Skip to content

Taxa pe stâlp a fost micșorată cu o treime (Update)

14 Ianuarie 2015

cat este taxa pe stalp in 2015Taxa pe construcțiile speciale, denumită generic „taxa pe stâlp”, a fost redusă cu o treime, până la 1%. Pe lângă această scădere, unele tipuri de clădiri nu mai sunt impozitate. 

Firmele trebuie să achite, anual, începând de anul trecut, un impozit pe construcțiile speciale, în cotă de 1,5%, în două tranșe, pe 25 mai și pe 25 septembrie, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 102/2013, care a intrat în vigoare de la 15 noiembrie 2013.

Nivelul acestei cote a fost scăzut cu o treime, ajungând la 1%, prin Legea nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Acest act normativ va intrat în vigoare de la 16 ianuarie, dar a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie. Noua lege a fost adoptată, în formă finală, de Camera Deputaților pe 19 decembrie, după care a fost promulgată de președintele României.

Firmele vor calcula și vor vira din taxa de stâlp câte 0,5%, de două ori pe an, o dată pe 25 mai și a doua oară pe 25 septembrie.

Această reducere a cotei a fost intens discutată și cerută de mediul de afaceri, anul trecut.

Constucțiile deținute de cluburile sportive NU mai sunt impozitate

Conform legii, din acest an, impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 296(34) din Codul fiscal (CF).

Din această valoare sunt scăzute:

 • valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX din CF; 
 • valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
 • valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la construcţii închiriate, luate în administrare sau în folosinţă;
 • valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea de Guvern (HG) nr. 2.139/2004.

În lege se menționează că intră sub incidenţa prevederilor titlului IX şi valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri. Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a respins o lege care  elimina taxa pe stâlp pentru clădirile din parcurile industriale. El a trimis la reexaminare Legea pentru completarea Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, la sfârșitul lunii octombrie.

În noul act normativ se mai menționează că din valoarea construcțiilor aflate în patrimoniul firmelor vor fi scăzute și:

 • valoarea construcţiilor situate în afara frontierei de stat a României, astfel cum aceasta este definită potrivit legii, inclusiv cele situate în Zona contiguă a României şi Zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată, pentru operaţiunile legate de activităţile desfăşurate în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 56 şi 77 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996;
 • valoarea construcţiilor din domeniul public al statului şi care fac parte din baza materială de reprezentare şi protocol, precum şi cele din domeniul public şi privat al statului, închiriate sau date în folosinţă instituţiilor publice, construcţii administrate de Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»;
 • valoarea construcţiilor deţinute de structurile sportive, definite potrivit legii.

Legea menține prevederea prin care, dacă, în cursul anului curent, se majorează sau se diminuează valoarea soldului debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 296(34) din CF, impozitul pe construcţii nu se recalculează. Aceste modificări sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe construcţii datorat pentru anul următor.

Cheltuiala cu acest impozit este una deductibilă la stabilirea impozitului pe profit.

Construcţiile impozitate cu 1% sunt cele din grupa 1, Construcții industriale, din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2.139/2004:

 • clădiri industriale, cu excepția celor din industria alimentara, industria materialelor de constructii, industria metalurgica și industria siderurgica și industria chimică;
 • construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj, etc.) în afară de barăci, șoproane, etc;
 • centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni, în afară de cele speciale metalice și cele speciale din beton;
 • centrale termoelectrice și nuclearo-electrice, în afară de clădirea reactorului;
 • piste și platforme din beton, balast și macadam;
 • sonde de țiței, gaze, sare și platforme marine de foraj și extracție;
 • turnuri de extracție minieră;
 • puțuri de mină, galerii, planuri înclinate și rampe de puț;
 • structuri de susținere, estacade și culoare pentru transportoare cu bandă;
 • rampe de încărcare-descărcare;
 • construcții miniere subterane pentru personal, gări și remize, stații de pompare, stații de compresoare, canale pentru aeraj, buncare, suitori-coboratori și etc;
 • coșuri de fum și turnuri de răcire;
 • iazuri pentru decantarea sterilului;
 • camere de fum, de desprăfuire, de uscare;
 • lucrări de construcții de decoperta pentru exploatări miniere;
 • poligoane de încercări experimentale în aer liber sau în încăperi închise;
 • alte construcții industriale neregăsite în cadrul subgrupei 1.1, respectiv cele de mai sus;
 • construcții agricole;
 • clădiri agrozootehnice;
 • construcții agricole ușoare (barăci, magazii, șoproane, cabane);
 • depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcții de compostare);
 • silozuri pentru furaje;
 • silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor;
 • patule pentru depozitarea porumbului;
 • construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri;
 • heleștee, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură;
 • terase pe arabil, plantații pomicole și viticole;
 • sere, solarii, răsadnițe și ciupercării din zidărie, beton, metal sau lemn și sticlă; precum și construcțiile ușoare din lemn și folie din masă plastică;
 • alte construcții agricole neregăsite în cadrul subgrupei 1.2, respectiv de la construcții agricole până la sere și solarii;
 • construcții pentru transporturi poștă și telecomunicații;
 • clădiri pentru transporturi: autogări, gări, stații pentru metrou, aeroporturi, porturi, hangare, depouri, garaje, ateliere, în afară de clădirile ușoare cu structură metalică;
 • infrastructura pentru transport feroviar cu ecartament normal și larg; ecartament normal pentru metrou; ecartament îngust, inclusiv forestier; ecartament îngust minier;
 • infrastructura și stații de tramvaie;
 • rețele electrice de contact pentru tracțiune electrică pentru linii de cale ferată, pentru linii de tramvaie și troleibuze, precum și pentru linii de cale ferată minieră;
 • construcții pentru transport feroviar: peroane; treceri de nivel; port-gabarit; cheiuri de încărcare-descărcare; pentru alimentare și revizie locomotive; canale de coborat osii; fundații de plăci turnante și pod basculă; canale de zgură, etc;
 • aparate de cale;
 • infrastructura drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi și autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulație) cu îmbrăcăminte din balast, pământ stabilizat sau macadam, din beton asfaltic sau pavaj pe fundație suplă și din beton de ciment, precum și infrastructura drumuri forestiere;
 • piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicole, precum și construcții aeroportuare;
 • cheiuri, estacade și docuri pentru nave;
 • cale pentru montarea și lansarea navelor – file din lemn, beton și beton armat;
 • canale pentru navigație;
 • construcții accesorii pentru transport rutier, aerian, naval;
 • linii de funiculare pentru exploatări miniere și industriale pe stâlpi din lemn, metal sau beton armat;
 • linii funiculare pentru personal, stații și construcții de protecție cu telecabine, telegondole sau teleschiuri, precum și multilifturi pentru schi;
 • linii funiculare forestiere de tip ușor;
 • planuri înclinate supraterane;
 • poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte din lemn, zidărie, beton armat sau metal;
 • tunele;
 • clădiri pentru poștă, telecomunicații: centrale telefonice, stații de emisie radio, studiouri pentru radio, televiziune, etc;
 • linii și cabluri aeriene de telecomunicații (stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console, etc.);
 • rețele și canalizații subterane de comunicații urbane și interurbane, în afară de suportul de transmisiuni de telecomunicații pe sisteme de cabluri cu fibră optică (submarine, subfluviale);
 • platforme, turnuri și piloni metalici pentru antene de radiotelefonie, telefonie mobilă, radio și TV;
 • cabine telefonice;
 • construcții ușoare pentru transporturi și telecomunicații (barăci, magazii, șoproane, cabane);
 • alte construcții pentru transporturi, poștă și telecomunicații neregăsite în cadrul subgrupei 1.3, respectiv de la construcții pentru transporturi poștă și telecomunicații până la construcții ușoare pentru transporturi și telecomunicații;
 • construcții hidrotehnice;
 • baraje și construcții accesorii baraje (ecluze, deversoare, porturi și fronturi de așteptare, disipatoare de energie, goliri de fund, canale de derivație;
 • diguri (de apărare; de compartimentare; de dirijare a curenților), consolidări de maluri, praguri, pinteni, anrocamente și căsoaie, precum și cleonaje din fascine, lemn cu bolovan sau piatră și din piatră brută, blocuri de beton, zidărie de piatră și beton armat;
 • canale de aducțiune;
 • pereuri;
 • construcții hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, platforme meteorologice, în afară de construcțiile ușoare;
 • lacuri artificiale de acumulare;
 • alte construcții hidrotehnice neregăsite în subgrupa 1.4, respectiv de la construcții hidrotehnice până la lacuri artificiale de acumulare;
 • construcții pentru afaceri, comerț, depozitare;
 • centre de afaceri;
 • clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare și distribuție; magazine;
 • construcții pentru depozitarea mărfurilor de larg consum, a mărfurilor industriale, a materialelor de construcții și a produselor agricole;
 • construcții pentru depozitarea și comercializarea produselor petrolifere (benzinării, etc.);
 • construcții pentru depozitarea explozibililor, carburanților și lubrifianților;
 • silozuri pentru agregate minerale, minereuri, cărbuni, materiale pulverulente (ciment, var, ipsos), etc;
 • rezervoare și bazine pentru depozitare, în afară de cele pentru depozitare cu protecție catodică;
 • depozite frigorifice pentru alimente; ghețării;
 • platforme pentru depozitare și activități comerciale;
 • tancuri, rezervoare, bidoane și butoaie pentru depozitarea băuturilor;
 • rampe de încărcare;
 • construcții ușoare pentru afaceri, comerț, depozitare (barăci, magazii, șoproane, etc.);
 • camere de tezaur pentru depozitarea valorilor și datelor;
 • alte construcții pentru afaceri, comerț, depozitare neregăsite în cadrul subgrupa 1.5, respectiv de la construcții pentru afaceri până la camere de tezaur;
 • construcții de locuințe și social-culturale;
 • clădiri de locuit, hoteluri și cămine, în afară de cele pentru locuințe sociale, moteluri și cămine amplasate în centre industriale; WC-uri publice;
 • construcții pentru învățământ, știință, cultură și artă, ocrotirea sănătății, asistența socială, cultură fizică și agrement, în afară de case de sănătate, băi publice și baze de tratament;
 • împrejmuiri din lemn, zidărie, beton armat și metal;
 • clădiri administrative;
 • construcții pentru centrale termice și puncte termice;
 • construcții suport pentru panouri de afișare și publicitate;
 • construcții pentru turnuri de ceas, turnuri de pază și alte amenajări asemănătoare;
 • alte construcții de locuințe și social-culturale neregăsite, în subgrupa 1.6, respectiv de la construcții de locuințe și social-culturale până la construcții pentru turnuri de ceas;
 • construcții pentru transportul energiei electrice;
 • rețele de alimentare, de iluminat și linii de transport a energiei electrice aeriene pe stâlpi din lemn, aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat și subterane;
 • instalații electrice de forță – aeriene sau aparente, îngropate și în tub, canal sau tunel de protecție;
 • alte construcții pentru transportul energiei electrice neregăsite în subgrupa 1.7, de la construcții pentru transportul energiei electrice până la instalații electrice de forță;
 • construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare;
 • puțuri săpate sau forate;
 • drenuri pentru alimentări cu apă;
 • captări și prize de apă;
 • canale pentru alimentare cu apă și evacuarea apelor;
 • galerii pentru alimentare cu apă și evacuarea apelor;
 • conducte pentru alimentarea cu apă, inclusiv traversările; rețele de distribuție; galerii subterane pentru instalații tehnico-edilitare;
 • conducte pentru canalizare, în afară de conducte tehnologice pentru ape acide;
 • stații de tratare, de neutralizare și de epurare a apelor;
 • castele de apă;
 • iazuri de depozitare; paturi de uscare a namolului; câmpuri de irigare și infiltrare, în afară de canale de irigații;
 • rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei;
 • stații de pompare și separare a apei, în afară de stații de pompare plutitoare;
 • construcții și instalații tehnologice pentru alimentare cu apă și canalizare;
 • construcții ușoare (barăci, magazii, șoproane, etc.);
 • alte construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare neregăsite în cadrul subgrupei 1.8, respectiv de la construcții pentru alimentare cu apă până la construcții ușoare;
 • construcții pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și pentru termoficare;
 • conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor și a lichidelor industriale, inclusiv traversările și instalațiile tehnologice, în afară de conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere prevăzute cu protecție catodică;
 • conducte de termoficare aeriene sau în canale de protecție vizitabile și în canale nevizitabile;
 • conducte, branșamente și instalații tehnologice pentru distribuția gazelor, produselor petroliere și a lichidelor industriale, apă sărată, din exteriorul și interiorul construcțiilor;
 • alte construcții pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și pentru termoficare, neregăsite în subgrupa 1.9, respectiv de la construcții pentru transportul și distribuția petrolului până la conducte, branșamente și instalații tehnologice pentru distribuția gazelor.
 • alte construcții neregăsite în cadrul grupei 1, respectiv care nu sunt printre cele de mai sus.

Notă: Știrea a fost publicată inițial pe 22 decembrie, când legea a fost adoptată de Camera Deputaților.

No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: