sumelor suplimentare, potrivit Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, care a intrat în vigoare la data de 1 octombrie, dar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 700 din 24 septembrie.

Aplicarea acestui act normativ se va face prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) și Ministerului Finanţelor Publice (MFP) nr. 2073/ 1623/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor, care a intrat în vigoare de la 3 decembrie, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 878.

Ce datorii NU vor plăti pensionarii

Prin derogare de la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, nu se recuperează datoriile constituite, sau care urmează a fi constituite, în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la 1 octombrie, conform Legii nr. 125/2014.

Aceste datorii reprezintă sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor. În plus, în cazul acestor pensii, nu vor fi recuperate nici contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) sau impozitul.

De asemenea, pensiile, indemnizaţiile sociale pentru pensionari şi indemnizaţiile pentru însoţitor provenite din datorii şi recuperate de la pensionari între 1 ianuarie 2011 şi 1 octombrie 2014 vor fi restituite eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale.

Pensionarii vor fi scutiți de datorii indiferent de categoria din care fac parte

Scutirea de la plată a datoriilor şi restituirea sumelor menționate se aplică indiferent de categoria de pensie de care beneficiază sau a beneficiat persoana respectivă, la momentul constatării existenţei debitelor, potrivit Legii nr. 125/2014.

Această scutire de la plată va fi aplicată pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, respectiv cei ale căror drepturi de pensie sunt cuvenite, aflate în plată, sau suspendate de la plată la data de 1 octombrie 2014 inclusiv, conform actului normativ care a intrat în vigoare de la 3 decembrie.

„Prevederile legii nu se aplică persoanelor care, la data de 1 octombrie 2014, se aflau în evidenţa sistemului public de pensii, însă ulterior acestei date s-a constatat, în mod retroactiv, că la data de 1 octombrie 2014 nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea acestora, fiind scoase din această evidenţă din cauza încetării calităţii de pensionar”, se subliniază în Ordinul Ministerului Muncii și MFP nr. 2073/1623/2014.

Potrivit Ordinului Finanțelor, beneficiază de scutirea de plata două categorii de pensionari:

 • pensionarii sistemului public de pensii;
 • pensionarii beneficiari de pensii de serviciu.

Aproximativ 80.000 de pensionari sunt scutiți de plata datoriilor

Într-o declarație făcută pe 8 septembrie și citată de Mediafax, Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), a menționat că în situația de a fi scutiți de la plata datoriilor se găsesc 30.000 de pensionari, cu un cuantum de 65 de milioane de lei, iar în cea de a le fi restituiți bani sunt 50.000 de pensionari, cu o sumă de 350 de milioane de lei.

Conform Institutului Național de Statistică (INS), în primul trimestru din acest an, numărul mediu de pensionari a fost de 5,357 de milioane de persoane, în scădere cu 56.000 de persoane faţă de acelaşi trimestru al anului trecut şi cu 18.000 de persoane faţă de trimestrul I 2014.

Pensia medie lunară a crescut în aprilie – iunie 2014 cu 4,8% faţă de acelaşi trimestru al anului 2013 şi cu 0,2% faţă de trimestrul precedent, fiind de 846 de lei, potrivit INS.

„Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 87,4% în totalul celor de asigurări sociale. Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 845 de lei în trimestrul II 2014, cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 350 de lei (677 de lei în judeţul Giurgiu faţă de 1068 lei în Municipiul Bucureşti)”, se scrie într-un comunicat de presă al INS.

Pe categorii în cadrul asigurărilor sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent, 73%, iar în cea anticipată şi anticipată parţial au fost de 2,2%. Pe lângă aceste două categorii, mai sunt alte două, pensiile de invaliditate și de urmaș, care adună aproape 25% de pensionari.

Sunt scutite de plată sumele datorate până la 1 octombrie 2014

Conform Ordinului Ministerului Muncii și MFP nr. 2073/1623/2014, sunt scutite de la plată sumele rămase de recuperat, înscrise în evidenţa debitorilor la data de 1 octombrie 2014, din datoriile constituite anterior acestei date. De asemenea, sunt scutite de la plată datoriile constatate ulterior datei intrării în vigoare a legii în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la această dată, corespunzătoare perioadei anterioare datei de 1 octombrie 2014.

Mai exact, fac obiectul scutirii de la plată sumele reprezentând:

 • pensii stabilite conform legislaţiei sistemului public de pensii, pensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi pensii de serviciu;
 • indemnizaţia socială pentru pensionari prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
 • indemnizaţia pentru însoţitor, prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii, în cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.

Debitele aflate în evidenţă la data de 1 octombrie 2014, care fac obiectul legii, se scutesc de la plată în baza deciziei emise de casa de pensii competentă, întocmită potrivit modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), potrivit Ordinului Ministerului Muncii care se aplică de la 3 decembrie.

Deciziile se emit în 3 exemplare, din care unul se comunică pensionarului. În temeiul acestor decizii debitele se scad din evidenţa contabilă.

„În situaţiile în care, ulterior intrării în vigoare a legii, respectiv după data de 1 octombrie 2014, se constată debite reprezentând sume plătite necuvenit în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii la data intrării în vigoare a legii, se procedează la revizuirea pensiilor, iar pe deciziile de modificare a drepturilor se va înscrie menţiunea <<Suma de . . . . . . . . . . lei, încasată necuvenit în perioada . . . . . . . . . . 1 octombrie 2014, se scuteşte de la plată în temeiul Legii nr. 125/2014>>”, se subliniază în Ordinul Ministerului Muncii și MFP nr. 2073/1623/2014.

Important! Pentru sumele plătite necuvenit corespunzătoare perioadei de după data de 1 octombrie 2014 se emite decizie de recuperare a acestor sume, conform actului normativ care se aplică de la începutul lunii decembrie.

Cum vor fi restituite datoriile recuperate până la data de 1 octombrie 2014

Restituirea sumelor datorate se realizează pe baza cererilor depuse de către pensionari la casele judeţene de pensii, Casa de pensii a 2 municipiului Bucureşti, respectiv casele de pensii sectoriale.

Important! Doar pensionarii care depun cererile de restituire vor primi înapoi pensiile, indemnizaţiile sociale pentru pensionari şi indemnizaţiile pentru însoţitor provenite din debite şi recuperate de la ei între 1 ianuarie 2011 şi 1 octombrie 2014.

Restituirea datoriilor recuperate de la pensionari, în perioada 1 ianuarie 2011-1 octombrie 2014, se face numai către titularul dreptului de pensie, al indemnizaţiei sociale pentru pensionari sau al indemnizaţiei pentru însoţitor, aflat în evidenţa sistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, la cererea acestuia, potrivit normelor de aplicare ale Legii nr. 145/2014.

Mai exact, vor fi restituite sumele recuperate din datoriile reprezentând:

 • pensii stabilite conform legislaţiei sistemului public de pensii, pensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010, precum şi pensii de serviciu;
 • indemnizaţia socială pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009, aprobată prin Legea nr. 196/2009;
 • indemnizaţia pentru însoţitor, prevăzută de legislaţia privind sistemul public de pensii, în cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.

Aceste sume sunt cele provenite din debite constituite anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2011 şi recuperate, total sau parţial, după caz, în perioada 1 ianuarie 2011-1 octombrie 2014. Aceste sume se evidenţiază prin contul de creditori.

„Nu fac obiectul restituirii sumele reprezentând debite instituite pensionarilor sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu data de 2 octombrie 2014”, se precizează în Ordinul Ministerului Muncii și MFP nr. 2073/1623/2014.

Sumele restituite pensionarilor nu vor fi actualizate cu indicele de inflaţie şi nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, conform legii care a intrat în vigoare de la 1 octombrie.

Restituirea sumelor care fac obiectul legii se efectuează în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2019, în cinci tranşe anuale egale.

Restituirea se face la cererea titularului dreptului de pensie, al indemnizaţiei sociale pentru pensionari sau al indemnizaţiei pentru însoţitor, depusă la casa de pensii competentă, în a cărei evidenţă se află titularul dreptului, respectiv a tutorelui, curatorului, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, a mandatarului.

„După înregistrarea cererii, casa de pensii procedează la verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru restituirea sumelor recuperate şi calculează suma totală de restituit, precum şi cuantumul celor cinci tranşe anuale, corespunzătoare perioadei anilor 2015 – 2019. În situaţia în care suma totală de restituit nu se divide în mod egal la cinci, fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarilor, urmând ca în ultima tranşă să se facă regularizarea”, se adaugă în Normele de aplicare ale Legii nr. 145/2014.

Restituirea primei tranşe către solicitant se efectuează în maximum 3 luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii.

În situaţia cererilor depuse la casele de pensii în cursul anului 2014, dar nu mai devreme de 1 octombrie, eşalonarea la plată este cea corespunzătoare cererilor înregistrate în luna ianuarie 2015.

Tranşele următoare de restituire se fac anual, în luna octombrie a fiecărui an. În funcţie de data depunerii cererii, casa de pensii poate achita mai multe tranşe cumulate, maximum cinci.

„Suma de restituit se achită odată cu drepturile de care beneficiază solicitantul, prin aceleaşi mijloace de plată. Pe talonul de plată a drepturilor se va înscrie distinct suma restituită ce face obiectul legii”, se mai scrie în Ordinul Ministerului Muncii și MFP nr. 2073/1623/2014.

Important! În situaţia persoanelor care, la data efectuării tranşei de plată, nu mai sunt în evidenţa sistemului public de pensii, suma de restituit se achită prin mandat poştal.

Ce sume NU le vor fi restituite sau NU vor fi scutite de plată  

Datoriile din culpa debitorului nu fac obiectul scutirii de la plată şi a restituirii, potrivit Legii nr. 125/2014. Debitorul se află în culpă în următoarele situații:

 • folosește documente eliberate cu nerespectarea legii;
 • declară date neconforme realităţii, care au avut drept urmare stabilirea eronată a pensiei;
 • pentru nerespectarea obligaţiilor care îi revin, potrivit legii pensionarilor, inclusiv cele referitoare la cumulul pensiei cu venituri salariale, asimilate salariilor sau cu venituri din activităţi independente.

Conform actului normativ care a intrat în vigoare de la 3 decembrie, NU vor fi restituite datoriile care au următoarele cauze:

 • depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor documente eliberate cu nerespectarea reglementărilor legale în vigoare, ulterior infirmate de către angajator sau de către deţinătorul de drept al arhivei angajatorului;
 • depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor carnete de muncă sau adeverinţe în care sunt înscrise date neconforme realităţii, respectiv: date personale, stagiu de cotizare, venituri asigurate, care au suferit modificări necertificate conform prevederilor legale în vigoare şi care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realităţii;
 • depunerea, în vederea stabilirii drepturilor, a unor acte de identitate sau a unor documente de stare civilă care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realităţii;
 • depunerea, la dosarul de pensionare, a unor decizii medicale asupra capacităţii de muncă, care s-au dovedit ulterior că au fost neconforme realităţii sau au fost obţinute fără ca titularii să fi urmat procedura de încadrare în grad de invaliditate sau de revizuire medicală prevăzută de lege;
 • depunerea, la dosarul de pensionare, a unor certificate de persoană cu handicap care s-au dovedit ulterior că au fost neconforme realităţii sau au fost obţinute în lipsa derulării procedurilor prevăzute de lege;
 • declararea nesinceră sau nedeclararea unor situaţii pentru care legea prevede declaraţia pe propria răspundere ca act necesar pentru acordarea dreptului respectiv;
 • necomunicarea de către beneficiar sau de către reprezentantul legal către casa de pensii competentă a modificărilor intervenite în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilit şi s-a plătit dreptul respectiv;
 • încasarea, de către aceeaşi persoană, cu încălcarea prevederilor legale, a două prestaţii de asigurări sociale incompatibile între ele, obţinute ca urmare a depunerii a două solicitări sau a nedeclarării tuturor drepturilor de care beneficiază;
 • cumularea pensiei cu venituri de natură salarială, în cazurile interzise de reglementările legale în vigoare;
 • utilizarea, la calculul drepturilor de pensie, a unor documente în cazul cărora s-a constatat nulitatea;
 • orice alte cauze care au condus la plata unor sume necuvenite din culpa pensionarului.

„În situaţia în care se constată plata unor sume necuvenite ca urmare a mai multor cauze, dintre care unele sunt din culpa debitorului, prin decizie a casei de pensii competente, se va stabili cuantumul corect şi legal al pensiei, valoarea debitului care urmează a fi recuperat şi sumele scutite de la plată din totalul debitului stabilit”, se detaliază în Ordinul Ministerului Muncii și MFP nr. 2073/1623/2014.

Ce acte normative a modificat noua lege

La 1 octombrie, la data intrării în vigoare a noii legi, au fost abrogate următoarele prevederi:

 • Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 22 iulie 2014;
 • articolul 2 din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013;
 • articolul XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (CPC), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013;
 • articolul IX din OUG nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind CPC, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2013.

Notă: Știrea inițială a fost publicată pe 11 septembrie, după ce legea a fost adoptată de Camera Deputaților, care a fost for decizional, și trimisă spre promulgare Președintelului României, care a semnat decretul pe 23 septembrie. Decretul nr. 592/2014 pentru promulgarea Legii privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii a intrat în vigoare la 24 septembrie 2014, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 700. Astfel, știrea a fost actualizată pe 25 septembrie, după ce legea a apărut în Monitorul Oficial.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: