Skip to content

Cum își pot face moașele și asistenții medicali PFA-uri și cabinete individuale

30 decembrie 2014

asistent medical_bani_plata_moasaProfesia de asistent medical și de moaşă pot fi exercitate în regim independent, din a doua parte a lunii decembrie. Pentru a practica aceaste activități, cei interesați trebuie să îndeplinească mai multe condiții. 

Profesia de asistent medical, simplu și generalist, și cea de moaşă pot fi practicate în regim independent, începând din 19 decembrie, când a intrat în vigoare Ordinul nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent. Acest act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 928 din 19 decembrie.

Exercitarea în regim independent a acestor  activităţi se face cu respectarea normelor care reglementează aceste profesii.

În plus, cei interesați trebuie să respecte şi următoarele principii fundamentale:

 • principul competenţei profesionale – conform căruia furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale se face pe baza şi în limita competenţelor profesionale dobândite, după caz, de asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical prestator;
 • principiul răspunderii personale – conform căruia asistentul medical generalist, moaşa, asistentul medical poartă întreaga răspundere a actului/serviciului de îngrijiri medicale efectuat de acesta;
 • principiul respectării drepturilor pacienţilor;
 • principiul confidenţialităţii asupra actului de îngrijiri medicale efectuat;
 • principiul apărării demnităţii şi a prestigiului profesiei de asistent medical generalist, profesiei de moaşă sau profesiei de asistent medical, după caz.

Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical pot furniza servicii de îngrijiri medicale delegate, pe baza prescripţiilor medicului, precum şi servicii de îngrijiri medicale autonome în limita competenţelor profesionale dobândite de prestator. Pentru a furniza serviciile de îngrijiri medicale, trebuie să se respecte protocoalele sau procedurile de practică a celor trei activităţi, proceduri aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

În plus, prin Ordinul nr. 1454/2014 se pot înființa cabinete pentru următoarele activități:

 • asistent medical generalist,
 • moaşă,
 • asistent medical specialitatea Igienă şi sănătate publică,
 • asistent medical specialitatea Laborator,
 • asistent medical specialitatea Balneofizioterapie,
 • asistent medical de radiologie,
 • asistent medical specialitatea Nutriţie şi dietetică.

În ce fel își pot exercita profesia moașele și asistenții

Formele de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a profesiei de asistent medical sunt:

 • persoană fizică independentă;
 • titular de cabinet individual de practică independentă, după caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical;
 • cabinete asociate de practică independentă, după caz, a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, ca urmare a asocierii titularilor de cabinete individuale de practică independentă.

Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical pot dobândi calitatea de persoană fizică independentă, în baza certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) avizat la zi şi a înregistrării la administraţia financiară în a cărei rază teritorială domiciliază. În această calitate, ei pot încheia contracte cu unităţi sanitare autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale potrivit calificării profesionale dobândite.

În cabinetul de practică independentă a celor două profesii se vor desfăşura doar activităţile de îngrijiri medicale pentru care cabinetul a fost autorizat şi înregistrat în registrul unic al cabinetelor de practică independentă.

Cu toate acestea, titularul acestui cabinet poate să îi modifice obiectul de activitate în funcţie de specializările şi competenţele profesionale dobândite de acesta.

„Cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se constituie din două sau mai multe cabinete individuale de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, în scopul asigurării în comun a accesului permanent al pacienţilor la servicii de îngrijiri medicale”, se subliniază în Ordinul nr. 1454/2014.

Condiţiile asocierii sunt convenite între părţi prin contract de asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile şi a normelor metodologice introduse prin Ordinul nr. 1454/2014.

Acest contract de asociere va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • părţile contractului şi denumirea asocierii;
 • scopul şi obiectul asocierii;
 • sediul profesional al asocierii;
 • coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator;
 • durata contractului;
 • modalităţile de încetare a contractului.

Cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit astfel prin contractul de asociere. Acest patrimoniu este destinat în exclusivitate realizării obiectului de activitate al cabinetelor.

Contractele de asociere a cabinetelor de practică independentă se înregistrează la administraţia financiară pe teritoriul căreia se înfiinţează. După înregistrare, coordonatorul asocierii are obligaţia să depună câte un exemplar al contractului la direcţia de sănătate publică şi la filiala OAMGMAMR, pe teritoriul căreia se înfiinţează şi funcţionează asocierea.

Cabinetele individuale de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical şi cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariaţi, personal medical autorizat, precum şi personal auxiliar şi de altă specialitate.

Cabinetul independent se înființează la cererea titularului

Cabinetul de practică independentă se înfiinţează la cererea asistentului medical generalist, a moaşei sau a asistentului medical titular. Actul de înfiinţare a acestui cabinet îl constituie certificatul de înregistrare a cabinetului.

Acest cabinet se înregistrează la direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în registrul judeţean al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, comunică imediat la OAMGMAMR datele înscrise în Registrul judeţean al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, pentru a fi înregistrate şi în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, într-o secţiune specială.

Certificatul de înregistrare a cabinetului se eliberează de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia acesta funcţionează, în baza următoarelor documente:

 • cerere de înfiinţare în care titularul va preciza serviciile de îngrijiri medicale care vor fi furnizate de cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, după caz;
 • certificatul titularului de membru al OAMGMAMR avizat la zi, în copie legalizată;
 • dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, declarat ca şi sediu al activităţii, în copie legalizată;
 • dovada dotării minime necesare funcţionării cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, după caz, eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea, în copie legalizată;
 • autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie legalizată;
 • avizul filialei OAMGMAMR, pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea.

Pe baza acestor documente, în cazul modificării structurii sau activităţii cabinetului de practică independentă, direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului Bucureşti vor elibera o anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul judeţean al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.

Important! Aceste documente vor trebuie să le depună și firmele care desfăşoară servicii de îngrijiri medicale în cabinete de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, înfiinţate în temeiul altor acte normative. Aceste cabinete au obligaţia să se înregistreze în registrul judeţean al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru servicii de îngrijiri medicale.

Pentru a obține avizul de la Ordinul Asistenților, titularul cabinetului are nevoie de spațiu

Avizul OAMGMAMR se eliberează de către filiala pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea, conform procedurii stabilite prin hotărâre a Consiliului naţional al aceluiași Ordin. Acest aviz se eliberează în baza următoarelor documente:

 • cerere prin care titularul solicită avizul specificând serviciile de îngrijiri medicale care vor fi furnizate, după caz, de către cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical;
 • certificatul titularului de membru al OAMGMAMR avizat la zi în copie legalizată, şi după caz, certificatele de membru avizate la zi ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor sau asistenţilor medicali salariaţi, în copii legalizate;
 • dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, declarat ca sediu profesional al activităţii, în copie legalizată;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare a cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical;
 • raportul întocmit de către reprezentanţii filialei OAMGMAMR pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea cu privire la dotările minime corespunzătoare furnizării serviciilor de îngrijiri medicale menţionate în cererea de avizare, în copie legalizată;
 • programul de lucru al cabinetului de practică independentă asumat prin semnătura şi ştampila reprezentantului legal;
 • documente care atestă experienţa profesională dobândită a titularului cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical;
 • dovada achitării taxei de avizare, stabilită prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR;
 • asigurare pentru răspundere civilă profesională suplimentară, după caz, la valoarea riscului asigurat stabilită de OAMGMAMR.

În caz de modificare a structurii sau activităţii cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR emite un nou aviz, în baza următoarelor documente:

 • cererea titularului legal al cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, în care se specifică serviciile de îngrijiri medicale pentru care se solicită noul aviz;
 • copia legalizată a certificatului titularului de membru al OAMGMAMR, avizat la zi;
 • dovada participării la cursuri de perfecţionare a titularului şi a personalului angajat, în domeniul serviciilor de îngrijiri medicale pentru care se solicită noul aviz, cursuri stabilite prin hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR;
 • raportul de evaluare a activităţii anului anterior solicitării noului aviz, întocmit de către reprezentanţii filialei OAMGMAMR pe teritoriul căreia funcţionează cabinetul, în baza procedurii stabilite prin hotarâre a Consiliului naţional al Ordinului.

Denumirea unui cabinet va cuprinde numele și prenumele titularului

Denumirea cabinetelor de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi va cuprinde obligatoriu:

 • numele şi prenumele titularului;
 • sintagma „cabinet de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist” sau „cabinet de practică independentă a profesiei de moaşă” sau „cabinet de practică independentă a profesiei de asistent medical, specialitatea (se va menţiona specialitatea)”.

Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să semneze şi să aplice parafa pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate.

Parafa profesională va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

 • numele şi prenumele, după caz, ale asistentului medical generalist, ale moaşei sau ale asistentului medical care exercită profesia în regim independent;
 • titlul profesional, specialitatea şi gradul profesional;
 • codul (numărul înscrierii în Registrul unic al asistenţilor medicali generalişti al moaşelor sau al asistenţilor medicali).

Activitatea specifică care se desfăşoară în cabinetul de îngrijiri medicale independent se raportează instituţiilor abilitate în acest sens de lege.

Cabinetul unei moașe poate obține venituri din donații și sponsorizări

Cabinetul de practică independentă poate realiza venituri din:

 • contracte încheiate cu asigurătorii de sănătate pentru asigurări obligatorii şi facultative;
 • contracte încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale;
 • contracte încheiate cu terţi;
 • plata directă de la pacienţi, pentru serviciile necontractate cu terţi plătitori;
 • donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii;
 • alte surse, conform legii.

Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical îşi poate schimba forma de exercitare a profesiei, în condiţiile legii.

Modificarea obiectului de activitate al cabinetului sau al cabinetelor asociate de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se face cu autorizarea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza avizului eliberat de filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială funcţionează.

Exercitarea în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se face:

 • la domiciliul pacienţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la sediul cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical sau al punctului ori punctelor de lucru;
 • în unitatea sanitară autorizată în condiţiile legii cu care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical care exercită profesia în regim independent în una din formele prevăzute de prezentele norme metodologice a încheiat relaţii contractuale în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale.

Cabinetele de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical pot înfiinţa puncte secundare de lucru în localitatea în care funcţionează sau în alte localităţi.

Ministerul Sănătăţii (MS) prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi OAMGMAMR vor putea controla dacă asistenții și moașele își exercită corect profesia.

În plus, controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale se exercită de către MS şi de OAMGMAMR, precum şi, după caz, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.

Pentru a-și face un cabinet individual, moașele și asitenții medicali trebuie să consulte și următoarele documente:

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: