Skip to content

MFP: Pentru schema de finanțare a 10 locuri de muncă, cererile vor fi depuse în februarie

13 ianuarie 2015

HG nr 3322014_cheltuieli salariale_finantare_schema de ajutor de statSchema prin care firmele își pot finanța cheltuielile salariale cu zece angajați va fi deschisă în februarie, potrivit Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

MFP a anunţat deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza Hotărârii Guvernului (HG) nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, care a fost modificată prin HG nr. 784/2014. Această sesiune se va desfăşura în perioada 2 – 27 februarie, cu posibilitatea prelungirii.

Bugetul total alocat acestei sesiuni este de 450 de milioane de lei.

În prima sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza acestei scheme de ajutor de stat, derulată în perioada 22 septembrie 2014 – 28 noiembrie 2014, s-au înregistrat un număr de 49 de cereri în valoare de 207,9 milioane de lei, din care 30 de firme, ce vor crea 3.724 de noi locuri de muncă și au fost selectate pentru etapa a doua de evaluare.

Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a MFP, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, doar prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

Pentru evaluare, firmele trebuie să trimite la Registratura generală a Finanțelor, aceste documente:

 • cererea de acord pentru finanțare;
 • declarația privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM);
 • certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare (CUI), asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii și data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia;
 • situațiile financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie, după caz;
 • planul de creare a locurilor de muncă, transmis și în format electronic;
 • certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;
 • certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;
 • împuternicirea semnată și ștampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;
 • actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
 • opisul cu documentele transmise.

Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Finanțelor.

Care firme pot solicita finanțări

Pentru a putea solicita finanțare, firmele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • realizează o investiţie iniţială în România în unul din domeniile de activitate eligibile;
 • nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 • nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
 • nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
 • nu au închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale;
 • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egală cu 1% în ultimul exercițiu financiar încheiat;
 • au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat.

De asemenea, nu vor primi finanțare firmele în dificultate, care se află în cel puțin una din situațiile următoare:

 • În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
 • În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
 • Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
 • Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
 • În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
  • raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și
  • capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) se situează sub valoarea 1.

Pe lângă aceste condiții, firmele noi trebuie să le mai îndeplinească și pe următoarele:

 • au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 30.000 lei;
 • nu aparțin unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă firmă, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

În plus, firmele nu trebuie să-și desfășoare activitatea în următoarele sectoare:

 • agricultură;
 • industria extractivă;
 • industria prelucrătoare;
 • infrastructura conexă a sectorului transporturilor;
 • sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat;
 • construcții speciale;
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și a motocicletelor;
 • transport și depozitare;
 • hoteluri și restaurante;
 • informații și comunicații;
 • intermedieri financiare și asigurări;
 • tranzacții imobiliare;
 • activității de servicii de administrare și de servicii suport;
 • administrație publică și apărare;
 • activități de spectacole, culturale și recreative;
 • activități asociative diverse;
 • activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic;
 • activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu;
 • activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale.

Firma va fi obligată să mențină în stare de funcționare investiția inițială realizată, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la data finalizării acesteia, respectiv trei ani în cazul IMM-urilor.

Ce finanțări se pot obține

Cheltuielile eligibile prin schema de stat instituită de HG nr 332/2014 sunt costurile salariale, cheltuielile cu salariul brut anual și contribuţiile angajator aferente, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, aferente noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiţii.

Cheltuielile cu salariul brut anual sunt cele de până la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare. Aceste cheltuieli cuprind contribuţiile angajatului şi impozitul pe venit plătit de angajat. Pentru acest an salariul mediu brut este de 2415 de lei, cheltuielile cu acesta fiind de 2972 de lei dintre care salariul net este de 1706 lei.

Locurile de muncă pentru care se acordă finanțarea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie create direct de un proiect de investiții;
 • să fie create după data primirii acordului pentru finanțare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.

În plus, locurile de muncă nou-create sunt cele în care între angajați și angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare.

De asemenea, firmele vor trebui să păstreze locurile de muncă create pentru o perioadă minimă de:

 •  5 ani în cazul întreprinderilor mari,
 • 3 ani în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

Investițiile realizate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • să fie considerate investiții inițiale;
 • să conducă la crearea, pentru fiecare locație a realizării investiției, a cel puțin 10 de locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizați;
 • să fie viabile și să determine eficiența economică a întreprinderii.

Un proiect unic de investiții nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiții. Pentru a stabili dacă nivelul și intensitatea ajutorului de stat de care beneficiază o firmă se încadrează în limitele maxime, se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, proiectul sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat.

În plus, ajutoarele de stat pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat după cum urmează:

 • aferent unor costuri eligibile diferite;
 • în legătură cu aceleași costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depășirea limitelor maxime.

Totuși, aceste ajutoare de stat nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate și un nivel al ajutorului care depășește limitele intensității brute, stabilite.

În plus, sumele vor fi acordate numai pentru ajutoarele cu efect stimulativ, respectiv dacă îndeplinesc următoarele condiții:

 • firma adresează către MFP o cerere scrisă de acordare a ajutorului, înainte de demararea investiției;
 • proiectul de investiții nu demarează înaintea primirii acordului pentru finanțare.

În cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul de stat nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare, respectiv între 7,5 milioane de euro și 37,5 milioane de euro, echivalentul în lei.

Valoarea maximă se calculează după următoarea formulă: valoarea maximă a ajutoarelor = R × (A + 0,50 × B + 0 × C). Elementele din această formulă sunt definite astfel:

 • valoarea ajustată a ajutoarelor înseamnă valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiții;
 • R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză prevăzută într-o hartă regională aprobată care este în vigoare la data acordării ajutorului, cu excepția intensității majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri;
 • A reprezintă costurile inițiale eligibile în valoare de 50 de milioane de euro;
 • B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane de euro și 100 de milioane de euro;
 • C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane de euro.

În plus, imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi, cu excepţia celor achiziţionate de către IMM-uri.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: