Sări la conţinut

Cum se anulează, din oficiu, vectorul de TVA. Procedura a fost modificată de la 1 februarie 2015

13 februarie 2015

vector-TVA-infractiuni-administrator-cazier-fiscalUnei firme îi poate fi anulat vectorul de TVA, din oficiu, din nouă motive dintre care trei au fost adăugate printr-un act normativ al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), care se aplică de la 1 februarie. Astfel, întreaga procedură a fost adaptată.

Există trei noi situații din cauza cărora unei firme îi poate fi anulat, din oficiu, vectorul de TVA, conform Ordinului ANAF nr. 19/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Acest act normativ a intrat în vigoare din 1 februarie 2015, dar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 19 din 12 ianuarie.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 19/2015, în cazul firmelor, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:

 • administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului (OG) nr. 75/2001 (n.a. – răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească);
 • asociaţii majoritari sau asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor firme decât cele menţionate anterior, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001;
 • de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA societate cu sediul activităţii economice în România nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, potrivit criteriilor în temeiul art. 153 alin. (71) din Codul fiscal (CF).

În plus, conform Ordinului ANAF nr. 3331/2013, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:

 • de la data declarării ca inactivi, potrivit art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 1531 alin. (11) din CF, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispoziţiilor art. 781 din Codul de procedură fiscală (CPF);
 • de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;
 • din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive;
 • din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre calendaristice nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare;
 • pentru achiziţii intracomunitare, în scopuri de TVA, conform art. 1531 din CF, când persoana respectivă se înregistrează în scopuri de TVA, conform art. 153 din CF;
 • pentru persoana care nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 din CF.

După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din CF, a fost anulată. În plus, același compartiment aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în aceste registre la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Cum anulează Fiscul vectorul de TVA, dacă firma nu justifică intenția de a-și desfășura activitatea în România

Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. h) din CF, înregistrarea în scopuri de TVA dacă firma nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor stabilite în temeiul art. 153 alin. (71) din CF.

Această procedura li se aplică persoanelor impozabile în următoarele situaţii:

 • persoane impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (1) lit. b) din CF, după înregistrarea acestora de către organul fiscal competent;
 • persoane impozabile au înscris în registrul comerţului menţiuni privind modificarea sediului social;
 • persoane impozabile care au înscris în registrul comerţului menţiuni privind schimbarea asociaţilor şi/sau administratorilor:
  • administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni;
  • asociaţii societăţii, indiferent de ponderea pe care o deţin în capitalul social al acesteia, şi la administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate anterior.

Pentru identificarea persoanelor impozabile prevăzute, organul fiscal folosește una dintre următoarele variante:

 • identifică persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (1) lit. b) din CF;
 • se identifică lunar în baza de date registrul contribuabililor persoanele impozabile care au înscris în registrul comerţului menţiuni privind modificarea sediului social și privind schimbarea asociaţilor şi/sau administratorilor; persoanele impozabile identificate sunt notificate, în vederea depunerii declaraţiei pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA (formular 088).

După această identificare a persoanelor impozabile, organul fiscal competent aplică procedura în vigoare referitoare la evaluarea intenţiei şi capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.

În urma efectuării analizei, organul fiscal competent identifică persoanele impozabile care îndeplinesc condiţiile de scoatere din evidenţă, respectiv:

 • persoana impozabilă nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;
 • administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001;
 • administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, care nu sunt înregistraţi fiscal în România, prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001;
 • persoana impozabilă nu îndeplineşte criteriile de evaluare a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, astfel cum rezultă din referatul întocmit de compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice şi care cuprinde atât propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, cât şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri.

Compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

 • referatul prin care propune, pentru contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;
 • proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat; deciziile se întocmesc fie pe baza referatelor menționate anterior, fie pe baza referatelor întocmite de compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice.

Aceste documente sunt verificate şi avizate de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA pentru firmele inactive temporar

În vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (9) lit. b) sau art. 153¹ alin. (11) din CF, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal selectează, pe baza informaţiilor transmise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), persoanele impozabile din sfera de administrare, înregistrate în scopuri de TVA, pentru care a fost înscrisă în registrul comerţului menţiunea privind inactivitatea temporară.

Compartimentul de specialitate din cadrul fiecărui organ fiscal competent întocmeşte pentru fiecare persoană selectată următoarele documente:

 • referatul prin care propune anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA;
 • proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare.

Aceste documente sunt verificate şi avizate de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind inactivitatea temporară. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, dacă asociaţii/administratorii sau firma au fapte înscrise în cazierul fiscal

Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul dispoziţiilor art. 153 alin. (9) lit. c) din CF, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001. În cazul firmelor, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situaţia în care asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001.

Compartimentul de specialitate anulează înregistrarea în scopuri de TVA, dacă persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CF aflate în administrarea organului fiscal sau asociații/administratorii acestora, indiferent de domiciliul fiscal al acestora, au înscrise în cazierul fiscal:

 • infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; şi/sau
 • atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz.

În acest sens, lunar, până pe data de 10 a fiecărei luni, compartimentul de specialitate selectează cu ajutorul aplicaţiei informatice:

 • persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au înscrise în cazierul fiscal răspunderea în solidar cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent și alte infracțiuni care se înscriu în acest cazier;
 • contribuabilii care au înscrise în cazierul fiscal răspunderea în solidar cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent și alte infracțiuni care se înscriu în acest cazier, precum și care au calitatea de asociați/administratori ai persoanei impozabile; în cazul firmelor înregistrate în scopuri de TVA se selectează administratorii și asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic care au înscrise în cazierul fiscal răspunderea în solidar cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent și alte infracțiuni care se înscriu în acest cazier.

După identificarea persoanelor înregistrate în scopuri de TVA care au faptele menționate înscrise în cazierul fiscal sau ai căror asociaţi/administratori au astfel de fapte înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal întocmește următoarele documente:

 • referatul prin care propune, pentru persoana impozabilă, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA și anularea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA;
 • proiectul deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuța corespunzătoare.

Pentru firmele care îndeplinesc condiția de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, din cauza faptului că asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic ori administratorii au fapte înscrise în cazierul fiscal, compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerţului electronic (RECOM) dacă asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic ori administratorii dețin această calitate la data aplicării procedurii.

Referatul prin care propune anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA și proiectul deciziei privind această anulare se întocmesc după verificarea menţinerii condiţiilor de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Aceste documente se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, dacă în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 44 din CPF. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de TVA pentru 6 luni consecutive sau două trimestre

Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. d) din CF, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive sau aflate în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, dacă nu au depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 156² din CF pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic.

Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face lunar, până la sfârşitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al şaselea decont de TVA sau a celui de-al doilea decont de TVA.

Pentru a identifica persoanele impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care, pentru 6 luni consecutive sau două trimestre calendaristice consecutive, nu au depus niciun decont (formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”) şi întocmeşte următoarele documente:

 • referatul prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;
 • proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.

Aceste documente se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este:

 • prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de TVA, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus niciun decont de TVA pentru 6 luni consecutive;
 • prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de TVA, în situaţia în care persoana impozabilă care are perioada fiscală trimestrul calendaristic nu a depus niciun decont de TVA timp de două trimestre consecutive.

Începând cu data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, dacă în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive, respectiv pentru două trimestre consecutive nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul perioadelor de raportare

Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. e) din CF, înregistrarea în scopuri de TVA, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se face în fiecare lună calendaristică, până la sfârşitul lunii, după expirarea termenului de depunere a celui de-al şaselea decont de TVA sau a celui de-al doilea decont de TVA.

Pentru identificarea persoanelor impozabile care îndeplinesc condiţia de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate selectează din aplicaţia informatică persoanele înregistrate în scopuri de TVA care utilizează luna sau trimestrul ca perioade fiscale pentru TVA şi care, în deconturile de TVA aferente celor 6 luni consecutive sau celor două trimestre calendaristice consecutive, după caz, nu au evidenţiat nicio achiziţie de bunuri/servicii şi nicio livrare de bunuri/prestare de servicii.

Compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

 • referatul prin care propune, pentru toţi contribuabilii selectaţi, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA;
 • proiectele deciziilor privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare pentru fiecare contribuabil selectat.

Aceste documente se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este:

 • prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al şaselea decont de taxă, în situaţia persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, dacă nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare;
 • prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere a celui de-al doilea decont de taxă, în situaţia persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, dacă nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare.

Începând cu data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, dacă persoana înregistrată conform art. 153¹ din CF se înregistrează în scopuri de TVA, conform art. 153 din CF

Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 153¹ alin. (9) lit. a) din CF, înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare, efectuată în condiţiile art. 153¹ din CF, a persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din CF.

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare conform art. 153¹ din CF se aplică ori de câte ori persoana impozabilă înregistrată potrivit art. 153¹ din CF se înregistrează în scopuri de TVA potrivit art. 153 din CF sau organul fiscal înregistrează, din oficiu, respectiva persoană impozabilă în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute de art. 153 din CF.

Pentru contribuabilii care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din CF sau pentru care s-a emis decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA conform art. 153 din CF, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

 • referatul prin care propune anularea înregistrării în scopuri de TVA efectuate conform art. 153¹ din CF şi anularea certificatelor de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153¹ din CF, existente la dosarul fiscal;
 • proiectul deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare.

Aceste documente se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, dacă în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

După emiterea deciziei de anulare, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare şi anulează certificatele de înregistrare în scopuri de TVA emise potrivit art. 153¹ din CF, existente la dosarul fiscal.

Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare este data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din CF.

Important! Pe lângă procedura de anulare a vectorului de TVA, de la începutul lunii februarie, a fost schimbată și procedura de înregistrare a firmelor, din oficiu, în scopuri de TVA.

Reclame
No comments yet

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: