Skip to content

Cum se vor înregistra firmele în scop de TVA, la cerere, de la 1 februarie 2015 (Update 2)

20 Ianuarie 2015

care sunt conditiile pentru inregistrarea in scop de TVA_firmePentru a se înregistra în scop de TVA, firmele trebuie să urmeze o nouă procedură, de la începutul lunii februarie 2015. Întregul demers l-au introdus mai multe acte normative, care au intrat recent în vigoare.

Începând cu data de 1 februarie 2015, firmele trebuie să se înregistreze în scop de TVA altfel decât în prezent, conform Ordinului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA. Acest act normativ a intrat în vigoare de la 9 ianuarie 2015, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16.

Ordinul ANAF nr 17/2015 a fost completat cu Ordinul ANAF nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9¹) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Cel de-al doilea act normativ a fost intrat în vigoare de la 1 februarie și a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie.

În plus, pentru punerea în practică a actului normativ care a intrat în vigoare din 9 ianuarie, a apărut Ordinul ANAF nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată. Acest din urmă act normativ va intra în vigoare de la 1 februarie, dar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 40 din 16 ianuarie.

Care sunt criteriile în funcție de care se face înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a firmelor sunt următoarele:

 • persoana impozabilă desfăşoară activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi la acestea;
 • niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii firmei şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului (OG) nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal (n.a. – răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească);
 • evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Pentru a evalua dacă firma desfășoară activități la sediul social, persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

Cel de-al doilea criteriu se referă la:

 • administratorii firmelor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni şi a altor tipuri de companii;
 • asociaţii firmelor, indiferent de ponderea pe care o deţin în capitalul social al acesteia.

Dacă administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au/au răspuns în solidar cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

Ce documente trebuie depuse

Pentru a evalua dacă persoanele pot să desfăşoare activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA, firma trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere, formularul 088, „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”.

Firmele care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (CF), trebuie, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, să înainteze la organele fiscale competente, respectiv cel în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului, cererea de înregistrare în scopuri de TVAformularul 098, „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”. Acest formular se depune, însoţit de formularul 088, la organele fiscale competente. Potrivit art. 153 alin. (1) lit. a) din CF, firma care are sediul activității economice în Româniași realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de TVA cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România.

Această cerere de înregistrare se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau o altă persoană împuternicită, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului. În plus, formularul 098 se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt se depune la organul fiscal competent.

Important! Formularul 088 și formularul 098 se depun în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului. Cele două formulare se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de ANAF, care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro.

Companiile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din CF (n.a. – dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, care este de 65.000 de euro, echivalentul a 220.000 de lei, dar optează pentru prelungirea regimului normal de taxă), trebuie să depună la organele fiscale competente, respectiv în a cărui evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite şi taxe, declaraţia de menţiuni, formularul 010.

Firmele care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (91) din CF (n.a. – care se referă la procedura de înregistrare în scopuri de TVA, după ce aceasta a fost anulată), trebuie să depună la organele fiscale competente, respectiv în a căror evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite şi taxe, cererea de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (91) din CF, formularul 099„Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.

Pentru înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (91) din CF, noua procedură se aplică de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât:
 • au fost declarate inactive conform art. 781 din Codul de procedură fiscală (CPF) sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului;
 • asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au/a avut înscrise în cazierul fiscal fapte, în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. c) din CF;
 • nu au depus niciun decont de taxă, pe parcursul unui semestru, potrivit art. 153 alin. (9) lit. d) din CF;
 • nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse în ultimul semestru, nicio operaţiune realizată, respectiv achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/servicii, în condiţiile art. 153 alin. (9) lit. e) din CF;
 • firmele nu au justificat intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, conform art. 153 alin. (9) lit. h) din CF.

La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent verifică documentaţia depusă. Sunt soluţionate doar solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care au anexate toate documentele necesare, în funcție de situația contribuabilului.

Dacă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexate toate documentele necesare, organul fiscal competent notifică, în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii solicitării incomplete, firma să completeze documentaţia. Dacă firma nu transmite documentaţia completată în termenul stabilit prin notificare, organul fiscal îi transmite o înştiinţare cu privire la imposibilitatea soluţionării cererii.

Cum se depune formularul 088

Formularul 088 se completează şi se depune de către firmele care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (1) lit. b) şi c) sau alin. (91) din CF, odată cu declaraţia de menţiuni, formularul 010, sau odată cu cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (91) din CF, formularul 099.

În plus, declarația pe propria răspundere se completează şi se depune de către firmele care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 153 din CF, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 52 din CPF, în situaţii cum ar fi:

 • schimbarea sediului social;
 • schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

Organul fiscal competent reprezintă:

 • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului, pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din CF

sau

 • organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite şi taxe, în cazul celorlalte persoane impozabile.

Identificarea companiilor cărora urmează a li se solicita completarea şi depunerea formularului 088, se face lunar, de către organul fiscal competent, pe baza informaţiilor furnizate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), în baza protocolului de colaborare.

Firmele înregistrate în scopuri de TVA, la care organele fiscale constată modificări ale datelor primite, respectiv sediul social și administratori şi/sau asociaţi, faţă de datele existente în evidenţele fiscale cu privire la sediul social şi/sau la administratori şi/sau asociaţi, se notifică în vederea completării şi depunerii formularului 088. Firmele care nu îndeplinesc această formalitate vor fi notificate de către Fisc în vederea completării şi depunerii acestui formular.

Care este procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) din CF

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA conform art 153 alin 9¹ din CF o aplică compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent. Acesta din urmă este organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din CPF, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) din CF.

Firmele, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (91) din CF, depun la organul fiscal competent formularul 099. Această cerere va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA, formularul 088. Documentaţia menționată se depune la registratura organului fiscal competent sau se trimite prin poştă, cu confirmare de primire.

După primirea cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi, după caz, în documentaţia prezentată şi verifică caracterul complet şi corectitudinea acestora. De asemenea, verifică dacă temeiul legal al solicitării de înregistrare în scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA.

Dacă cererea sau documentaţia anexată este incompletă ori incorectă, organul fiscal notifică solicitantul în vederea corectării, conform art. 70 alin. (2) din CPF. Notificarea va cuprinde şi erorile constatate și se comunică potrivit prevederilor art. 44 din CPF. În cazul în care persoana impozabilă nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării, pentru corectarea şi/sau completarea cererii şi/sau a documentaţiei, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

Dacă firma nu prezintă declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (formular 088), organul fiscal evaluează intenţia şi capacitatea acesteia de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.

În cazul în care cererea şi documentaţia prevăzută de lege sunt corecte şi complete, compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor şi analizei, întocmeşte următoarele documente:

 • referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare,
 • proiectul Deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) din CF, având bifată căsuţa corespunzătoare temeiului legal

sau

 • proiectul Deciziei privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) din CF, având bifată căsuţa corespunzătoare motivului de respingere.

Dacă firmele îndeplinesc condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de TVA prevăzute la art. 153 alin. (91) din CF, deciziile de înregistrare sau de respingere a cererii se întocmesc de compartimentul de specialitate pe baza referatului întocmit de compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care cuprinde propunerea de aprobare/respingere a cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri.

În cazul în care firmele nu îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile de înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la art. 153 alin. (91) din CF, decizia de respingere a cererii o întocmeşte compartimentul de specialitate pe baza referatului întocmit de acesta, prin care se propune respingerea cererii de înregistrare.

Referatul şi decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA sau decizia privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

Conducătorul unităţii fiscale poate fi unul dintre următorii:

 • directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
 • şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;
 • şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
 • şeful serviciului fiscal municipal;
 • şeful serviciului fiscal orăşenesc;
 • şeful biroului fiscal comunal;
 • şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti;
 • şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti.

Prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege:

 • directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
 • şeful administraţiei adjunct – colectare sau şeful administraţiei adjunct – colectare contribuabili mijlocii din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;
 • şeful administraţiei adjunct – colectare din cadrul administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;
 • şeful administraţiei adjunct – colectare din cadrul administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii de la Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti.

Deciziile se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din CPF, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Împotriva deciziilor se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din CPF, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către firmă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 44 din CPF.

După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum şi cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Ce verifică Fiscul

Pentru a soluţiona solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent verifică dacă firma desfășoară activități la sediul social și ca niciunul dintre administratori sau asociați să nu fi răspuns în solidar cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă persoana impozabilă se află într-una din următoarele situaţii:

 • depune o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;
 • administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) şi alin. (91) din CF, au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001, respectiv au răspuns în solidar cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent; această condiție li se aplică și administratorilor şi/sau asociaţilor persoanei impozabile care nu sunt înregistraţi fiscal în România și care prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că au comis aceste infracţiuni şi/sau fapte.

Dacă solicitările de înregistrare în scopuri de TVA dovedesc faptul că firma desfășoară activități la sediul social și că niciunul dintre administratori nu a răspuns în solidar cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, firma este supusă unei evaluării a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA. Această evaluare are ca scop evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea loc în România.

După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:

 • îndeplineşte criteriile de evaluare, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
 • NU îndeplineşte criteriile de evaluare, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri; pe baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
 • îndeplineşte parţial criteriile de evaluare, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit CPF.

Ce invitație trebuie să trimită Fiscul 

Conform CPF, în cazul firmelor care îndeplinesc parțial criteriile de evaluare, invitaţia trimisă de Fisc se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu:

 • data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;
 • baza legală a solicitării;
 • scopul solicitării;
 • documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

După primirea invitaţiei, persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare la organul fiscal competent. Amânarea se aprobă sau se respinge de către organul fiscal. În cazul în care organul fiscal admite cererea de amânare, el comunică persoanei impozabile data la care a fost reprogramată vizita la organul fiscal.

Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la sediul organului fiscal competent, la data stabilită prin invitaţie, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge.

Termenul de soluţionare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei şi data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul organului fiscal competent.

Documentele pentru înregistrarea în scop de TVA pot fi redirecționate direcţiei regionale antifraudă

Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent şi furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, clarificând intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă cererea de înregistrare în scopuri de TVA.

Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, împreună cu toată documentaţia care a stat la baza analizei, direcţiei regionale antifraudă competentă.

În urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă returnează organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia, însoţite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA. Referatul care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA va conţine şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii de respingere.

În baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

Cum se comunică decizia 

Soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA. Această decizie se comunică persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 44 din CPF.

Potrivit CPF, actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care şi-au desemnat împuternicit, precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului.

Actul administrativ fiscal emis pe hârtie se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a acestuia, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

Dacă nu a fost posibilă comunicarea actului, aceasta se realizează prin publicitate, respectiv se afişează, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a ANAF, un anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale, afişarea se face, concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii a autorităţii publice locale, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeţean sau a ANAF. În oricare dintre variantele de comunicare, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

În cazul actelor administrative fiscale emise de către organele fiscale din cadrul ANAF, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

În cazul actelor administrative fiscale emise de organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice.

Pentru organul fiscal al unei autorităţi a administraţiei publice locale, consiliul local stabileşte, prin hotărâre, în funcţie de capacitatea tehnică disponibilă, mijloacele electronice de transmitere la distanţă ce urmează a fi utilizate de către respectivul organ fiscal.

Când se emite decizia

Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de:

 • o zi lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, dacă solicitarea în scopuri de TVA este respinsă și dacă firma îndeplinește total sau NU îndeplinește criteriile criteriile de evaluare;
 • 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la sediul organului fiscal competent, la data stabilită prin invitaţie, astfel încât solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, și dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent şi furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate;
 • 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în următoarele cazuri:
  • dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA;
  • în urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă returnează organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia, însoţite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA;
  • în baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (1) lit. a) din CF, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în aceleași termenele, cele menționate mai sus, dar NU înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului.

Înregistrarea în scopuri de TVA a companiei, în condiţiile art. 153 alin. (9¹) din Codul fiscal, este valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA. În baza deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data acestei înregistrări.

Notă: Știrea a fost publicată inițial pe 11 ianuarie, după ce a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ANAF nr. 17/2015, și actualizată pe 15 ianuarie, după ce a intrat în vigoare Ordinul ANAF nr. 18/2015.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: