Sări la conţinut

Tichetele de masă sunt valabile doar în anul emiterii (Update)

26 ianuarie 2015

tichetele-de-masa-electronice-bani-alimenteTichetele de masă sunt valabile doar în anul în care au fost emise, conform unei Hotărâri de Guvern (HG), care a intrat în vigoare săptămâna trecută. În plus, angajații vor primi, în curând, tichetele de masă și în format electronic, nu doar pe hârtie, precum în prezent.

Tichetele de masă, pe hârtie sau electronice, pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare în unităţi de alimentaţie publică – magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete -, care au încheiate contracte de prestare a serviciilor cu unităţile emitente de tichete de masă, începând din 22 ianuarie 2015, când a intrat în vigoare HG nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. Acest act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54. Ca proiect, acest act normativ a fost publicat, spre dezbatare publică, pe 24 noiembrie 2014, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

Important! S-a interzis ca prin tichetele de masă electronice să fie efectuate retrageri de numerar, conform noii HG.

Câte tichete de masă vor fi acordate 

Angajatorii pot acorda cel mult un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea sau transferul valorii nominale a tichetelor de masă, se mai scrie în actul normativ.

Nu sunt considerate zile lucrate perioadele în care salariaţii:

 • efectuează concediul de odihnă,
 • beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, precum şi de zile festive şi de sărbătoare legale, sau de alte zile libere,
 • sunt delegaţi sau detaşaţi în afara localităţii în care îşi au locul permanent de muncă şi primesc indemnizaţie zilnică sau lunară de delegare sau de detaşare,
 • se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă,
 • absentează,
 • se află în alte situaţii stabilite de angajator împreună cu organizaţiile sindicale sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.

Important! Salariaţii primesc, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenţi la lucru, în unitatea angajatorului, conform HG nr. 23/2015. Acest număr de tichete nu poate depăşi numărul de zile lucratoare.

În cazul salariaţilor a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore – în regim de tură, numărul de zile pentru care vor fi acordate tichetele de masă va fi determinat prin împărţirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru în unitatea angajatorului, la durata normală a timpului de munca de 8 ore, potrivit recentului act normativ. Fracţiile rezultate din calcul, se consideră zi de prezenţă la lucru, condiţia fiind ca totalul zilelor rezultat să nu depăşească numărul de zile lucrătoare.

„Salariaţii care au primit tichete de masă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să le utilizeze, în exclusivitate pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare. Salariatul poate utiliza tichetele de masă, pe baza actului de identitate, sau după caz a legitimaţiei de serviciu, vizată la zi, numai în unităţile de alimentaţie publică cu care angajatorul/unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masă”, se detaliază în HG nr. 23/2015.

Tichetul de masă este valabil doar în anul emiterii

Tichetul de masă are valabilitate doar în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia celui emis în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor, potrivit recentului act normativ.

Important! Valoarea tichetelor de masă neutilizate în termenul de valabilitate NU mai poate fi recuperată. Dacă în perioada de valabilitate de un an tichetele de masă NU sunt utilizate, sumele reprezentând contravaloarea nominală a acestora, după 90 de zile de la expirarea termenului de valabilitate, se constituie venit la bugetul de stat, conform HG nr. 23/2015.

Suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă va putea fi alimentat doar cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator. Valoarea nominală înscrisă pe tichetul de masă pe hârtie, respectiv cea alimentată pe cel electronic, poate fi cel mult valoarea stabilită potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998, conform recentului act normativ.

Pentru semestrul II al anului 2014, începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, este de 9,35 de lei, conform Ordinului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) nr. 2207/2014 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2014. Acest act normativ a intrat în vigoare de la 20 noiembrie 2014, când a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 845.

Important! Nu pot primi tichete de masă salariaţii care au dreptul la masă gratuită, la diurnă, la indemnizaţie sau la alocaţie de hrană. În plus, pentru cumulul de funcţii, tichetele de masă pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariaţii în cauză îşi au funcţia de bază.

Valoarea nominală a tichetelor de masă acordată angajaţilor nu poate să fie diminuată în niciun mod faţă de valoarea nominală, stabilită de angajatori împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor”, se explică în HG nr. 23/2015.

Lunar, în ultima decadă a fiecărei luni pentru luna următoare, angajatorii vor distribui salariaţilor tichetele de masă pe suport de hârtie, iar unitatea emitentă transferă salariaţilor valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport electronic, potrivit recentului act normativ. Indiferent de suport, înainte de distribuirea tichetelor, angajatorii trebuie să achite, la o dată anterior stabilită, contravaloarea nominală a tichetelor.

„Tichetele de masă pe suport de hârtie gestionate de către angajatori, de unităţile emitente şi unităţile de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente sunt bilete de valoare. Evidenţa mişcării tichetelor de masă pe suport de hârtie se ţine la valoarea nominală imprimată pe acestea”, se adaugă în HG nr. 23/2015.

Ce obligații are angajatul

Conform HG-ului care a intrat în vigoare de la 22 ianuarie, salariatului îi este interzisă:

 • solicitarea şi/sau primirea unui rest de bani la tichetul de masă pe suport de hârtie, în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă;
 • comercializarea tichetelor de masă în schimbul unor sume de bani şi/sau altor bunuri şi/sau servicii;
 • utilizarea tichetelor de masă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel, care nu vând produse alimentare şi nu au afişată la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente;
 • utilizarea tichetelor de masă pentru achiziţionarea altor produse decât cele alimentare.

La sfârşitul fiecărei luni, la data stabilită de angajator sau la data încetării contractului individual de muncă (CIM), salariatul este obligat să restituie angajatorului tichetele de masă pe suport de hârtie acordate pentru luna în curs, dar necuvenite şi neutilizate potrivit prevederilor legale sau după caz contravaloarea acestora, respectiv valoarea corespunzătoare tichetelor de masă alimentate şi necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic.

Dacă salariatul utilizează într-o lună mai multe tichete de masă decât numărul de zile lucrate, iar angajatorul nu a încasat de la salariat contravaloarea tichetelor utilizate şi necuvenite, angajatorul i le va scădea pe acestea din numărul de tichete pe care angajatul ar trebui să le primească în luna următoare.

„Emitenţii de tichete de masă au obligaţia să declare la organul fiscal competent şi să vireze în totalitate până la data de 25 aprilie a anului următor pentru anul anterior (n.a. – de exemplu, până la 25 aprilie 2015, pentru 2014), sumele reprezentând contravaloarea nominală a tichetelor de masă rămase neutilizate”, se completează în HG nr. 23/2015.

Angajatorii sunt obligaţi să înştiinteze lunar salariaţii cu privire la data alimentării şi valoarea tichetelor de masă transferate pe suportul electronic.

Angajatorul suportă costurile tichetului de masă

Potrivit actului normativ care se aplică din 22 ianuarie, contractarea achiziţionării tichetelor de masă se va face ţinând seama de:

 • de dispersia geografică a punctelor de lucru ale angajatorilor,
 • de dispersia geografică şi numărul unităţilor de alimentaţie publică – cantine-restaurant, bufete şi magazine alimentare, cu care unităţile emitente sunt autorizate să încheie contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masă,
 • luând în considerare calitatea şi preţul produselor alimentare ale unităţilor de alimentaţie publică care au încheiat contracte cu unităţile emitente.

Angajatorii, persoane juridice sau fizice prevăzuţi la art. 1 din Legea nr. 142/1998, stabilesc împreună cu sindicatele sau cu reprezentanţii salariaţilor, contractarea achiziţionării tichetelor de masă cu una sau mai multe unităţi emitente, conform recentului act normativ.

În plus, aceste părți stabilesc prin contractele colective de muncă:

 • forma suportului acestora respectiv suport electronic şi/sau hârtie;
 • numărul salariaţilor din unitate care pot primi lunar tichete de masă, precum şi valoarea nominală a tichetului de masă, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor;
 • numărul de zile lucrătoare din lună pentru care se distribuie tichete de masă salariaţilor;
 • criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete de masă, ţinând seama de condiţiile concrete de lucru în care îşi desfăşoară activitatea unele categorii de salariaţi, de priorităţile socioprofesionale şi de alte elemente specifice activităţii.

Potrivit HG nr. 23/2015, contractul pentru achiziţionarea tichetelor de masă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va cuprinde cel puţin următoarele clauze:

 • necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masă şi eşalonarea pe luni a acestuia;
 • costul imprimatului reprezentând tichetul de masă pe suport de hârtie, respectiv costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic, precum şi costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia;
 • condiţiile în care tichetele de masă pe suport de hârtie neutilizate de către salariaţi se restituie unităţii emitente de către angajatori;
 • unităţile de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente, la care salariaţii pot folosi tichetele de masă;
 • condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului;
 • modul de administrare şi utilizare a tichetelor de masă pe suport electronic, inclusiv modul în care angajatul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a tichetelor de masă pe suport electronic în caz de furt sau pierdere, costurile înlocuirii;
 • obligaţia angajatorilor de a colecta de la salariaţii lor şi de a transfera către unităţile emitente toate datele personale şi informaţiile referitoare la salariaţi care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu tichete de masă;
 • obligaţia emitenţilor de a păstra în condiţii de siguranţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;
 • obligaţia angajatorilor de a instrui salariaţii să nu vândă şi să folosească tichetele de masă doar cu scopul de a achiziţiona produse alimentare/achita masa şi doar din unităţile de alimentaţie publică care afişează autocolantele speciale de identificare ale unităţii care a emis tichetele de masă.

Comenzile de achiziţie de tichete de masă transmise unităţilor emitente de către angajatori vor conţine cel puţin următoarele informaţii:

 • numele salariaţilor cărora li se atribuie tichetele,
 • codul numeric personal (CNP) al fiecărui salariat în cazul tichetelor de masă pe suport de hârtie,
 • numărul unic de identificare al suportului electronic corespunzător fiecărui salariat în cazul tichetelor de masă pe suport electronic,
 • numărul de tichete de masă acordat pentru fiecare salariat,
 • valoarea nominală a tichetului de masă,
 • valoarea nominală totală a tichetelor de masă acordate fiecărui salariat.

Important! Comenzile de achiziţie de suporturi electronice, pentru tichete de masă transmise unităţilor emitente de către angajatori, vor conţine cel puţin numele şi CNP-ul fiecărui salariat beneficiar.

În buget, angajatorii vor evidenția tichetele de masă într-o poziţie distinctă de cheltuieli, care va purta chiar numele acestora.

Și instituțiile publice vor putea acorda tichete de masă în limita sumelor aprobate fiecărui ordonator de credite cu această destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli, la alineatul bugetar respectiv.

„Sumele reprezentând costul imprimatelor în cazul tichetelor de masă pe suport de hârtie, respectiv costul emiterii tichetelor de masă pe suport electronic, precum şi costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitentă şi primite de către angajator, se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituţiilor publice, aceste sume se suportă de la alineatul bugetar <<Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii>>”, se precizează în HG nr. 23/2015.

Dacă angajatorii transferă angajaților contravaloarea tichetului de masă şi costurile emiterii sau imprimării acestora, aceste cheltuieli vor fi trecute drept și impozitate cu 16%, iar valoarea tichetelor de masă va fi cuprinsă în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajatori.

Conform recentului act normativ, la determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masă se iau în calcul:

 • valoarea nominală a tichetului de masă, convenită de partenerii sociali,
 • numărul de salariaţi încadraţi cu CIM care vor beneficia de tichete de masă şi
 • numărul de zile lucrătoare aferente perioadei pentru care se acordă tichetele de masă.

Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete pot achiziţiona, tipări şi distribui tichete de masă pe suport de hârtie numai salariaţilor proprii, încadraţi cu contract individual de muncă.

Supermarketurile pot fi sancționate cu 1.500 de lei

Constituie contravenţii şi vor fi sancţionate amenzi de la 500 lei la 1.000 lei unităţile de alimentaţie publică (n.a. – supermarketuri, bufete, etc.) care:

 • nu prezintă unităţii emitente, la termenele stabilite prin contract, tichetele de masă pe suport hârtie primite, datate şi ştampilate, în vederea decontării;
 • nu implementează sisteme şi procese organizaţionale care să permită verificarea eligibilităţii produselor alimentare achiziţionate de salariaţi;

Unităţile de alimentaţie publică vor fi sancţionate cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, dacă:

 • nu respectă interdicţiile pentru salariaţi, respectiv pentru cei care solicită şi/sau primesc un rest de bani la tichetul de masă pe suport hârtie, comercializează tichetele de masă în schimbul unor sume de bani şi/ori altor bunuri şi/ori servicii și care utilizează tichetele de masă în magazine, locaţii, unităţi, pieţe de orice fel, care nu vând produse alimentare şi nu au afişată la intrare autocolantele speciale ale unităţii emitente;
 • nu completează pe versoul fiecărui tichet de masă pe suport hârtie nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de masă şi nu aplică ştampila unităţii de alimentaţie publică ce a primit tichetul de masă;
 • nu distribuie salariaţilor produse alimentare, fără a diminua valoarea nominală a tichetului de masă cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unităţile emitente;
 • în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, nu debitează valoarea exactă a produselor alimentare achiziţionate de salariat şi nu înmânează salariatului care beneficiază de tichete de masă pe suport electronic, după fiecare utilizare a suportului electronic, o dovadă imprimată care conţine suma debitată.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).

Ce acte normative reglementează tichetele de masă 

Legea nr. 142/1998 este în vigoare de la 13 august 1998 și a fost schimbată prin Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, care este în vigoare din 13 februarie 2014, dând posibilitatea angajatoriilor să acorde salariaţilor tichete de masă şi în format electronic. În plus, Legea nr. 291/2013 prevede utilizarea a maximum două tichete de masă/zi.

La data intrării în vigoare a HG nr. 23/2015 a fost abrogată HG nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare.

„Reglementările cuprinse în proiectul hotărârii de guvern au fost stabilite în urma consultării cu Asociaţia emitenţilor de tichete de masă din România, Asociaţia română a băncilor, Asociaţia de plăţi electronice din România, Confederaţia Naţională Sindicală <<Cartel ALFA>>, Consiliul naţional al întreprinderilor private mici şi mijlocii din România şi Asociaţia Marilor Reţele Comerciale”, se detaliază în Nota de fundamentare a proiectului de HG. În plus, au fost contactate organizaţii reprezentative ale tuturor celor implicaţi în circuitul tichetelor de masă pe suport electronic, conform Notei de fundamentare a recentului act normativ.

Notă: Știrea a fost publicată inițial pe 25 noiembrie, după ce proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Finanțelor.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: