Skip to content

Înregistrarea în scop de TVA, din oficiu: Procedura se modifică, de la 1 februarie

22 Ianuarie 2015

declaratie-fiscala-inregistrarea-in-scop-de-TVA-din-oficiuTipurile de firme care vor fi înregistrate, din oficiu, în scop de TVA se modifică, de la 1 februarie 2015, potrivit unui recent act normativ. Spre deosebire de situația din prezent, unele firme vor trebui să se înregistreze în scop de TVA, la cerere.

Unele firme vor trebuie să se înregistreze în scop de TVA (n.a. – să solicite din nou Codul de Înregistrare Fiscală, CIF), la cerere, de la 1 februarie, deși până atunci această procedură se face pentru ele din oficiu, conform Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) nr 19/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, care a va intra în vigoare de la 1 februarie, dar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr 19 din 12 ianuarie.

Care firme vor fi înregistrate, din oficiu, în scop de TVA

La fel ca în prezent, de la 1 februarie, înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, potrivit art. 153 alin. (8) sau art. 1531 alin. (4) din Codul fiscal (CF), se va face pentru firmele care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori ale art. 1531 alin. (1) din CF şi care nu solicită înregistrarea.

Potrivit CF, sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori ale art. 1531 alin. (1) din CF, următoarele tipuri de companii:

 • firma care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de TVA cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi realizate în România, dacă în cursul anului calendaristic depășește plafonul de scutire de 65.000 de euro cifra de afaceri, echivalentul a 220.000 de lei, în termen de 10 zile de la sfârșitul lunii în care a atins sau a depășit acest plafon;
 • firma cu sediul activității economice în afara României, dar care este stabilită în țara noastră printr-un sediu fix, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din CF (n.a. – o persoană impozabilă care are sediul activității economice în afara României se consideră că este stabilită în țara noastră dacă are un sediu fix aici, respectiv dacă dispune în țara noastră de suficiente resurse tehnice și umane pentru a efectua regulat livrări de bunuri și/sau prestări de servicii impozabile), este obligată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în România, astfel:
  • înaintea primirii serviciilor, dacă urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în țara noastră, dacă serviciile sunt prestate de o firmă stabilită în alt stat membru, în sensul art. 125^1 alin. (2) din CF, respectiv are sediul activității economice sau are un sediu fix în țara noastră;
  • înainte de prestarea serviciilor, în situația în care urmează să presteze serviciile la locul unde persoana care primește serviciile își are stabilit sediul activității sale economice, de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 125^1 alin. (2) din CF în alt stat membru care are obligația de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislația statului membru respectiv;
  • înainte de realizarea unor activități economice de la respectivul sediu fix în condițiile stabilite la art. 125^1 alin. (2) lit. b) și c) din CF care implică:
   • livrări de bunuri taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, inclusiv livări intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) din CF,
   • prestări de servicii taxabile  și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute mai sus;
   • operațiuni scutite de TVA și pentru care persoana impozabilă optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3) din CF: arendarea, concesionarea, închirierea și leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, ca dreptul de uzufruct și superficia, cu plată, pe o anumită perioadă, livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri;
   • achiziții intracomunitare de bunuri taxabile;
 • o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, conform art 125^1 alin. (2) din CF, și nici înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din CF, va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operațiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, altele decât serviciile de transport și serviciile de transport și serviciile auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)-m), art. 144 alin. (1) lit. c) și art. 144^1 din CF, înainte de efectuarea respectivelor operațiuni, cu excepția situațiilor în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)-(6) din CF;
 • firma va solicita înregistrarea în scopuri de TVA, înainte de realizarea operațiunilor, dacă nu este stabilită în România și nu este înregistrată în scopuri de TVA în România, dar intenționează:
  • să efectueze o achiziție intracomunitară de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 151 din CF

sau

  • să efectueze o livrare intracomunitară de bunuri scutite de taxă;
 • firma cu sediul activității economice în România și firma neimpozabilă stabilită în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 153 din CF și care este deja înregistrată conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare în anul când are loc achiziția intracomunitară;
 • firma cu sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 153 din CF și care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), dacă primește de la un prestator sau/și dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 150 alin. (2) din CF, înainte de prestarea serviciului;
 • firma care își are stabilit sediul activității economice în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 153 din CF și care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), dacă primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din CF, înaintea primirii serviciilor respective.

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, conform Ordinului ANAF nr. 19/2015.

Pentru care firme se modifică procedura

De la 1 februarie, vor trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA, la cerere, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (91) lit. a) din CF, firmele, dacă au încetat situaţiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, pentru situaţiile prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) şi b) din CF.

Mai exact, de la această dată, vor trebuie să se înregistreze în scop de TVA, la cerere, firmele cărora le-a fost anulată această înregistrare din următoarele motive:

 • au fost declarate inactive conform art. 78^1 din Codul de procedură fiscală (CPF), respectiv:
  • nu și-au îndeplinit, pe parcursul unui semestru, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;
  • se sustrag de la efectuarea inspecției fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
  • organele fiscale au constatat că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;
 • au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerțului.

Recent, autoritățile au modificat și procedura de înregistrare a firmelor, la cerere, în scop de TVA.

Unele firme sunt înregistrate, din oficiu, în scop de TVA pe baza deciziei de impunere

Când se constată că o firmă îndeplineşte condiţiile pentru înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori art. 1531 alin. (1) din CF şi nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva firmă să se înregistreze în scopuri de TVA.

De la această situație există o excepţie. Organul fiscal nu notifică firma în situaţia în care constatarea au efectuat-o organele cu atribuţii de inspecţie fiscală, cu respectarea dispoziţiilor punctului 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice ale CF. Această din urmă prevedere menționează că, în cazul în care persoana impozabilă a atins sau a depășit plafonul de scutire și nu a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, organele fiscale vor solicita plata TVA pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă, conform art 153 din CF. Organele fiscale solicită plata TVA pe perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA, dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea, și data identificării nerespectării prevederilor legale.

Această excepție se aplică în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată de organele de inspecție fiscală, înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din CF. În această situaţie, decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA se emite pe baza deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a raportului de inspecţie fiscală care cuprind constatări privind neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA.

Cum sunt înregistrate firmele în scop de TVA, din oficiu

Notificarea organelor fiscale o întocmeşte de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care unul se comunică contribuabilului în condiţiile prevăzute de art. 44 din CPF, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Dacă în urma notificării contribuabilul se prezintă, în termen de 15 zile, şi depune declaraţia de menţiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 1531 din CF, organul fiscal competent prelucrează declaraţia şi procedează la înregistrarea în scopuri de TVA. În această situaţie, compartimentul de specialitate emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA fiind valabilă începând cu data prevăzută la pct. 66 alin. (1) lit. a) sau c) ori la pct. 67 alin. (2) din normele metodologice ale CF, respectiv:

 • data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA sau a deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în cazurile prevăzute la art. 153 alin. (2), (4) și (5) din CF;
 • prima zi a lunii următoare celei în care firma solicită înregistrarea, în cazurile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. b) din CF;
 • de la data solicitării înregistrării pentru firmele prevăzute la art. 126 alin. (4) din CF, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare de bunuri conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) din CF, dacă depășesc plafonul pentru achiziții intracomunitare de 10.000 de euro, stabilit conform pct. 2 alin. (5)-(7).

Pentru unele firme procedura poate fi sistată

Dacă firma depune declaraţia de menţiuni sau declaraţia de înregistrare potrivit art. 1531 din CF după începerea procedurii de înregistrare din oficiu, procedura se sistează prin referat motivat, înregistrarea în scopuri de TVA efectuându-se în baza declaraţiei de menţiuni a contribuabilului.

În cazul în care contribuabilul prezintă organului fiscal competent documente din care rezultă că nu are obligaţia de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate analizează documentaţia depusă şi întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, a contribuabilului. Referatul se aprobă de conducătorul unităţii fiscale. Sistarea procedurii de înregistrare, din oficiu, se aduce, de îndată, la cunoştinţa contribuabilului.

Decizia de înregistrare poate fi contestată

Dacă firma nu se prezintă în urma notificării, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, în baza datelor deţinute, întocmeşte următoarele documente:

 • referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv;
 • proiectul deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare.

Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, împreună cu documentaţia pe baza căreia au fost întocmite, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din CPF, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Important! Împotriva deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din CPF, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

În aceste cazuri, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA.

După decizie, firmele primesc un nou certificat de înregistrare în scopuri de TVA

După comunicarea deciziei, compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, pe care îl comunică persoanei impozabile potrivit art. 44 din CPF. Odată cu înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, se aplică şi sancţiunile pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni, prevăzute de art. 219 din CPF.

Compartimentul de specialitate transmite, lunar, compartimentului cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale datele de identificare ale persoanei impozabile înregistrate, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru cuprinderea în programul de inspecţie fiscală. Nu se transmit datele de identificare ale persoanelor impozabile pe care organul fiscal nu trebuie să notifice că îndeplinește condițiile de înregistrare în scop de TVA, dar nu a făcut acest lucru, în situaţia în care constatarea a fost efectuată de organele cu atribuţii de inspecţie fiscală, cu respectarea dispoziţiilor pct. 62 alin. (2) lit. a) din normele metodologice al CF.

După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din CF.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: